:  Δείτε τις αλλαγές στα ποσά που θα λάβουν τα μέλη των Επιτροπών εξέτασης υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

Αναλυτικά :

Άρθρο 1

Στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΙΣ Σ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ, ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΑ.Λ. ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ:

1. Αντικαθιστούμε την παράγραφο 16 αντίστοιχα, ως εξής: «16. Επιτροπές εξέτασης υποψηφίων με αναπηρία και εκπαιδευτικές ανάγκες Γενικών Λυκείων, ΕΠΑ.Λ. και Ειδικών Κατηγοριών [άρθρο 3 της υπό στοιχεία Φ.251/22806/Α5/2021 (Β’ 897) υπουργικής απόφασης, παρ. 4 του άρθρου 3 και άρθρο 5 της υπό στοιχεία Φ.151/24463/Β6/2009 (Β’ 422) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως τροποποιήθηκε, καθώς και παρ. 8 του άρθρου 13 της υπό στοιχεία Φ.151/20049/Β6/2007 (Β’ 272) υπουργικής απόφασης, όπως τροποποιήθηκε].

α) Πρόεδρος, για κάθε ημέρα απασχόλησης και μέχρι 11 ημέρες για τα ΕΠΑ.Λ., 10 ημέρες για τα Γενικά Λύκεια και 5 ημέρες για τις Ειδικές Κατηγορίες: 40,00 € β) Για κάθε μέλος-εξεταστή (βαθμολογητή ή αναβαθμολογητή) και για κάθε ημέρα εξέτασης: 26,70 € γ) Γραμματέας, για κάθε ημέρα απασχόλησης και μέχρι 11 ημέρες για τα ΕΠΑ.Λ., 10 ημέρες για τα Γενικά Λύκεια, και 5 ημέρες για τις Ειδικές Κατηγορίες: 21,00 € δ) Ιατρός (του δημοσίου ή ιδιώτης) ή νοσηλευτής του δημοσίου, για κάθε ημέρα εξέτασης: 26,70 € ε) 1. Βοηθοί γραμματείς για την υποβοήθηση της επιτροπής για κάθε ημέρα απασχόλησης και μέχρι 10 ημέρες για τα Γενικά Λύκεια και 5 ημέρες για τις Ειδικές Κατηγορίες: 16,00 €

2. Επικουρικό Προσωπικό για την υποβοήθηση της επιτροπής των ΕΠΑ.Λ. για κάθε ημέρα απασχόλησης και μέχρι 11 ημέρες: 16,00 € 3. Βοηθητικό Προσωπικό (επιστάτες – καθαρίστριες) για την υποβοήθηση της επιτροπής των ΕΠΑ.Λ., των ΓΕΛ και των ειδικών κατηγοριών για κάθε ημέρα απασχόλησης και μέχρι 11 ημέρες για τα ΕΠΑΛ, μέχρι 7 ημέρες για τα ΓΕΛ και μέχρι 7 ημέρες για τις ειδικές κατηγορίες: 16,00 € στ) Επιτηρητές για κάθε ημέρα εξέτασης: 14,00 € ζ) Σύμβουλος Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης για κάθε ημέρα εξέτασης: 26,70 € η) Χειριστής συστήματος ηλεκτρονικής μετάδοσης θεμάτων: 344,00 €»  2. Στην παράγραφο 17 προσθέτουμε εδάφιο «ζ» ως εξής: «ζ. Χειριστής συστήματος ηλεκτρονικής μετάδοσης θεμάτων: 344,00 €»

3. Στην παράγραφο 21 αντικαθιστούμε το πρώτο εδάφιο ως εξής: «21. Επιτροπή Τεχνικής Υποστήριξης και Λειτουργίας του Συστήματος Ασφαλούς Μετάδοσης (ΣΑΜ) θεμάτων εξετάσεων πανελλαδικού επιπέδου του Υ.ΠΑΙ.Θ.» 4. Στην παράγραφο 21 αντικαθιστούμε την περίπτωση «δ» ως εξής: «δ) Επικουρία: 200,00 € ανά άτομο.» Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από 1-1-2021.