: Φέτος θα εισαχθούν 830 αγόρια και κορίτσια. Τι πρέπει να προσέξουν οι υποψήφιοι. Πώς διαμορφώθηκαν οι βάσεις το 2019. Mε το σταγονόμετρο δίνει τις θέσεις στις το υπουργείο Εθνικής Αμυνας την ίδια στιγμή, που οι υποψήφιοι δίνουν πραγματική μάχη προκειμένου να κατακτήσουν μια θέση σε αυτές και μάλιστα αριστούχοι μαθητές – απόφοιτοι λυκείων.
Για τη φετινή χρονιά το υπουργείο έδωσε μόνο …11 θέσεις παραπάνω συγκριτικά με  πέρυσι, πρός απογοήτευση των νέων οι οποίοι στοχεύουν στις συγκεκριμένες σχολές.

Τα τελευταία χρόνια (σχεδόν μια δεκαετία),  η πολιτεία όχι μόνο δεν αυξάνει τις θέσεις στις στρατιωτικές σχολές  αλλά τις έχει μειώσει σημαντικά, παρά το τεράστιο ενδιαφέρον απο την πλευρά της νέας γενιάς. Ετσι και φέτος θα εισαχθούν σε αυτές 830 αγόρια και κορίτσια (πέρυσι 819), όπως προκύπτει απο τη σχετική προκήρυξη του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, ενώ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν  ηλεκτρονικά Αιτήσεις και για τη συμμετοχή τους στις προκαταρκτικές εξετάσεις (ΠΚΕ) έως την Παρασκευή 29 Μαΐου 2020 και ώρα 24:00, σύμφωνα με το Έθνος. Τα τελευταία χρόνια της οικονομικής κρίσης, χιλιάδες μαθητές πολλοί εκ των οποίων, αρίστευσαν στις , επιλέγουν ως πρώτη προτίμηση στο στρατιωτικές και αστυνομικές σχολές με βασικό κίνητρο βέβαια την μονιμότητα.

Παρά το γεγονός οτι οι σχολές με κύρος, όπως οι  ιατρικές, νομικές , οικονομικές κ.α)  δε έχουν χάσει το ενδιαφέρον των νέων αριστούχων, τα τελευταία χρόνια  εκατοντάδες παιδιά τα οποία κατακτούν στις πανελλαδικές άριστες βαθμολογίας 18-20 προτιμούν να «κινηθούν» πρός  τις στρατιωτικές –αστυνομικές σχολές. Η υψηλή ζήτηση για τις στρατιωτικές σχολές είναι και ο λόγος ,που στις περισσότερες απο αυτές οι κινούνται σε πολύ υψηλά επίπεδα και συχνά ακόμη και πάνω απο 18.000 μόρια.

Ενδεικτικό της ζήτησης που έχουν οι στρατιωτικές σχολές είναι το γεγονός οτι ενω οι θέσεις σε κάθε τμήμα είναι ελάχιστες, ο αριθμός των υποψηφίων που τις δηλώνει είναι εξαιρετικά μεγάλος. Για παράδειγμα στο Ιατρικό ΣΣΑΣ οι πρώτες προτιμήσεις τα τελευταία δυο χρόνια  φτάνουν κοντά στις 300 ενω οι θέσεις φτάνουν μετά βίας τις 28-30. Μεγάλο είναι το ενδιαφέρον των υποψηφίων σε σχέση με το Οικονομικό ΣΣΑΣ. Είναι ενδεικτικό ότι πέρυσι 206 άτομα το επέλεξαν ως πρώτη προτίμηση, ενώ οι θέσεις δεν ξεπερνούν συνήθως τις 20.

Η φετινή προκήρυξη 

Οπως αναφέρεται στην Προκήρυξη ∆ιαγωνισμού Επιλογής Σπουδαστών Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΣΕΙ), Ευελπίδων (ΣΣΕ), Ναυτικών ∆οκίμων (ΣΝ∆), Ικάρων (ΣΙ), Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ), Αξιωματικών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ) και των Ανωτέρων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ), Στρατού Ξηράς (ΣΜΥ), Πολεμικού Ναυτικού (ΣΜΥΝ) και Πολεμικής Αεροπορίας (ΣΜΥΑ), όλοι οι υποψήφιοι, που μετέχουν στις εξετάσεις του υπουργείου Παιδείας για πρόσβαση στην τριτοβάθμια Εκπαίδευση, πρέπει επιπλέον να έχουν κριθεί κατάλληλοι  σε ιδιαίτερες εξετάσεις «Προκαταρκτικές Εξετάσεις (ΠΚΕ)» (Ψυχομετρικές δοκιμασίες, Υγειονομικές εξετάσεις, Αθλητικές δοκιμασίες)] του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ). Η τελική επιλογή και η σειρά επιτυχίας των υποψηφίων για κάθε Στρατιωτική Σχολή γίνεται από το υπουργείο Παιδείας.

Τα προσόντα, τα οποία πρέπει να έχουν οι υποψήφιοι:

 • Να έχουν την Ελληνική Ιθαγένεια. Γίνονται δεκτοί και υποψήφιοι  ομογενείς που δεν έχουν την Ελληνική Ιθαγένεια, την οποία όμως αποκτούν χωρίς άλλη διατύπωση, με την εισαγωγή τους (την ημέρα κατάταξης) στα ΑΣΕΙ –ΑΣΣΥ, όπως ορίζει ο Κώδικας της Ελληνικής Ιθαγένειας.
 • Να έχουν υγεία και άρτια σωματική διάπλαση.
 • Να είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών που τους επιτρέπει τη συμμετοχή σε γραπτές εξετάσεις για την εισαγωγή τους στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας.
 • Οι υποψήφιοι της Σχολής Ικάρων (όλων των τμημάτων της) πρέπει να γνωρίζουν την αγγλική γλώσσα σε επίπεδο Β2 (καλή γνώση) του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Γλωσσομάθειας και η γνώση αυτή πρέπει να βεβαιώνεται με το αντίστοιχο πιστοποιητικό αναγνωρισμένο από το κράτος, όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία. Σε περίπτωση που έχουν συμμετάσχει επιτυχώς στις εξετάσεις αγγλικής γλώσσας και δεν τους έχει αποσταλεί το πτυχίο, γίνεται δεκτή βεβαίωση του αρμόδιου φορέα διεξαγωγής των εξετάσεων που να πιστοποιεί την επιτυχή συμμετοχή τους στις εξετάσεις. Ο εν λόγω τίτλος σπουδών κατατίθεται υποχρεωτικά κατά την ημερομηνία κατάταξής τους. Γίνονται δεκτά πρωτότυπα πτυχία Αγγλικής Γλώσσας ή επικυρωμένα αντίγραφα αυτών από τα ινστιτούτα ή τους φορείς διεξαγωγής των εξετάσεων-χορηγήσεως τίτλων ή από δικηγόρο, μη μεταφρασμένα (αφορά στην κατάθεσή τους κατά τη φάση της υποβολής δικαιολογητικών, των υποψηφίων της ΣΙ) ή φωτοαντίγραφα των ανωτέρω, στα οποία να είναι ευδιάκριτη η επικύρωση αυτών. Οι επιτυχόντες κατά την κατάταξή τους θα πρέπει να καταθέσουν μεταφρασμένα τα πτυχία αγγλικής γλώσσας. Ως προς τα έγγραφα που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές.

Οι υποψήφιοι των ΑΣΕΙ, σύμφωνα με τους Οργανισμούς λειτουργίας τους, πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις: 

 • Για τις ΣΣΕ, ΣΝ∆, ΣΙ και ΣΑΝ να έχουν γεννηθεί από την 1η Ιανουαρίου 1999 και μεταγενέστερα. Κατ’ εξαίρεση για την ΣΣΕ, μπορούν να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό και οι υπηρετούντες στις Ένοπλες ∆υνάμεις Εθελοντές Οπλίτες, Οπλίτες πρότακτοι, Οπλίτες παρατεταμένης θητείας και Σπουδαστές ΑΣΣΥ, εφόσον δεν συμπληρώνουν το εικοστό τρίτο (23ο) έτος την 31η ∆εκεμβρίου του έτους 2020 (διεξαγωγής του διαγωνισμού).
 • Για τη ΣΣΑΣ να έχουν γεννηθεί από την 31 ∆εκεμβρίου 1999 και μεταγενέστερα. Οι υποψήφιοι των ΑΣΣΥ, σύμφωνα με τους Οργανισμούς λειτουργίας τους, πρέπει να έχουν γεννηθεί την 31 ∆εκεμβρίου 1999 και μεταγενέστερα.
 • Να μην έχουν καταδικαστεί σε ποινή κάθειρξης για οποιοδήποτε έγκλημα ή σε φυλάκιση για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, δωροδοκία, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, συκοφαντική δυσφήμιση, ψευδορκία, ανυποταξία, λιποταξία, για παράβαση των Νόμων περί προστασίας της Χώρας, του Πολιτεύματος και της ελευθερίας των Πολιτών, προσβολή της Σημαίας ή του Στρατού, νομοθεσίας σχετικής με τα ναρκωτικά, τις αρχαιότητες και της νομοθεσίας περί τρομοκρατίας, καθώς και να μην έχουν παραπεμφθεί σε δίκη ή να διώκονται για κάποιο από τα εγκλήματα αυτά, σύμφωνα με τον Οργανισμό κάθε Σχολής.
 • Να μην έχουν εκπέσει του βαθμού τους, να μην έχουν αποβληθεί από καμία στρατιωτική Σχολή στο παρελθόν και να μην έχουν διαγραφεί για οποιοδήποτε λόγο από την ίδια Στρατιωτική Σχολή (ΑΣΕΙ – ΑΣΣΥ) στην οποία είχαν εισαχθεί στο παρελθόν, όπως ειδικά ορίζεται για τις περιπτώσεις αυτές, από τον Οργανισμό κάθε Σχολής και από την ισχύουσα νομοθεσία.

Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση στην οποία υποψήφιος, μετά την επιτυχία και την κατάταξή του σε ΑΣΕΙ – ΑΣΣΥ, αρνείται την εκτέλεση των στρατιωτικών του καθηκόντων λόγω θρησκευτικών ή άλλων δοξασιών και πεποιθήσεων, εφαρμόζονται για αυτόν οι σχετικές διατάξεις των Οργανισμών των Στρατιωτικών Σχολών και ενδεχομένως του ΠΚ και του ΣΠΚ. . Τονίζεται ότι, οι υποψήφιοι είναι αποκλειστικά υπεύθυνοια. Να μάθουν αν τα δικαιολογητικά τους έγιναν δεκτά ή όχι και να τα συμπληρώσουν, αν απαιτείται. Ο έλεγχος των δικαιολογητικών θα γίνει από τα εξεταστικά κέντρα, όπως προβλέπουν οι Οργανισμοί λειτουργίας τους και να ενημερωθούν για το χρόνο και τον τόπο διεξαγωγής των ΠΚΕ.

Χρονοδιάγραμμα 

Έλληνες Εσωτερικού 

 • α. Υποβολή ηλεκτρονικά Αίτησης-∆ικαιολογητικών έως την Παρασκευή 29 Μαΐου 2020 και ώρα 24:00.
 • β. Έκδοση Κατάστασης Υποψηφίων με Ελλιπή ∆ικαιολογητικά έως την Παρασκευή 5 Ιουνίου 2020. 
 • γ. Υποβολή Ελλιπών ∆ικαιολογητικών έως την Παρασκευή 12 Ιουνίου 2020 και ώρα 24:00.
 • δ. Έκδοση τελικής κατάστασης δεκτών υποψηφίων για συμμετοχή στις ΠΚΕ καθώς και προγράμματος διεξαγωγής των ΠΚΕ (τόπος–χρόνος): Τετάρτη 17 Ιουνίου 2020.

Ελληνες εξωτερικού

 • α. Υποβολή Αίτησης-∆ικαιολογητικών από την Τετάρτη 08 Ιουλίου και ώρα 00:00 έως την Τετάρτη 22 Ιουλίου 2020 και ώρα 24:00.
 • β. Έκδοση Κατάστασης Υποψηφίων με Ελλιπή ∆ικαιολογητικά έως τη ∆ευτέρα 27 Ιουλίου 2020.
 • γ. Υποβολή Ελλιπών ∆ικαιολογητικών έως την Παρασκευή 31 Ιουλίου 2020 και ώρα 24:00.
 • δ. Έκδοση τελικής κατάστασης δεκτών υποψηφίων για συμμετοχή στις ΠΚΕ καθώς και προγράμματος διεξαγωγής των ΠΚΕ (τόπος–χρόνος): Τετάρτη 05 Αυγούστου 2020.

Οι για όλες τις στρατιωτικές σχολές  (2019)

ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟ – ΣΤΡΑΤΙΩΤ. ΝΟΜ. ΣΥΜΒ. (ΣΣΑΣ) 18.735
ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΥΠΟΠΥΡΑΓΩΝ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) 18.367
ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΥΠΟΠΥΡΑΓΩΝ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ) 18.315
ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΣΜΑ) 18.287
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) 18.241
ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟ – ΣΤΡΑΤΙΩΤ. ΝΟΜ. ΣΥΜΒ. (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 18.205
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) 18.142
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) 18.129
ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΕΡΑΜΥΝΑΣ 18.121
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ) 18.097
ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΕΡΑΜΥΝΑΣ 18.067
ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟ – ΣΤΡΑΤΙΩΤ. ΝΟΜ. ΣΥΜΒ. (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 17.799
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ) 17.769
ΣΧΟΛΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ – ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ (Σ.Δ.Σ.Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ.) 17.723
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΣΑΝ) 17.580
ΣΧΟΛΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ – ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ (Σ.Δ.Σ.Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ.) 17.540
ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΣΝΔ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 17.463
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΣΑΝ) 17.346
ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΣΝΔ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 17.330
ΣΧΟΛΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) 17.312
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) – ΠΑΝΤΕΙΟ 17.285
ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) – ΣΩΜΑΤΑ 17.039
ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΥΠΟΠΥΡΑΓΩΝ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) 16.932
ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΣΝΔ) ΜΑΧΙΜΟΙ 16.895
ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ) – ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 16.881
ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ 16.833
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) 16.811
ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) 16.550
ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ) – ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 16.304
ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) 16.266
ΣΧΟΛΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΛΙΜΕΝΟΦΥΛΑΚΩΝ 16.253
ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) – ΣΩΜΑΤΑ 15.964
ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ) – ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 15.904
ΣΧΟΛΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΛΙΜΕΝΟΦΥΛΑΚΩΝ 15.874
ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) – ΟΠΛΑ 15.737
ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ) – ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 15.671
ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) 15.540
ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ) – ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 15.537
ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΣΝΔ) ΜΑΧΙΜΟΙ 15.515
ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ 15.442
ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.) – ΣΩΜΑΤΑ 15.086
ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (Σ.Μ.Υ.Ν.) 14.557
ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) – ΟΠΛΑ 14.543
ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ) – ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 14.534
ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.) – ΣΩΜΑΤΑ 14.273
ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.) – ΟΠΛΑ 14.073
ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (Σ.Μ.Υ.Ν.) 13.388
   
ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.) – ΟΠΛΑ 13.213
ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΥΠΟΠΥΡΑΓΩΝ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) 10.747
ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ 9.827
ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ 9.363
ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ 7.373
ΣΧΟΛΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) 6.674
ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ 5.909