| Αναρτήθηκε η κατάσταση των υποψηφίων με ελλιπή του διαγωνισμού για την επιλογή σπουδαστών/τριων για τις σχολές της

Οι υποψήφιοι του διαγωνισμού για την επιλογή σπουδαστών/τριών για ΑΣΕΙ – ΑΣΣΥ, ακαδημαϊκού έτους 2019-20 της ΠΑ καλούνται να υποβάλουν στη Διοίκηση Αεροπορικής Εκπαίδευσης μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email: [email protected]), τα ελλείποντα – ελλιπή δικαιολογητικά, έως την Παρασκευή 31 Μαΐου 2019 και ώρα 24:00.

Σε περιπτώσεις παράλειψης ή λανθασμένης συμπλήρωσης κάποιου από τα πεδία της αίτησης, θα υποβάλλεται από τους υποψήφιους υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα αναγράφονται τα ορθά στοιχεία. Οι υπεύθυνες δηλώσεις θα πρέπει να συμπληρώνονται – υπογράφονται και θεωρούνται για το γνήσιο της/των υπογραφής/-ών. Στην περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ανήλικος θα υποβάλλονται δύο (2) υπεύθυνες δηλώσεις μία από τον ασκούντα τη γονική μέριμνα ή επιτροπεία και μία από τον ίδιο.

Για περισσότερες πληροφορίες – διευκρινήσεις, οι υποψήφιοι μπορούν να επικοινωνούν στα τηλέφωνα: 210-8192132 – 2133-2134-2135, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (07:30 – 15:00).

Στην ιστοσελίδα της Πολεμικής Αεροπορίας (www.haf.gr) έχει αναρτηθεί η κατάσταση των υποψηφίων κατά Α/Α αίτησης, τα δικαιολογητικά των οποίων παρουσιάζουν ελλείψεις ή τυπικές παραλείψεις.