: Σύμφωνα με τη πράξη νομοθετικού περιεχομένου «Ειδικά για το σχολικό έτος 2019-2020, οι μαθητές της κατηγορίας αυτής,  συμμετέχουν στις κατά τις ισχύουσες διατάξεις, εφόσον το επιθυμούν»

Αναλυτικότερα:

Συμμετοχή ειδικών κατηγοριών μαθητών ΕΠΑΛ στις πανελλαδικές εξετάσεις 2020 Στο τέλος της περ. δ ́ της παρ. 2 του άρθρου 151 του ν. 4610/2019 (Α ́ 70) προστίθενται τρία εδάφια ως εξής:

«Ειδικά για το σχολικό έτος 2019-2020, οι μαθητές της κατηγορίας αυτής, οι οποίοι ενεγράφησαν και φοιτούν στη Γ τάξη εσπερινού ΕΠΑ.Λ. τριετούς φοίτησης ή ημερησίου ΕΠΑ.Λ. και έχουν καταχωρισθεί στα ηλεκτρονικά Μητρώα του πληροφοριακού συστήματος του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων χωρίς την προηγούμενη συμμετοχή τους σε εξετάσεις κατά τα ως άνω, συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2020 κατά τις ισχύουσες διατάξεις, εφόσον το επιθυμούν. Με υπεύθυνη δήλωσή τους εξετάζονται και στα μαθήματα Τομέα της Β ́ τάξης Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. τριετούς φοίτησης κατά την περίοδο διεξαγωγής των ενδοσχολικών εξετάσεων.

Το ίδιο ισχύει για τους εγγεγραμμένους και φοιτούντες στη Γ τάξη εσπερινού ΕΠΑ.Λ. τριετούς φοίτησης ή ημερησίου ΕΠΑ.Λ. μαθητές ανεπαρκούς φοίτησης Ημερησίου ή Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. παλαιότερων σχολικών ετών, τους αποφοίτους Β ́ κύκλου TEE, καθώς και τους μαθητές οι οποίοι δεν συνέχισαν τη φοίτησή τους πέραν της Β ́ τά-ξης εσπερινού ΕΠΑ.Λ. τετραετούς φοίτησης.».