– Όλη η πληροφόρηση εδώ | Οι 125 από τις 432 είναι νέες, ενώ ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στην αρίθµηση των προτιµήσεων

Το δελτίο για τις Εξετάσεις του 2019 έδωσε στη δηµοσιότητα το , µε στόχο να ενηµερωθούν οι υποψήφιοι για τις 432 οι οποίες εντάχθηκαν σε αυτό φέτος. Αυτή τη στιγµή, οι περίπου 100.000 υποψήφιοι έχουν στρέψει το ενδιαφέρον τους στις εξετάσεις, που ξεκινούν σήµερα για τα ΕΠΑΛ και αύριο για τα Γενικά και Εσπερινά Λύκεια, αλλά θα έχουν τη δυνατότητα να δουν και το µηχανογραφικό, µε δεδοµένο ότι υπάρχουν πάρα πολλές νέες σχολές -συνολικά 125- για τις οποίες δεν γνωρίζουν τίποτα, όσον αφορά στο επιστηµονικό τους αντικείµενο.

Είναι αυτονόητο ότι από σήµερα τα παιδιά αγωνιούν για τις επιδόσεις τους στις , αλλά επειδή φέτος είναι µια ιδιαίτερη χρονιά όσον αφορά στη διαµόρφωση του νέου τοπίου της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, καλό θα ήταν να κοιτάζουν και τις σχολές του και κυρίως τις νέες, ώστε να έχουν µια ολοκληρωµένη εικόνα µπροστά τους. Η συµπλήρωση του µηχανογραφικού θα γίνει τον Ιούλιο και αφού πρώτα οι µαθητές µάθουν τους βαθµούς που κατέκτησαν στις εξετάσεις. Φυσικά οι υποψήφιοι που δεν θα πάρουν το απολυτήριό τους τον Ιούνιο του 2019, αλλά θα έχουν λάβει µέρος στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, πρέπει να ξέρουν ότι η συµµετοχή τους σε αυτές θεωρείται άκυρη.

Για τη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής του δελτίου καθώς και τις ηµεροµηνίες κατάθεσης, θα ακολουθήσει αναλυτική ενηµέρωση από το υπουργείο όταν ολοκληρωθούν οι εξετάσεις. Πάντως από σήµερα οι υποψήφιοι έχουν τις πληροφορίες που χρειάζονται για: Το µηχανογραφικό δελτίο ΓΕΛ 2019 µε τα 4 Επιστηµονικά , για τους υποψήφιους που συµµετέχουν στις φετινές Εξετάσεις και για τους υποψήφιους του 10% των θέσεων εισακτέων, χωρίς νέα εξέταση, µε τελευταίο έτος συµµετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις έτους 2018, καθώς και για τους αποφοίτους των .

Οι µαθητές πρέπει να ξέρουν ότι θα έχουν τη δυνατότητα να επισκέπτονται όσο συχνά θέλουν την ιστοσελίδα του υπουργείου και να τροποποιούν το ηλεκτρονικό µηχανογραφικό δελτίο από τη στιγµή της ανάρτησης στην ηλεκτρονική διεύθυνση του υπουργείου και µέχρι την οριστικοποίησή του σε αποκλειστική προθεσµία την οποία θα ορίσει το υπουργείο. Πάρα πολλοί υποψήφιοι συνήθως «κατεβάζουν» το µηχανογραφικό από την ηλεκτρονική σελίδα του υπουργείου, το αποθηκεύουν, σηµειώνουν πρόχειρα τις σχολές που θέλουν, κάνουν αλλαγές και βελτιώσεις έως ότου πάρουν τις οριστικές αποφάσεις.

Η κατάθεση του δελτίου µέσα στα όρια της προθεσµίας είναι υποχρεωτική. Μετά την παρέλευση της προθεσµίας αυτής κανένα µηχανογραφικό δελτίο δεν γίνεται δεκτό, ούτε αλλάζει, ούτε αντικαθίσταται ως προς τις προτιµήσεις των τµηµάτων και τη σειρά αυτών. Οι µαθητές µπορούν να δηλώσουν όσα τµήµατα επιθυµούν, ακόµη και όλα, από αυτά που περιλαµβάνονται σε ένα ή δύο το πολύ από τα τέσσερα επιστηµονικά πεδία. Μπορούν να δηλώσουν τα τµήµατα µε όποια σειρά επιθυµούν, ανεξάρτητα από το επιστηµονικό πεδίο που περιλαµβάνονται. Αν δηλώσουν προτίµηση για τµήµα που περιλαµβάνεται και στα δύο επιστηµονικά πεδία, τα δηλώνουν µόνο µία φορά.

Οι υποψήφιοι εσπερινού ΓΕΛ δεν έχουν δικαίωµα να δηλώσουν Στρατιωτικές Σχολές, Αστυνοµικές Σχολές, Σχολές Πυροσβεστικής Ακαδηµίας και Σχολές Λιµενικού Σώµατος – Ελληνικής Ακτοφυλακής. Είναι αυτονόητο, αλλά το υπουργείο Παιδείας αναφέρει ότι οι υποψήφιοι δεν εισάγονται σε τµήµα για το οποίο δεν δήλωσαν προτίµηση. Αν µε το σύνολο των µορίων του κάποιος εισάγεται σε περισσότερα από ένα τµήµατα από αυτά που έχει δηλώσει προτίµηση, τότε θα εισαχθεί σε αυτό που έχει δηλώσει πρώτο. Η σειρά των προτιµήσεων πρέπει να εκφράζει την πραγµατική τους επιθυµία, δηλαδή πρώτα να δηλώνουν το τµήµα που πραγµατικά επιθυµούν να εισαχθούν, άσχετα από τον αριθµότων µορίων, και µετά τα υπόλοιπα.

Αυτό είναι κάτι στο οποίο τα παιδιά πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη βαρύτητα, διότι είναι σηµαντικό, είναι η επιλογή των σχολών να γίνει µε γνώµονα την πραγµατική επιθυµία του καθενός -φυσικά έχοντας υπόψη και τη βαθµολογία που κατέκτησε- και σε καµία περίπτωση µε τις εκτιµήσεις που θα γίνουν για την πορεία των φετινών βάσεων. Βέβαια είναι κατανοητό ότι δεν µπορεί κάποιος ο οποίος έχει κατακτήσει 15.000 µόρια να ελπίζει ότι θα εισαχθεί στην Ιατρική και να τη δηλώσει ως πρώτη προτίµηση. Με αύξουσα σειρά Ο υποψήφιος πρέπει να συµπληρώσει µε αύξουσα σειρά τις προτιµήσεις για τα τµήµατα ή τις εισαγωγικές κατευθύνσεις που επιθυµεί. Για παράδειγµα, αν δηλώσει 20 προτιµήσεις, ο αριθµός 1 δηλώνει ότι αυτό είναι το πρώτο τµήµα που επιθυµεί να εισαχθεί και ο αριθµός 20 δηλώνει ότι αυτό είναι το τελευταίο τµήµα που επιθυµεί να εισαχθεί.

Εννοείται ότι στις προτιµήσεις µπορεί να συµπεριλάβει τµήµατα ή και εισαγωγικές κατευθύνσεις, όπως επιθυµεί. Η αρίθµηση των προτιµήσεων πρέπει να είναι συνεχόµενη ξεκινώντας από τον αριθµό 1. ∆εν πρέπει να υπάρχουν κενά ή επαναλήψεις των αριθµών της σειράς προτίµησης. Σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία δεν επιτρέπεται να δηλώσει κάποιος τµήµα στο οποίο είναι ήδη σπουδαστής από προηγούµενο έτος. Σε περίπτωση ισοβαθµίας ενός υποψήφιου µε τον τελευταίο εισαγόµενο σε τµήµα που δήλωσε προτίµηση, προηγείται αυτός που έχει µεγαλύτερο άθροισµα βαθµών στα δύο µαθήµατα µε συντελεστές βαρύτητας του αντίστοιχου Επιστηµονικού .

Εφόσον εξακολουθούν να υπάρχουν ισοβαθµούντες, εισάγεται αυτός που έχει µεγαλύτερο το διπλάσιο άθροισµα γραπτών βαθµών των τεσσάρων πανελλαδικά εξεταζόµενων του αντίστοιχου Επιστηµονικού Πεδίου. Αν και πάλι υπάρχει ισοβαθµία, εισάγονται όλοι οι ισοβαθµούντες ανεξάρτητα από τη σειρά που δήλωσε ο καθένας το τµήµα αυτό, εκτός αν πρόκειται για Στρατιωτικές, Αστυνοµικές, Πυροσβεστικές Σχολές ή Σχολές Λιµενικού Σώµατος – Ελληνικής Ακτοφυλακής.

Στην περίπτωση ισοβαθµίας σε Στρατιωτικές, Αστυνοµικές, Πυροσβεστικές ή Σχολές Λιµενικού Σώµατος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, ως τρίτο στη σειρά κριτήριο επιλογής λαµβάνεται υπόψη η σειρά προτίµησης, οπότε προηγείται αυτός που δήλωσε τη σχολή µε προγενέστερη προτίµηση. Αν και πάλι υπάρχουν ισοβαθµούντες, εισάγεται αυτός που έχει µεγαλύτερο βαθµό στο µάθηµα µε τον µεγαλύτερο συντελεστή βαρύτητας του αντίστοιχου επιστηµονικού πεδίου. Για να λάβει κάποιος µέρος στη διαδικασία επιλογής για εισαγωγή στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, θα πρέπει να συµµετάσχει στις Πανελλαδικές Εξετάσεις σε ένα τουλάχιστον µάθηµα της Οµάδας Προσανατολισµού που έχει επιλέξει και το οποίο ανήκει στα τέσσερα εξεταζόµενα µαθήµατα του Επιστηµονικού Πεδίου που δηλώνει.

Μπορούν, λοιπόν να δουν

– το  με τα 4 Επιστημονικά Πεδία, για τους υποψήφιους που συμμετέχουν στις φετινές Πανελλαδικές Εξετάσεις ΓΕΛ και για τους υποψήφιους του 10% των θέσεων εισακτέων, χωρίς νέα εξέταση, με τελευταίο έτος συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις έτους 2018

–  με τα 5 Επιστημονικά Πεδία, μόνο για το 10% των θέσεων εισακτέων, χωρίς νέα εξέταση, για τους  υποψήφιους που συμμετείχαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις έτους 2017

–  για τους υποψήφιους που  συμμετέχουν στις φετινές  Πανελλαδικές Εξετάσεις ΕΠΑ.Λ.

 

Ορισµένα -εισαγωγικές κατευθύνσεις λόγω του γνωστικού τους αντικειµένου απαιτούν εξειδικευµένες γνώσεις και γι’ αυτό ο υποψήφιος εξετάζεται πρόσθετα σε ένα ή δύο ειδικά µαθήµατα για τη διαπίστωση της ύπαρξης των εξειδικευµένων γνώσεων. Για τα τµήµατα-εισαγωγικές κατευθύνσεις που απαιτούν ειδικό µάθηµα, είναι απαραίτητη η συγκέντρωση του µισού της µέγιστης βαθµολογίας (αν απαιτούνται δύο ειδικά µαθήµατα, τότε ο περιορισµός του µισού της µέγιστης βαθµολογίας ισχύει στο καθένα χωριστά). Για να είναι κάποιος υποψήφιος για Στρατιωτικές Σχολές, Αστυνοµικές Σχολές, Σχολές των Ακαδηµιών Εµπορικού Ναυτικού και Σχολές Λιµενικού Σώµατος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, πρέπει να έχει κριθεί ικανός στις οικείες προκαταρκτικές εξετάσεις (υγειονοµικές, αθλητικές, ψυχοτεχνικές) που διενεργούνται από τα αρµόδια υπουργεία κατά περίπτωση (για τις ΑΕΝ απαιτείται µόνο υγειονοµική εξέταση).

Υποβάλλεται

Για τη συµµετοχή στις προκαταρκτικές εξετάσεις υποβάλλεται σχετική αίτηση, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στις αντίστοιχες προκηρύξεις ∆ιευκρινίζεται ότι όσοι εισαχθούν στις ΑΕΝ εξετάζονται κατά τη διάρκεια του α’ διδακτικού εξαµήνου στην κολύµβηση και για όσους αποτύχουν διακόπτεται η φοίτηση µέχρι επιτυχούς επανεξέτασης. Κατά τη διάρκεια της φοίτησης στις ΑΕΝ και στις προαγωγικές/απολυτήριες εξετάσεις των ΑΕΝ, οι σπουδαστές αξιολογούνται στα διδασκόµενα µαθήµατα µε γραπτές εξετάσεις ή µε γραπτές-προφορικές-πρακτικές εξετάσεις ανάλογα µε τη φύση του κάθε µαθήµατος. Ο τρόπος εξέτασης κάθε µαθήµατος ισχύει για όλους ανεξαιρέτως τους σπουδαστές (σύµφωνα µε τον ισχύοντα Κανονισµό Σπουδών και τα ωρολόγια/αναλυτικά προγράµµατα διδασκαλίας.
Το πρόγραμμα των πανελλαδικών

Οι για το 2019 ξεκινούν στις 6 Ιουνίου για τα επαγγελματικά Λύκεια και στις 7 για τα γενικά Λύκεια. Οι υποψήφιοι των Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ), θα δώσουν το πρώτο τους μάθημα (Νέα Ελληνική Γλώσσα, Γενική Παιδεία) την Παρασκευή 7 Ιουνίου και στη συνέχεια, τα μαθήματα των Ομάδων Προσανατολισμού:

10 Ιουνίου: Αρχαία Ελληνική Γλώσσα (ΟΠ Ανθρωπιστικών Σπουδών) και Μαθηματικά (ΟΠ Θετικών Σπουδών και Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής).

12 Ιουνίου: Ιστορία (ΟΠ Ανθρωπιστικών Σπουδών), Φυσική (ΟΠ Θετικών Σπουδών) και Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον (ΟΠ Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής

14 Ιουνίου: Λατινικά (ΟΠ Ανθρωπιστικών Σπουδών), Χημεία (ΟΠ Θετικών Σπουδών) και Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (ΟΠ Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής)

18 Ιουνίου, οι υποψήφιοι θα εξεταστούν στο μάθημα της Βιολογίας (ΟΠ Θετικών Σπουδών και Γενικής Παιδείας).

Όσον αφορά τα ΕΠΑΛ, οι υποψήφιοι θα εξεταστούν αρχικά στις 6 Ιουνίου στα Νέα Ελληνικά και στις 8 Ιουνίου στα Μαθηματικά (‘Αλγεβρα). Από τις 11 έως και τις 20 Ιουνίου, οι υποψήφιοι θα εξετάζονται σε μαθήματα ειδικότητας.

Η ώρα έναρξης της εξέτασης των παραπάνω μαθημάτων θα είναι 8:30, με τους υποψηφίους να πρέπει να έχουν προσέλθει στην αίθουσα εξέτασης μέχρι τις 8:00. Η διάρκεια εξέτασης για το κάθε μάθημα είναι τρεις ώρες, εκτός από το μάθημα ειδικότητας «Αρχιτεκτονικό Σχέδιο» (ΕΠΑΛ), που θα είναι τέσσερις ώρες.