:  Οι μαθητές της Γ΄τάξης μπορεί ακόμη να μην ξέρουν πότε θα γίνουν οι αλλά θα πρέπει να καταθέσουν τις αιτήσεις τους, ξεκινώντας απο την ερχόμενη Δευτέρα 30 του μήνα έως και τις 9 Απριλίου 2020. Σύμφωνα με το νόμο όλοι οι μαθητές των Γενικών και Επαγγελματικών λυκείων, οι οποίοι επιθυμούν να εισαχθούν στα ΑΕΙ της χώρας , πρέπει να το δηλώσουν στις παραπάνω ημερομηνίες , κάτι που είναι υποχρεωτικό .

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΑΛ:

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ-ΔΗΛΩΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΠΑΛ έτους 2020.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1o
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν.4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α΄) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 241 του ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70 Α’) και την παρ. 2 του άρθρου 105 του ν.4547/2018 (ΦΕΚ 102 Α΄) σχετικά με τη διαδικασία εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση υποψηφίων ΕΠΑΛ, με το σύστημα εισαγωγής που θεσπίστηκε με το ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α΄) όπως ισχύει, οι υποψήφιοι/ες για συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΕΠΑΛ έτους 2020 για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση υποβάλλουν ηλεκτρονικά Αίτηση – Δήλωση (Α-Δ) από Δευτέρα 30 Μαρτίου μέχρι και την Πέμπτη 9 Απριλίου 2020.

 

Αίτηση-Δήλωση για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις ΕΠΑΛ μπορούν να υποβάλουναποστείλουν ηλεκτρονικά:

A. Υποψήφιοι από Ημερήσια ΕΠΑΛ και υποψήφιοι από Εσπερινά ΕΠΑΛ οι οποίοι θα διεκδικήσουν το κοινό ειδικό ποσοστό θέσεων των Ημερησίων ΕΠΑΛ σε σχολές/τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (συμπεριλαμβανομένων των σχολών : ΑΣΠΑΙΤΕ, ΑΣΤΕ, Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ), Σχολή Αστυφυλάκων, Σχολή Πυροσβεστών, Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων και Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού). Συγκεκριμένα: 1. Μαθητές/-τριες της τελευταίας τάξης των Ημερησίων και Εσπερινών ΕΠΑΛ. 2. Κάτοχοι πτυχίου και απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου του ν. 3475/2006, του ν.4186/2013 και του ν.4386/2016. 3. Κάτοχοι απολυτηρίου ΓΕΛ, ΤΕΛ, ΕΠΛ, ισότιμου απολυτηρίου Λυκείου ή αντίστοιχου απολυτηρίου Λυκείου της Αλλοδαπής με πτυχίο ειδικότητας ΕΠΑΛ του ν. 3475/2006 και των ν.4186/2013 και 4386/2016. 4. Κάτοχοι πτυχίου ΤΕΕ Β΄ κύκλου, ΤΕΛ, Ναυτικών Λυκείων, ΕΠΛ (Τμημάτων Ειδίκευσης) με πτυχίο ειδικότητας ΕΠΑΛ του ν. 3475/2006 και των ν.4186/2013 και 4386/2016, οι οποίοι μπορούν να δηλώσουν: α) είτε τον Τομέα και την ειδικότητα που αντιστοιχεί στο πτυχίο του ΕΠΑΛ, β) είτε τον Τομέα και την ειδικότητα του αρχικού πτυχίου τους που αντιστοιχεί ή είναι συναφής με αυτή των ΕΠΑΛ του ν. 4386/2016, όπως έχει καθοριστεί στον επισυναπτόμενο πίνακα αντιστοιχιών (σελ. 15).

Ειδικότερα την ανωτέρω Αίτηση-Δήλωση υποβάλλουν:
α) Απόφοιτοι ΕΠΑΛ παλαιοτέρων ετών, κάτοχοι απολυτηρίου ΕΠΑΛ, οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει πτυχίο ειδικότητας, καθώς επίσης και υποψήφιοι, οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει ούτε απολυτήριο ΕΠΑΛ, ούτε πτυχίο ειδικότητας, με την υποχρέωση να εξεταστούν επιτυχώς στις ενδοσχολικές εξετάσεις απόκτησης πτυχίου ή απολυτηρίου ή και των δύο μέχρι την ειδική εξεταστική περίοδο απόδοσης Απολυτηρίου, διαφορετικά θα θεωρείται άκυρη η συμμετοχή τους στις Πανελλαδικές εξετάσεις.

β) Απόφοιτοι τεχνικών ή επαγγελματικών λυκείων της αλλοδαπής, κάτοχοι βεβαιώσεων ισοτιμίας από τον ΕΟΠΠΕΠ, οι οποίοι θεωρούνται κάτοχοι ισότιμων τίτλων σπουδών Επαγγελματικού Λυκείου της ημεδαπής και άρα μπορούν να υποβάλουν Αίτηση-Δήλωση υποψηφίων ΕΠΑΛ έτους 2020. Οι υποψήφιοι της εν λόγω περίπτωσης (β) μπορούν να δηλώσουν όποια ειδικότητα επιθυμούν στον αντίστοιχο τομέα τους, όπως αναφέρεται στη βεβαίωση ισοτιμίας του ΕΟΠΠΕΠ που προσκομίζουν.

γ) Κάτοχοι απολυτηρίου ΓΕΛ, ΤΕΛ, ΕΠΛ, ισότιμου απολυτηρίου Λυκείου ή αντίστοιχου απολυτηρίου Λυκείου της Αλλοδαπής, χωρίς πτυχίο ειδικότητας, οι οποίοι φοιτούν σε ΕΠΑΛ προκειμένου να αποκτήσουν πτυχίο ειδικότητας του ν.4386/2016, με την υποχρέωση να εξεταστούν επιτυχώς στις ενδοσχολικές εξετάσεις απόκτησης πτυχίου μέχρι την ειδική εξεταστική περίοδο απόδοσης Απολυτηρίου, διαφορετικά θα θεωρείται άκυρη η συμμετοχή τους στις Πανελλαδικές εξετάσεις.
δ) Κάτοχοι πτυχίων Εσπερινών ΤΕΛ , ΤΕΕ Β’ Κύκλου, ΕΠΛ, οι οποίοι όμως, δεν μπορούν να υποβάλουν αίτηση – δήλωση με την κατηγορία των υποψηφίων των Εσπερινών ΕΠΑΛ που διεκδικούν θέσεις με το ειδικό επιπλέον ποσοστό 1% επί του συνολικού αριθμού εισακτέων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

ε) Κάτοχοι πτυχίου Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ Β’ κύκλου) του ν.2909/2001, διότι θεωρούνται κάτοχοι τίτλου απόλυσης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της περ. α , της παρ 9 του άρθρου 1 του ίδιου νόμου.
στ) Απόφοιτοι των ιδιωτικών Τεχνικών Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων (ΤΕΕ Β’ κύκλου), διότι τα πτυχία των ιδιωτικών ΤΕΕ Β’ κύκλου είναι ισότιμα με τα πτυχία δημοσίων ΤΕΕ Β’ κύκλου. ζ) Μαθητές/-τριες της τελευταίας τάξης και απόφοιτοι τετραετούς Λυκείου του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ. εφόσον έχουν φοιτήσει σε αυτό επί τέσσερα (4) πλήρη σχολικά έτη.

 

Β. Υποψήφιοι από Εσπερινά ΕΠΑΛ οι οποίοι θα διεκδικήσουν το ειδικό ποσοστό θέσεων 1% επιπλέον του αριθμού εισακτέων σε σχολές/τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (συμπεριλαμβανομένων των σχολών: ΑΣΠΑΙΤΕ, ΑΣΤΕ και Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού). Συγκεκριμένα: 1. Μαθητές/-τριες που φοιτούν στην τελευταία τάξη των Εσπερινών ΕΠΑΛ τριετούς φοίτησης για να αποκτήσουν απολυτήριο και πτυχίο Εσπερινών ΕΠΑΛ του ν.4386/2016, με την προϋπόθεση ότι έχουν φοιτήσει με πλήρη φοίτηση και στις τρεις τάξεις (Α’, Β’ και Γ’) σε Εσπερινό λύκειο. (άρθρο 105 του ν.4547/2018 (ΦΕΚ 102 Α΄)). 2. Μαθητές/-τριες, κάτοχοι απολυτηρίου ΕΠΑΛ, ΓΕΛ, ΤΕΛ, ΕΠΛ, ισότιμου απολυτηρίου Λυκείου ή αντίστοιχου απολυτηρίου Λυκείου της Αλλοδαπής, που φοιτούν στην τελευταία τάξη των Εσπερινών ΕΠΑΛ τριετούς φοίτησης για να αποκτήσουν πτυχίο Εσπερινών ΕΠΑΛ του ν.4386/2016, με την προϋπόθεση ότι έχουν φοιτήσει με πλήρη φοίτηση στις δύο τάξεις (Β’ και Γ’) στο τριετές Εσπερινό ΕΠΑΛ. (άρθρο 105 του ν.4547/2018 (ΦΕΚ 102 Α΄)). 3. Μαθητές/-τριες που κατά τα σχολικά έτη 2017-2018 και 2018-2019 φοίτησαν στην Α’ τάξη ημερησίου Λυκείου (ΓΕΛ-ΕΠΑΛ) και έχουν φοιτήσει με πλήρη φοίτηση τις τάξεις Β’ και Γ’ τριετούς Εσπερινού ΕΠΑΛ προκειμένου να λάβουν πτυχίο και απολυτήριο εσπερινού ΕΠΑΛ. (άρθρο 19 του Ν.4664/2020 (ΦΕΚ 32 Α΄)). 4. Μαθητές/-τριες, κάτοχοι πτυχίου ΤΕΕ Β΄ κύκλου, ΤΕΛ, Ναυτικών Λυκείων, ΕΠΛ (Τμημάτων Ειδίκευσης), που φοιτούν στην τελευταία τάξη των Εσπερινών ΕΠΑΛ τριετούς φοίτησης για να αποκτήσουν πτυχίο Εσπερινών ΕΠΑΛ ή απολυτήριο και πτυχίο Εσπερινών ΕΠΑΛ του ν.4386/2016, με την προϋπόθεση ότι έχουν φοιτήσει με πλήρη φοίτηση στις δύο τάξεις (Β’ και Γ’) σε Εσπερινό ΕΠΑΛ. (άρθρο 105 του ν.4547/2018 (ΦΕΚ 102 Α΄)) 5. Μαθητές/-τριες που φοιτούν στην τελευταία τάξη των Εσπερινών ΕΠΑΛ τετραετούς φοίτησης για να αποκτήσουν πτυχίο και απολυτήριο Εσπερινών ΕΠΑΛ του ν.4386/2016. (άρθρο 105 του ν.4547/2018 (ΦΕΚ 102 Α΄)). 6. Απόφοιτοι που κατέχουν πτυχίο και απολυτήριο Εσπερινών ΕΠΑΛ τετραετούς φοίτησης. (άρθρο 105 του ν.4547/2018 (ΦΕΚ 102 Α΄)).

Διαδικασία υποβολής-αποστολής της Αίτησης – Δήλωσης Η Αίτηση – Δήλωση για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις αποστέλλεται με e-mail από τους υποψηφίους και καταχωρίζεται ηλεκτρονικά στα ΕΠΑΛ. Τα έντυπα της Αίτησης – Δήλωσης (Υποδείγματα 1 και 2) αναρτώνται στο διαδίκτυο (στην επίσημη ιστοσελίδα www.minedu.gov.gr, στο σύνδεσμο ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ). Ο/Η υποψήφιος/α κατεβάζει και αποθηκεύει το αρχείο της Αίτησης – Δήλωσης που κατά περίπτωση τον αφορά, στον υπολογιστή του. Στη συνέχεια το συμπληρώνει (μόνο τα γκρι στοιχεία) με όποιο πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου διαθέτει. Τέλος το αποστέλλει συμπληρωμένο ηλεκτρονικά (με e-mail) στο Λύκειο που φοιτά για ηλεκτρονική καταχώριση (βλ. αναρτημένη λίστα Λυκείων), μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία (30 Μαρτίου ως 9 Απριλίου 2020) ή, αν πρόκειται για απόφοιτο, στο ΕΠΑΛ από το οποίο αποφοίτησε ή στο πλησιέστερο στην κατοικία του ΕΠΑΛ. Σε περίπτωση που κάποιος υποψήφιος θελήσει εντός του διαστήματος υποβολής της Α-Δ, να τροποποιήσει την Α-Δ που υπέβαλε, τότε θα πρέπει να στείλει νέα Α-Δ με την ένδειξη «ΝΕΑ ΑΙΤΗΣΗΔΗΛΩΣΗ» με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, ζητώντας την ακύρωση της προηγούμενης, και επομένως θα ισχύει πλέον η νέα Α-Δ. Μετά την ηλεκτρονική καταχώριση στο ΕΠΑΛ, στο πληροφοριακό σύστημα myschool εκτυπώνονται δύο αντίγραφα. Όταν με νεώτερες οδηγίες οι υποψήφιοι παρουσιαστούν στα ΕΠΑΛ, θα γίνει έλεγχος της ορθότητας των στοιχείων και ότι αυτά πράγματι ανταποκρίνονται στις επιθυμίες τους, θα υπογράψουν και στα δύο αντίγραφα και θα παραλάβουν το ένα, το οποίο και πρέπει να φυλάξουν μέχρι το τέλος των εξετάσεων. Το δεύτερο υπογεγραμμένο αντίγραφο φυλάσσεται στο ΕΠΑΛ κατάθεσης.

 

Λόγω των έκτακτων συνθηκών που επικρατούν φέτος, παρακαλούνται οι (Υπο)Διευθυντές των ΕΠΑΛ και οι υποψήφιοι, να τηρήσουν την προθεσμία (30 Μαρτίου ως 9 Απριλίου 2020), καθώς η μη εμπρόθεσμη υποβολή της Αίτησης-Δήλωσης έχει συνέπειες στη συμμετοχή των υποψηφίων στις πανελλαδικές εξετάσεις. Για αυτό το λόγο παρακαλούνται οι (Υπο)Διευθυντές των ΕΠΑΛ τις πρώτες 2 μέρες να στείλουν e-mail στους μαθητές της τελευταίας τάξης, ενημερώνοντάς τους για την υποχρέωση υποβολής ΑίτησηςΔήλωσης. Κάτι ανάλογο συστήνεται να γίνει και κατά τις τελευταίες ημέρες της προθεσμίας. Όσον αφορά τους αποφοίτους η ενημέρωση θα γίνει με ανακοινώσεις του Υπουργείου Παιδείας στα Μ.Μ.Ε. και στην ιστοσελίδα του και με ανακοινώσεις των Διευθυντών/ριών Δ.Ε. που θα αναρτηθούν στις ιστοσελίδες των οικείων Δ/νσεων.

Επισημαίνεται ότι η Αίτηση – Δήλωση πρέπει να υποβάλλεται ηλεκτρονικά από τον ίδιο τον/την ενδιαφερόμενο/-η καθώς εκφράζει την αυθεντική βούληση του/της ενδιαφερόμενου/-ης. Με την ηλεκτρονική αποστολή της Α-Δ, ο υποψήφιος συμφωνεί ώστε να γίνει καταχώρηση των στοιχείων από τον Δ/ντη στο πληροφοριακό σύστημα myschool.

Σημείωση: Οι υποψήφιοι, απόφοιτοι των Εσπερινών ΕΠΑΛ, αν επιθυμούν να συμμετάσχουν για το ειδικό επιπλέον ποσοστό του 1% θα απευθύνονται στο πλησιέστερο Εσπερινό ΕΠΑΛ. Αν επιθυμούν να συμμετάσχουν για το κοινό ποσοστό θέσεων των Ημερησίων ΕΠΑΛ, θα απευθύνονται είτε στο πλησιέστερο Εσπερινό ΕΠΑΛ, συμπληρώνοντας το Υπόδειγμα 2, είτε στο πλησιέστερο Ημερήσιο ΕΠΑΛ, συμπληρώνοντας το Υπόδειγμα 1 .

Δικαίωμα συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις έχουν όλοι/-ες όσοι/-ες υπέβαλαν σχετική ΑίτησηΔήλωση το ίδιο έτος, όπως περιγράφεται ως άνω, με την προϋπόθεση πως αν πρόκειται για μαθητές/τριες της τελευταίας τάξης ΕΠΑΛ, αυτοί/-ές, μέχρι την έκδοση αποτελεσμάτων της ειδικής εξεταστικής περιόδου απόδοσης Απολυτηρίου, θα πρέπει να έχουν λάβει πτυχίο ΕΠΑΛ και απολυτήριο δευτεροβάθμιου κύκλου σπουδών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης ή πτυχίο ΕΠΑΛ εφόσον έχουν απολυτήριο ΓΕΛ .

Ειδικότερα : Οι μαθητές/-τριες της τελευταίας τάξης ΕΠΑΛ που έχουν υποβάλει Αίτηση – Δήλωση και παραπέμπονται στις ειδικές εξετάσεις για λήψη πτυχίου ή/και απολυτηρίου, μπορούν να λάβουν μέρος στις Πανελλαδικές Εξετάσεις του ίδιου έτους. Σε περίπτωση που δεν αποκτήσουν απολυτήριο και πτυχίο μέχρι την έκδοση αποτελεσμάτων της ειδικής εξεταστικής περιόδου απόδοσης Απολυτηρίου, η συμμετοχή στις ειδικές πανελλαδικές εξετάσεις θεωρείται άκυρη και αποκλείονται από την διαδικασία επιλογής για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Αν ο/η ίδιος/-α υποψήφιος/-α τον επόμενο χρόνο επιθυμεί την εισαγωγή του/της στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση θα πρέπει να συμμετάσχει εκ νέου στις πανελλαδικές εξετάσεις.

Οι κάτοχοι πτυχίων ΤΕΛ , ΤΕΕ Β’ Κύκλου, ΕΠΛ (Τμημάτων Ειδίκευσης), οι οποίοι φοιτούν σε Ημερήσιο ή Εσπερινό ΕΠΑΛ, προκειμένου να αποκτήσουν άλλο πτυχίο ειδικότητας ΕΠΑΛ, Τομέα διαφορετικού από αυτόν της αποφοίτησής τους, δεν απαιτείται να αποκτήσουν και απολυτήριο ΕΠΑΛ για τη συμμετοχή τους στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΕΠΑΛ έτους 2020, δεδομένου ότι οι κάτοχοι των ανωτέρω τίτλων, θεωρούνται κάτοχοι τίτλων απόλυσης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Οι υποψήφιοι/-ες των Ημερησίων ΕΠΑΛ διεκδικούν το κοινό ποσοστό θέσεων σε σχολές/τμήματα της Τριτοβάθμιας (συμπεριλαμβανομένων των σχολών : ΑΣΠΑΙΤΕ, ΑΣΤΕ, Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ), Σχολή Αστυφυλάκων, Σχολή Πυροσβεστών, Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων και Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού).

Οι υποψήφιοι/-ες των Εσπερινών ΕΠΑΛ διεκδικούν εναλλακτικά:

α) είτε το ανωτέρω κοινό ποσοστό των Ημερησίων ΕΠΑΛ σε σχολές/τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (συμπεριλαμβανομένων των σχολών : ΑΣΠΑΙΤΕ, ΑΣΤΕ, Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ), Σχολή Αστυφυλάκων, Σχολή Πυροσβεστών, Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων και Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού).

β) είτε ειδικό ποσοστό θέσεων 1% των Εσπερινών ΕΠΑΛ.
Οι συμμετέχοντες στις Πανελλαδικές Εξετάσεις των ΕΠΑΛ έχουν δικαίωμα να δηλώσουν προτίμηση για όσες Σχολές, Τμήματα και Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων αντιστοιχούν στον Τομέα αποφοίτησής τους καθώς και για την Κοινή Ομάδα Σχολών.
Σημειώνεται ότι:

α) σε Ημερήσια ΕΠΑΛ θα καταθέσουν-αποστείλουν με e-mail την Αίτηση-Δήλωση (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1) οι υποψήφιοι  μαθητές/-τριες Ημερησίων ΕΠΑΛ

απόφοιτοι Ημερησίων ΕΠΑΛ

απόφοιτοι Εσπερινών ΕΠΑΛ που διεκδικούν το κοινό ποσοστό θέσεων των Ημερησίων ΕΠΑΛ, σε σχολές/τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (συμπεριλαμβανομένων των σχολών : ΑΣΠΑΙΤΕ, ΑΣΤΕ, Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ), Σχολή Αστυφυλάκων, Σχολή Πυροσβεστών, Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων και Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού)
β) σε Εσπερινά ΕΠΑΛ θα καταθέσουν-αποστείλουν με e-mail την Αίτηση- Δήλωση (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2) οι υποψήφιοι

μαθητές/-τριες Εσπερινών ΕΠΑΛ  απόφοιτοι Εσπερινών ΕΠΑΛ που θα διεκδικήσουν είτε α)το ειδικό ποσοστό θέσεων 1% των Εσπερινών ΕΠΑΛ επιπλέον του αριθμού εισακτέων σε σχολές/τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (συμπεριλαμβανομένων των σχολών: ΑΣΠΑΙΤΕ, ΑΣΤΕ και Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού), είτε β) το κοινό ποσοστό θέσεων των Ημερησίων ΕΠΑΛ, σε σχολές/τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (συμπεριλαμβανομένων των σχολών : ΑΣΠΑΙΤΕ, ΑΣΤΕ, Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ), Σχολή Αστυφυλάκων, Σχολή Πυροσβεστών, Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων και Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού)

Επισημαίνεται ότι η προθεσμία υποβολής είναι αποκλειστική. Για το λόγο αυτό, είναι απαραίτητο να ενημερωθούν όλοι υπεύθυνα, αναλυτικά και με ενιαίο τρόπο, ώστε να διασφαλίζονται σε πανελλαδικό επίπεδο οι όροι ίσης μεταχείρισης των ενδιαφερομένων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2o
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ – ΔΗΛΩΣΗΣ

Η, κατά περίπτωση υποψηφίου/-ας, Αίτηση-Δήλωση «ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΑΛ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΠΑΛ – ΕΤΟΣ 2020» υποβάλλεται υποχρεωτικά απ’ όλους/ες όσους/-ες επιθυμούν να συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΕΠΑΛ έτους 2020.
Ειδικότερα υπάρχουν δύο(2) διαφορετικά υποδείγματα εντύπων ως ακολούθως:
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1: ΑΙΤΗΣΗ–ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΠΑΛ – ΕΤΟΣ 2020 ΓΙΑ ΤΟΥΣ/ΤΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ/-ΕΣ:

 

Α) ΜΑΘΗΤΕΣ/-ΤΡΙΕΣ Ή ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΛ για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (συμπεριλαμβανομένων και των σχολών: ΑΣΠΑΙΤΕ, ΑΣΤΕ, ΑΣΣΥ, ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ, ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ, ΣΧΟΛΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΛΙΜΕΝΟΦΥΛΑΚΩΝ, ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ)
Β) ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (συμπεριλαμβανομένων και των σχολών: ΑΣΠΑΙΤΕ, ΑΣΤΕ, ΑΣΣΥ, ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ, ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ, ΣΧΟΛΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΛΙΜΕΝΟΦΥΛΑΚΩΝ, ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ) μέσω Ημερησίων ΕΠΑΛ.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2: ΑΙΤΗΣΗ–ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΠΑΛ – ΕΤΟΣ 2020 ΓΙΑ ΤΟΥΣ/ΤΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ/-ΕΣ:
Α) ΜΑΘΗΤΕΣ/-ΤΡΙΕΣ Η ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΟΣΟΣΤΟ 1% για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (συμπεριλαμβανομένων και των σχολών: ΑΣΠΑΙΤΕ, ΑΣΤΕ, ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ.
Β) ΜΑΘΗΤΕΣ/-ΤΡΙΕΣ Ή ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (συμπεριλαμβανομένων και των σχολών: ΑΣΠΑΙΤΕ, ΑΣΤΕ, ΑΣΣΥ, ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ, ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ, ΣΧΟΛΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΛΙΜΕΝΟΦΥΛΑΚΩΝ, ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ) μέσω Ημερησίων ΕΠΑΛ.

Αναλυτικότερα:
Α. ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1:

μαθητές/-τριες της Γ΄ τάξης Ημερήσιου ΕΠΑΛ σχολικού έτους 2019-2020,

απόφοιτοι της Γ΄ τάξης Ημερήσιου ΕΠΑΛ παρελθόντων ετών,

απόφοιτοι της Δ΄ τάξης Εσπερινών ΕΠΑΛ παρελθόντων ετών, που διεκδικούν το κοινό ειδικό ποσοστό θέσεων των Ημερησίων ΕΠΑΛ στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (συμπεριλαμβανομένων και των σχολών: ΑΣΠΑΙΤΕ, ΑΣΤΕ, ΑΣΣΥ των Ενόπλων Δυνάμεων, Σχολές Αστυφυλάκων, Πυροσβεστών, Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων και Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού).

Β. ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2:

μαθητές/-τριες της Γ΄ τάξης τριετούς φοίτησης Εσπερινών ΕΠΑΛ και της Δ΄ τάξης Εσπερινών ΕΠΑΛ σχολικού έτους 2019-2020 που διεκδικούν το ειδικό ποσοστό των Εσπερινών 1%, επιπλέον του αριθμού εισακτέων (βλ. ΚΕΦ 1Β του παρόντος).

μαθητές/-τριες της Γ΄ τάξης τριετούς φοίτησης Εσπερινών ΕΠΑΛ και Δ΄ τάξης Εσπερινών ΕΠΑΛ σχολικού έτους 2019-2020, που διεκδικούν το κοινό ποσοστό θέσεων των Ημερησίων ΕΠΑΛ στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (συμπεριλαμβανομένων και των σχολών: ΑΣΠΑΙΤΕ, ΑΣΤΕ, ΑΣΣΥ των Ενόπλων Δυνάμεων, Σχολές Αστυφυλάκων, Πυροσβεστών, Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων και Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού).

απόφοιτοι της Δ΄ τάξης Εσπερινών ΕΠΑΛ παρελθόντων ετών που διεκδικούν το ειδικό ποσοστό των Εσπερινών 1%, επιπλέον του αριθμού εισακτέων (βλ. ΚΕΦ 1Β του παρόντος).

απόφοιτοι της Δ΄ τάξης Εσπερινών ΕΠΑΛ παρελθόντων ετών, που διεκδικούν το κοινό ποσοστό θέσεων των Ημερησίων ΕΠΑΛ στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (συμπεριλαμβανομένων και των σχολών: ΑΣΠΑΙΤΕ, ΑΣΤΕ, ΑΣΣΥ των Ενόπλων Δυνάμεων, Σχολές Αστυφυλάκων, Πυροσβεστών, Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων και Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού).

Με την Αίτηση-Δήλωση ο/η ενδιαφερόμενος/η δηλώνει:
1)Εκτός από τα δύο μαθήματα Γενικής Παιδείας «Νέα Ελληνικά» και «Μαθηματικά» (Άλγεβρα) και την ειδικότητα του Τομέα στα δύο μαθήματα της οποίας θα εξεταστεί πανελλαδικά.
2) Τα ειδικά μαθήματα που τυχόν επιθυμεί να εξεταστεί πανελλαδικά.

 

3) Αν επιθυμεί να εισαχθεί και στα Τμήματα (απαιτείται συμπλήρωση και σχετικού παραρτήματος/αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης):
α) Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστηµίου,
β) Μουσικής Επιστήµης και Τέχνης του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας,
γ) Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων.
4) Αν επιθυμεί να εισαχθεί αποκλειστικά και μόνο σε ένα, σε δύο ή σε τρία από τα Τμήματα (απαιτείται συμπλήρωση και σχετικού παραρτήματος/αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης):
α) Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστηµίου,
β) Μουσικής Επιστήµης και Τέχνης του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας,
γ) Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων
5) Αν είναι υποψήφιος/-α για :
α) Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων,
β) Σχολή Αστυφυλάκων,
γ) Σχολή Πυροσβεστών,
δ) Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων,
ε) Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού,
στ) ΤΕΦΑΑ

(οι προηγούμενες επιλογές 5α, 5β, 5γ, 5δ, δεν ισχύουν για τους/τις υποψηφίους/-ες Εσπερινών ΕΠΑΛ, που με την Αίτηση-Δήλωσή τους επιλέγουν να συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις μόνο με το ειδικό ποσοστό 1% των Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. της παρ. 2 του άρθ. 241 του ν.4610/2019 (Α΄70)).
Οι μαθητές/τριες των Γ΄ τάξης Ημερησίου ΕΠΑΛ, Γ΄ τάξης Εσπερινών ΕΠΑΛ τριετούς φοίτησης και Δ΄ τάξης Εσπερινών ΕΠΑΛ στην Αίτηση-Δήλωση δηλώνουν υποχρεωτικά την ειδικότητα που ήδη έχουν επιλέξει και παρακολουθούν, στα δύο μαθήματα της οποίας θα εξεταστούν πανελλαδικά, ενώ οι απόφοιτοι μπορούν να επιλέξουν οποιαδήποτε ειδικότητα του Τομέα αποφοίτησής τους, που είναι αντίστοιχος ή συναφής με τον τομέα του ν.4386/2016 (βλέπε πίνακα αντιστοιχιών).

Σε περίπτωση που οι απόφοιτοι έχουν αποκτήσει και άλλο πτυχίο ειδικότητας Τομέα διαφορετικού από αυτόν της αποφοίτησής τους, μπορούν να επιλέξουν να εξεταστούν σε μαθήματα ειδικότητας αυτού του Τομέα.
Οι κάτοχοι πτυχίου ΤΕΕ Β΄ Κύκλου, ΤΕΛ Ναυτικών Λυκείων, ΕΠΛ, πτυχίου και απολυτηρίου ΕΠΑΛ του ν. 3475/2006 του ν.4186/2013 ή του ν.4386/2016, μπορούν να επιλέξουν να εξεταστούν στα μαθήματα οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα αποφοίτησής τους, που είναι αντίστοιχος ή συναφής του ν.4386/2016 (βλέπε πίνακα αντιστοιχιών).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3o
ΣΧΟΛΕΣ/ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ή ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Ή ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ

Ορισμένα Τμήματα ή Σχολές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης απαιτούν περαιτέρω κριτήρια για την
εισαγωγή των υποψηφίων σ’ αυτά, ως ακολούθως:

 

Α) Σχολές ή Τμήματα, για την εισαγωγή στα οποία απαιτείται εξέταση σε ένα ή δύο ειδικά μαθήματα
(ξένες γλώσσες, σχέδια, μουσική) που αναφέρονται αναλυτικά και στο έντυπο της Αίτησης –
Δήλωσης.

1. Οι Σχολές και τα Τμήματα, για τα οποία απαιτείται εξέταση σε ένα ή περισσότερα από τα ειδικά
μαθήματα ξένων γλωσσών «Αγγλικά», «Γαλλικά», «Γερμανικά», «Ιταλικά» είναι:  Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιά και του Πανεπιστημίου
Μακεδονίας,  Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών του Παντείου Πανεπιστημίου,  Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντείου Πανεπιστημίου, Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου
Αθηνών, Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης,  Διοίκησης Τουρισμού του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και του Πανεπιστημίου Πατρών , Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης Ρόδου και Κρήτης.

2. Οι Σχολές και τα Τμήματα, για τα οποία απαιτείται εξέταση στο ειδικό μάθημα ξένης γλώσσας
«Αγγλικά» είναι:  Τμήματα Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιά,  Τουριστικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιά και  Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου.  Τουρισμού του Ιονίου Πανεπιστημίου

3. Οι Σχολές και τα Τμήματα, για τα οποία απαιτείται εξέταση στα δύο ειδικά μαθήματα «Ελεύθερο
Σχέδιο» και «Γραμμικό Σχέδιο» είναι:  Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, του Πολυτεχνείου Κρήτης και
των Πανεπιστημίων Αριστοτελείου Θεσσαλονίκης, Θεσσαλίας, Πατρών, Δημοκρίτειου Θράκης και
Ιωαννίνων,  Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής,  Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής,  Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και  Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος

4. Οι Σχολές και τα Τμήματα, για τα οποία απαιτείται εξέταση στα δύο ειδικά μαθήματα «Μουσική
Εκτέλεση και Ερµηνεία» και «Μουσική Αντίληψη και Γνώση» είναι:  Τµήµα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστηµίου,  Τµήµα Μουσικής Επιστήµης και Τέχνης του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας και  Τµήµα Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων.
Σημειώνεται ότι αποκλειστικά και μόνο για εισαγωγή στα ανωτέρω Τμήματα απαιτείται και η  εξέταση στο μάθημα «Νέα Ελληνικά» όπως και η επιτυχής εξέταση στα εν λόγω μουσικά μαθήματα  σύμφωνα με τις διευκρινίσεις που παρέχονται στη με αριθμ. πρωτ. Φ.253/ 23170 /Α5/14-2-2019
εγκύκλιο.

5. Οι Σχολές και τα Τμήματα, για τα οποία απαιτείται εξέταση στα δύο ειδικά μαθήματα «ΑΡΜΟΝΙΑ»
και «ΈΛΕΓΧΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ» είναι:  Μουσικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και  Μουσικών Σπουδών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Για να μπορέσει τελικά να συμμετάσχει ο/η υποψήφιος/-α στις διαδικασίες επιλογής για εισαγωγή στα
παραπάνω τμήματα απαιτείται η επιτυχής εξέτασή του/της σε καθένα από τα αντίστοιχα ειδικά
μαθήματα (βαθμολογική βάση του 10 με άριστα το 20).

Β) Τμήματα, για την εισαγωγή στα οποία απαιτούνται πρακτικές δοκιμασίες (ΤΕΦΑΑ). Η δήλωση για την
συμμετοχή στις πρακτικές δοκιμασίες (αγωνίσματα) είναι υποχρεωτική.

Γ) Σχολές, για την εισαγωγή στις οποίες απαιτούνται προκαταρκτικές εξετάσεις (Στρατιωτικές Σχολές
Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων, Σχολή Αστυφυλάκων, Σχολή Πυροσβεστών, Σχολή Δοκίμων
Λιμενοφυλάκων και Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού).

Οι υποψήφιοι/-ες των Εσπερινών ΕΠΑΛ που με την Αίτηση-Δήλωσή τους επιλέγουν να συμμετάσχουν
στις Πανελλαδικές Εξετάσεις μόνο για το ειδικό επιπλέον ποσοστό 1% των Εσπερινών ΕΠΑΛ της παρ. 2
του άρθ. 241 του ν. 4610/2019(Α΄70), δεν έχουν το δικαίωμα επιλογής για τις Στρατιωτικές Σχολές, τις
Αστυνομικές Σχολές, τη Σχολή Πυροσβεστών και τη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων.

Επισημαίνεται ότι η δήλωση εξέτασης σε ειδικό μάθημα είναι υποχρεωτική για την εξέταση του/της
υποψηφίου/-ας σε αυτό, προκειμένου να διεκδικήσει εισαγωγή σε Σχολές ή Τμήματα που απαιτούν
ειδικό/ά μάθημα/τα. Αντίθετα, η δήλωση είναι ενδεικτική της επιθυμίας του/της για την εισαγωγή σε
Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων, Σχολή Αστυφυλάκων, Σχολή Πυροσβεστών,
τη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων και Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού.

Όμως για να μπορέσει τελικά να συμμετάσχει ο/η υποψήφιος/-α στις διαδικασίες επιλογής για εισαγωγή
απαιτείται:
α) για Σχολές/Τμήματα με ειδικά μαθήματα, η επιτυχής εξέταση σε αυτά (βαθμολογική βάση το 10 με
άριστα το 20).

 

β) για τις Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων, Σχολή Αστυφυλάκων, Σχολή  Πυροσβεστών, στη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων και Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού πρέπει να  υποβάλλει αίτηση απευθείας στο Στρατό, στην Αστυνομία, στην Πυροσβεστική, στο Λιμενικό ή στο  Εμπορικό Ναυτικό σε χρονικό διάστημα που θα ορίζεται στις προκηρύξεις που θα εκδώσουν τα  αρμόδια Υπουργεία και να κριθεί ικανός στις προκαταρκτικές εξετάσεις. Οι παραπάνω προκηρύξεις  διατίθενται από τα Στρατολογικά Γραφεία, τα Αστυνομικά Τμήματα, την Πυροσβεστική και το  Λιμενικό αντίστοιχα.

γ) για τα ΤΕΦΑΑ να υποβάλει σχετική αίτηση στις επιτροπές Υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής  δοκιμασίας που θα πληροφορηθεί απ΄ το σχολείο του την περίοδο των εξετάσεων (Ιούνιος 2020) και  να συμμετάσχει στις πρακτικές δοκιμασίες (αγωνίσματα).
Από τα παραπάνω (α), (β) και (γ) συνάγεται ότι υποψήφιος/-α που, αν και στην Αίτηση-Δήλωση δεν  δήλωσε επιθυμία για Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων, Σχολή Αστυφυλάκων,  Σχολή Πυροσβεστών, στη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων και Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού, μπορεί  τελικά να είναι υποψήφιος/-α γι αυτές, αρκεί να ακολουθήσει τη διαδικασία που ορίζεται στις  αντίστοιχες προκηρύξεις των αρμόδιων Υπουργείων.  Υποψήφιος/-α που στην Αίτηση-Δήλωση δεν δήλωσε επιθυμία για τα ΤΕΦΑΑ, δεν μπορεί τελικά να  είναι υποψήφιος/-α γι΄ αυτά.  Ομοίως, υποψήφιος/-α που με την Αίτηση-Δήλωση δεν δήλωσε εξέταση σε ειδικό μάθημα, δεν θα  μπορέσει να εξεταστεί σε αυτό, ενώ αν δήλωσε εξέταση σε ειδικό μάθημα και τελικά δεν το εξεταστεί,  απλώς θα αποκλειστεί από τα τμήματα που απαιτούν εξέταση σε αυτό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο
ΕΞΕΤΑΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ Ή ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ

Για τους/τις υποψηφίους/-ες (μαθητές/-τριες και αποφοίτους) με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες που εξετάζονται προφορικά ή γραπτά κατά περίπτωση
επισημαίνονται τα εξής:
Α. Οι μαθητές/-τριες της τελευταίας τάξης υποβάλουν-αποστέλλουν με e-mail μαζί με την Αίτηση
Δήλωση και τα σχετικά δικαιολογητικά στο ΕΠΑΛ φοίτησής τους, αφού τα έχουν σκανάρει ή
φωτογραφίσει με κινητό τηλέφωνο, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της Αίτησης-Δήλωσης,
δηλαδή μέχρι 9 Απριλίου 2020.
Β. Οι απόφοιτοι υποβάλουν-αποστέλλουν με e-mail μαζί με την Αίτηση-Δήλωση και τα σχετικά
δικαιολογητικά στο ΕΠΑΛ υποβολής αφού τα έχουν σκανάρει ή φωτογραφίσει με κινητό τηλέφωνο
μέχρι 9 Απριλίου 2020.
Αιτήσεις και δικαιολογητικά που θα υποβληθούν μετά την παραπάνω προθεσμία δεν θα γίνονται δεκτά,
εκτός και αν πρόκειται για έκτακτους και επιγενόμενους λόγους (π.χ. σπάσιμο χεριού ή προσωρινή
αναπηρία των άνω άκρων, από γεγονός που μεσολάβησε μετά τη λήξη της προθεσμίας).

 

Επισημαίνουμε ότι αναλυτικές πληροφορίες για την εξέταση των μαθητών/-τριών και αποφοίτων με
αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες που εξετάζονται
προφορικά ή γραπτά κατά περίπτωση θα δοθούν με νεότερη εγκύκλιό μας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Παρακαλούνται οι Δ/ντες ή οι εντεταλμένοι για την παραλαβή των Αιτήσεων-Δηλώσεων
να επιλέγουν στο πληροφοριακό σύστημα «myschool» οπωσδήποτε το «ΝΑΙ» στο πεδίο «Εξετάζονται
προφορικά σε πανελλαδικό επίπεδο» για όσους/-ες υποψήφιους/-ες προσκομίζουν τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά για να εξεταστούν προφορικά στις Πανελλαδικές Εξετάσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο ΜΑΘΗΤΕΣ/-ΤΡΙΕΣ ΜΕ ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ (5% ΧΩΡΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ)

Οι μαθητές/-τριες ΕΠΑΛ, πάσχοντες από σοβαρές παθήσεις, που έχουν ήδη πιστοποιηθεί από τις ειδικές
επταμελείς επιτροπές του ν.3794/2009, δύνανται να υποβάλλουν απευθείας ξεχωριστό μηχανογραφικό
δελτίο για το 5% των θέσεων εισακτέων με κριτήριο το βαθμό του απολυτηρίου τους. Αν ωστόσο
κάποιος/-α από τους/τις μαθητές/-τριες με σοβαρές παθήσεις επιθυμεί τη συμμετοχή του/της και στις
Πανελλαδικές Εξετάσεις, υποβάλλει Αίτηση-Δήλωση και συμμετέχει κανονικά και στις Πανελλαδικές
Εξετάσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΟ 10% ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ (χωρίς νέα εξέταση)

Σύμφωνα με την ισχύουσες διαδικασίες και το άρθ. 241 του ν. 4610/2019(Α΄70), για το 10% ισχύουν τα
ακόλουθα:  οι υποψήφιοι/-ες για το 10% δεν υποβάλλουν Αίτηση-Δήλωση, αλλά απευθείας μηχανογραφικό
δελτίο.  το 2020 δικαίωμα για το 10% θα έχουν όσοι/-ες συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις των
Ημερησίων ΕΠΑΛ τα δύο προηγούμενα έτη, δηλαδή το 2018 ή το 2019.  όσοι/-ες υποψήφιοι/-ες Εσπερινών ΕΠΑΛ φέτος συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις των
Εσπερινών ΕΠΑΛ, ΜΟΝΟ για το ξεχωριστό επιπλέον ποσοστό 1% των Εσπερινών, δεν θα έχουν
δικαίωμα για το 10% τα δύο επόμενα έτη.  αντίθετα όλοι οι άλλοι/-ες υποψήφιοι/-ες που θα συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις των
Ημερησίων προερχόμενοι /-ες είτε από Ημερήσια είτε από Εσπερινά ΕΠΑΛ, θα έχουν το δικαίωμα για
το 10% τα δύο επόμενα έτη.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7o
ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΤΩΝ ΕΠΑΛ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ
ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Τόσο οι (Υπο)Διευθυντές των ΕΠΑΛ, όσο και οι εμπλεκόμενοι εκπαιδευτικοί πρέπει να διαβάσουν
προσεκτικά την Αίτηση – Δήλωση μαζί με τις Οδηγίες – Πληροφορίες που αποστέλλονται συνημμένα,
προς αποφυγή λαθών ή εσφαλμένων ερμηνειών από τους ενδιαφερόμενους. Οι (Υπο)Διευθυντές των
ΕΠΑΛ ή οι εντεταλμένοι για την παραλαβή των Αιτήσεων – Δηλώσεων εκπαιδευτικοί, μεριμνούν για την
ενημέρωση των υποψηφίων μαθητών με την ηλεκτρονική αποστολή της εγκυκλίου και τη σωστή
συμπλήρωση της Αίτησης – Δήλωσης, σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες.
Η Αίτηση–Δήλωση υποβάλλεται-αποστέλλεται με e-mail στο Λύκειο, και καταχωρίζεται από τον
(Υπο)Διευθυντή του ΕΠΑΛ σύμφωνα με τις οδηγίες του πληροφοριακού συστήματος myschool που
αποστέλλονται. Τα έντυπα της Αίτησης – Δήλωσης (βλέπε συνημμένα) αναρτώνται στο διαδίκτυο (στην
επίσημη ιστοσελίδα www.minedu.gov.gr, στο σύνδεσμο ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ). Ο/Η υποψήφιος/α κατεβάζει και
αποθηκεύει το αρχείο της Αίτησης – Δήλωσης που τον αφορά στον υπολογιστή του. Στη συνέχεια το
συμπληρώνει με όποιο πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου διαθέτει. Τέλος το αποστέλλει
συμπληρωμένο (μόνο τα γκρι στοιχεία) ηλεκτρονικά (με e-mail) στο ΕΠΑΛ που φοιτά για ηλεκτρονική
καταχώριση, μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία (30 Μαρτίου ως 9 Απριλίου 2020) ή, αν πρόκειται για
απόφοιτο, στο ΕΠΑΛ από το οποίο αποφοίτησε ή στο πλησιέστερο στην κατοικία του ΕΠΑΛ, σύμφωνα με
τις οδηγίες. Στη συνέχεια καταχωρίζονται στο ΠΣ myschool τα στοιχεία του υποψηφίου/ας, όπως τα
συμπλήρωσε ο ενδιαφερόμενος, ακολουθώντας τις οδηγίες του προγράμματος. Κατόπιν, εκτυπώνονται
δύο αντίγραφα της Αίτησης – Δήλωσης (μόνο την πρώτη σελίδα). Όταν με νεώτερες οδηγίες οι
υποψήφιοι παρουσιαστούν στα ΕΠΑΛ, θα γίνει έλεγχος της ορθότητας των στοιχείων και ότι αυτά
πράγματι ανταποκρίνονται στις επιθυμίες τους, θα υπογράψουν και στα δύο αντίγραφα τα οποία
υπογράφονται και σφραγίζονται και από το Διευθυντή/ρια του ΕΠΑΛ. Ένα αντίγραφο από αυτά κρατά ο
υποψήφιος/α μέχρι το τέλος των εξετάσεων και ένα ο Διευθυντής/ρια του ΕΠΑΛ.
Μετά την υπογραφή του υποψηφίου/ας και του Διευθυντή/ριας, η Αίτηση–Δήλωση δεν αλλάζει
και έχει ήδη οριστικά καταχωριστεί ηλεκτρονικά στο σύστημα myschool, σύμφωνα με τις οδηγίες που θα
σας αποσταλούν. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος/α ενδιαφέρεται για τα 3 Μουσικά Τμήματα με την
ειδική διαδικασία εισαγωγής, πέρα από την Αίτηση-Δήλωση για πανελλαδικές ΕΠΑΛ, συμπληρώνει και
υποβάλλει-αποστέλλει με e-mail και την Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση για τα 3 Μουσικά Τμήματα. Τα
στοιχεία καταχωρίζονται στο σύστημα και ο υποψήφιος υπογράφει ΑΡΓΟΤΕΡΑ στα 2 εκτυπωμένα
αντίγραφα που έχουν ενσωματώσει και την Αίτηση-Δήλωση για τις πανελλαδικές εξετάσεις και την
Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση για τα 3 Μουσικά Τμήματα.
Η προθεσμία υποβολής της Αίτησης – Δήλωσης είναι 30 Μαρτίου ως 9 Απριλίου 2020.
Παρακαλούνται οι (Υπο)Διευθυντές των ΕΠΑΛ για τα ακόλουθα:

 

1. Τις 2 πρώτες μέρες (30-31 Μαρτίου) να στείλουν σε όλους τους μαθητές της τελευταίας τάξης με e
mail, την εγκύκλιο για την Αίτηση-Δήλωση. Να σταλεί υπενθύμιση δύο ημέρες πριν τη λήξη της
προθεσμίας (9 Απριλίου) σε όσους μαθητές δεν έχουν ανταποκριθεί.
2. Να δεχτούν στα e-mail των ΕΠΑΛ τις Αιτήσεις-Δηλώσεις των υποψηφίων (μαθητών και αποφοίτων) και
να ελέγξουν:
α. αν οι μαθητές που επιθυμούν να λάβουν μέρος στις εξετάσεις, υπέβαλαν-απέστειλαν Α-Δ
β. αν οι μαθητές που δεν υπέβαλαν Α-Δ, δεν επιθυμούν συμμετοχή στις πανελλαδικές
γ. αν οι μαθητές έχουν δηλώσει σωστά τον Τομέα/Ειδικότητα που παρακολουθούν.
δ. αν έχουν καταγράψει σωστά τα ονομαστικά τους στοιχεία.
3. Σε περίπτωση που κάποιος υποψήφιος θελήσει εντός του διαστήματος υποβολής της Α-Δ, να
τροποποιήσει την Α-Δ που υπέβαλε τότε θα πρέπει να στείλει νέα Α-Δ με την ένδειξη «ΝΕΑ ΑΙΤΗΣΗ
ΔΗΛΩΣΗ» με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, ζητώντας την τροποποίηση της προηγούμενης.
4. Για τους αποφοίτους, που είναι απόφοιτοι των Λυκείων τους, να διασταυρώσουν τα στοιχεία τους από
τα αρχεία που τηρεί το ΕΠΑΛ. Για όσους αποφοίτους προέρχονται από άλλα ΕΠΑΛ, να επικοινωνήσουν
με αυτά για τη διασταύρωση των στοιχείων τους.
5. Μέχρι τις 29 Απριλίου να έχουν καταχωρίσει στο myschool όλες τις υποβληθείσες Αιτήσεις-Δηλώσεις.
6. Να προβούν στην εκτύπωση και τον έλεγχο των ονομαστικών στοιχείων, των επιλογών και τυχόν
δικαιολογητικών των υποψηφίων.
Για την υποστήριξή τους, τα ΕΠΑΛ μπορούν να απευθύνονται:
– για θέματα διαδικασίας, δικαιούχων, υποψηφίων, μαθημάτων, νέου και παλαιού συστήματος,
δικαιούχων εσπερινών ΕΠΑΛ και λοιπά διοικητικά θέματα, στη Διεύθυνση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων
του ΥΠΑΙΘ, τηλέφωνα 2103442696, 2103442661, 2103442100, 2103442074, 2103442099.
– για θέματα αρχείου υποψηφίων, κωδικού υποψηφίων, στοιχεία αποφοίτων και λοιπά θέματα
μηχανοργάνωσης, στη Διεύθυνση Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων του ΥΠΑΙΘ, τηλέφωνο
2103442067, E-mail: [email protected]
– Για θέματα λειτουργίας και υποστήριξης της εφαρμογής ΠΣ myschool, στο τηλ 8012008040.

Για τη σωστή και έγκυρη ενημέρωση τόσο των εκπαιδευτικών που παρέχουν σχετικές πληροφορίες, όσο
και των ενδιαφερομένων κρίνουμε σκόπιμο να επισημάνουμε ότι οι διατάξεις που αναφέρονται στην
πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση είναι αυστηρού δικαίου και απαιτούν συνεπή και αυστηρή
εφαρμογή, γιατί ΜΟΝΟ έτσι διασφαλίζεται η αντικειμενικότητα και το αδιάβλητο του συστήματος
επιλογής.