: Καθορισμός για το έτος 2019 για τα μαθήματα που εξετάζονται πανελλαδικά για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων Δ΄ τάξης του Εσπερινού Γενικού Λυκείου.

– Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ από το η  εξεταστέα ύλη για το έτος 2019 για τα μαθήματα που εξετάζονται πανελλαδικά για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων Δ΄ τάξης
του Εσπερινού Γενικού Λυκείου.

– Εξεταστέα Ύλη Δ΄ τάξης του Εσπερινού Γενικού Λυκείου

Δείτε στο την εξεταστέα ύλη για το έτος 2019 για τα μαθήματα που εξετάζονται για την ε αποφοίτων Δ΄ τάξης
Δ΄ ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Α. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
• Νεοελληνική Γλώσσα
• Βιολογία
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (Γενικής Παιδείας)
Στην εξεταστέα ύλη του μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας της Δ΄ τάξης Εσπερινού
Γενικού Λυκείου περιλαμβάνεται η ύλη των σχολικών εγχειριδίων:
1. Έκφραση-Έκθεση Τεύχος Γ΄ της Γ΄ τάξης Γενικού Λυ- κείου των Χ. Τσολάκη κ.ά., εκτός από τα εξής:
• Η ενότητα: Η πειθώ στο δικανικό λόγο
• Η ενότητα: Η Ιστορία του δοκιμίου
• To κεφάλαιο: Ερευνητική Εργασία
2. Έκφραση-Έκθεση για το Γενικό Λύκειο – Θεματικοί Κύκλοι των Α, Β, Γ τάξεων Γενικού Λυκείου των Γ. Μα- νωλίδη κ.ά.
3. Γλωσσικές Ασκήσεις για το Γενικό Λύκειο των Γ. Καν- δήρου κ.ά.
Στόχος της αξιολόγησης του μαθητή στο πλαίσιο του μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας είναι γενικότερα η συνολική αποτίμηση των γλωσσικών του δεξιοτήτων (ως πομπού και ως δέκτη).
Συγκεκριμένα:
Ι. ΔΙΑΒΑΖΩ / ΚΑΤΑΝΟΩ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ
1. Ο μαθητής απαντά γραπτά σε ερωτήσεις που αφο- ρούν ένα κείμενο.
α) Όσον αφορά το περιεχόμενο ενός κειμένου, επιδι- ώκεται ο μαθητής να είναι σε θέση να κατανοεί το περι- εχόμενο του κειμένου, και συγκεκριμένα:
• να διακρίνει:
– τους τρόπους πειθούς: επίκληση στη λογική, επί- κληση στο συναίσθημα του δέκτη, επίκληση στο ήθος του πομπού (επίθεση στο ήθος του αντιπάλου, επίκλη- ση στην αυθεντία). Υπογραμμίζεται ότι «η επίθεση στο
ήθος του αντιπάλου» και η «επίκληση στην αυθεντία» είναι τρόποι ενίσχυσης της αξιοπιστίας-του «ήθους» του πομπού.
– τα μέσα πειθούς (επιχειρήματα, τεκμήρια κ.ά.)
– το είδος της συλλογιστικής πορείας (παραγωγική- επαγωγική) σε έναν συλλογισμό
• να διακρίνει τους τρόπους και τα μέσα πειθούς:
– στη διαφήμιση
– στον πολιτικό λόγο
– στον επιστημονικό λόγο
• να αξιολογεί τα μέσα πειθούς, και συγκεκριμένα:
– να ελέγχει την αλήθεια, την εγκυρότητα και την ορ- θότητα ενός επιχειρήματος
– να ελέγχει την αξιοπιστία των τεκμηρίων
• να διακρίνει την πειθώ από την προπαγάνδα
• να διακρίνει το είδος του δοκιμίου, με βάση:
– την οργάνωση / δομή (συνειρμική – λογική)
– το σκοπό (απόδειξη μιας θέσης – ελεύθερος στοχα- σμός)
– την οπτική (υποκειμενική – αντικειμενική)
– τη γλώσσα του (ποιητική, αναφορική λειτουργία) κ.ά.
• να αναγνωρίζει ορισμένα χαρακτηριστικά του δοκι- μίου, όπως είναι ο υποκειμενισμός, ο αντιδιδακτισμός, ο κοινωνικός χαρακτήρας, ο εξομολογητικός τόνος κ.ά.
• να διακρίνει το δοκίμιο από άλλα συγγενή είδη του λόγου, όπως το άρθρο και την επιφυλλίδα
• να εντοπίζει σε ένα κείμενο (δοκίμιο /άρθρο /επι- φυλλίδα κ.ά.):
– το θέμα
– την άποψη του συγγραφέα
– τα μέσα πειθούς που χρησιμοποιεί για να τεκμηριώσει την άποψή του
– τις προτάσεις του για την αντιμετώπιση του προβλή- ματος κ.ά.
• να διακρίνει σε ένα κείμενο το καίριο και το ουσιώδες από τη λεπτομέρεια και το επουσιώδες.
β) Όσον αφορά την οργάνωση / δομή ενός κειμένου επιδιώκεται ο μαθητής να είναι σε θέση:
• να εντοπίζει τα βασικά μέρη (πρόλογο, κύριο μέρος, επίλογο) ενός κειμένου
• να χωρίζει το κείμενο σε παραγράφους/νοηματικές ενότητες
• να αναγνωρίζει τα μέσα με τα οποία επιτυγχάνεται η συνεκτικότητα και η συνοχή ενός κειμένου (διαρθρωτι- κές λέξεις, φράσεις κ.ά.)
• να επισημαίνει τους τρόπους με τους οποίους οργα- νώνονται οι παράγραφοι π.χ. με αιτιολόγηση, με σύγκριση και αντίθεση, με ορισμό, με διαίρεση, με παράδειγμα κ.ά.
• να διακρίνει την οργάνωση/δομή ενός κειμένου (λο- γική ή συνειρμική οργάνωση, από το γενικό στο μερικό και αντίστροφα, αντίθεση, αιτιολογική ανάλυση, διευ- κρίνιση κ.λπ.).
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Να μην χρησιμοποιείται ο όρος συλ- λογιστική πορεία για την οργάνωση του κειμένου, ώστε να μην συγχέεται με τη συλλογιστική πορεία ενός συλ- λογισμού.
γ) Όσον αφορά τη γλώσσα ενός κειμένου (λεξιλόγιο, στίξη, μορφοσυντακτικά φαινόμενα, γλωσσικές ποικι-λίες, λειτουργίες της γλώσσας, ύφος κ.ά.) επιδιώκεται ο μαθητής να είναι σε θέση:
• να εντοπίζει και να αιτιολογεί επιλογές του πομπού οι οποίες αφορούν τη χρήση:
– ενεργητικής ή παθητικής φωνής
– συγκεκριμένου ρηματικού τύπου (προσώπου/χρό- νου/έγκλισης)
– μακροπερίοδου ή μη λόγου
– παρατακτικού ή υποτακτικού λόγου
– ρηματικών ή ονοματικών συνόλων
– αναφορικής ή ποιητικής λειτουργίας της γλώσσας
– των σημείων της στίξης
– λόγιων ή λαϊκών λέξεων, ειδικού λεξιλογίου, όρων κ.ά.
• να αιτιολογεί την ορθογραφία λέξεων
• να ερμηνεύει λέξεις
• να αξιολογεί την ακρίβεια και τη σαφήνεια του λε- ξιλογίου
• να βρίσκει συνώνυμα, αντώνυμα, ομόρριζα, να αντικα- θιστά λέξεις ή φράσεις του κειμένου με άλλες, να σχημα- τίζει με ορισμένες λέξεις φράσεις ή περιόδους λόγου κ.ά.
• να χαρακτηρίζει το ύφος του κειμένου, λαμβάνοντας υπόψη την επικοινωνιακή περίσταση (σκοπό, δέκτη, εί- δος λόγου κ.ά.).
2. Ο μαθητής – με βάση συγκεκριμένο κείμενο – παρά- γει γραπτό κείμενο. Συγκεκριμένα, επιδιώκεται ο μαθη- τής να είναι σε θέση:
• να πυκνώνει ένα κείμενο, να κάνει την περίληψή του
• να δίνει τίτλο στο κείμενο ή πλαγιότιτλους σε παρα- γράφους/νοηματικές ενότητες ενός κειμένου
• να αναπτύσσει ένα κειμενικό απόσπασμα, (μια φράση ή ένα επιχείρημα του κειμενογράφου)
• να ανασκευάζει τα επιχειρήματα του κειμενογράφου και να αναπτύσσει την αντίθετη άποψη
• να μετασχηματίζει ένα κείμενο π.χ. από ένα επίπεδο ύφους σε άλλο κ.ά.
ΙΙ. ΓΡΑΦΩ
Ο μαθητής παράγει κείμενο, ενταγμένο σε επικοινω- νιακό πλαίσιο, το θέμα του οποίου σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με οικείους θεματικούς κύκλους από τη γλωσ- σική διδασκαλία.
Από τα διάφορα είδη γραπτού λόγου δίνεται έμφαση στην παραγωγή κριτικού –αποφαντικού λόγου, δηλαδή στην παραγωγή κειμένου στο οποίο κυριαρχούν η πειθώ, η λογική οργάνωση, η αναφορική λειτουργία της γλώσ- σας, π.χ. άρθρου, επιστολής, γραπτής εισήγησης κ.ά.
Στο πλαίσιο της παραγωγής κειμένου θα πρέπει να επιδιώκεται από τον μαθητή:
Α. Ως προς το περιεχόμενο του κειμένου
• η συνάφεια των εκτιθέμενων σκέψεων με τα ζητού- μενα του θέματος
• η επαρκής τεκμηρίωση των σκέψεών του με την πα- ράθεση κατάλληλων επιχειρημάτων
• η ανάπτυξη όλων των θεματικών κέντρων
• η πρωτοτυπία των ιδεών
• ο βαθμός επίτευξης του στόχου που επιδιώκεται με το παραγόμενο κείμενο κ.ά.
Β. Ως προς την έκφραση/μορφή του κειμένου
• η σαφής και ακριβής διατύπωση
• ο λεκτικός και εκφραστικός πλούτος
• η επιλογή της κατάλληλης γλωσσικής ποικιλίας ανά- λογα με το είδος του κειμένου
• η τήρηση των μορφοσυντακτικών κανόνων
• η ορθογραφία και η σωστή χρήση των σημείων στί- ξης κ.ά.
Γ. Ως προς τη δομή/διάρθρωση του κειμένου
• η λογική αλληλουχία των νοημάτων
• η συνοχή του κειμένου (ομαλή σύνδεση προτάσεων, παραγράφων και ευρύτερων μερών του κειμένου)
• η ένταξη του κειμένου στο ζητούμενο επικοινωνιακό πλαίσιο κ.ά.
ΒΙΟΛΟΓΙΑ (Γενικής Παιδείας)
Από το βιβλίο‘’Βιολογία’’ της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου των Αδαμαντιάδου Σ. κ.ά., όπως αυτό αναμορφώθηκε από τους Καλαϊτζιδάκη Μ. και Πανταζίδη Γ.

Κεφάλαιο 1: Άνθρωπος και Υγεία
Ενότητα
1.1 Παράγοντες που επηρεάζουν την υγεία του ανθρώπου
1.2
1.2.1

1.2.2 Μικροοργανισμοί
Κατηγορίες παθογόνων μικροοργανισμών (εκτός ο «Πολλαπλασιασμός των ιών») Μετάδοση και αντιμετώπιση των παθογόνων
μικροοργανισμών
1.3 Μηχανισμοί άμυνας του ανθρώπινου οργα- νισμού – Βασικές αρχές ανοσίας
1.3.1 Μηχανισμοί μη ειδικής άμυνας
1.3.2 Μηχανισμοί ειδικής άμυνας – Ανοσία
1.3.4 Σύνδρομο Επίκτητης Ανοσολογικής Ανεπάρ- κειας (AIDS)
1.5 Ουσίες που προκαλούν εθισμό
Κεφάλαιο 2: Άνθρωπος και Περιβάλλον
2.1 Η έννοια του οικοσυστήματος
2.1.1 Χαρακτηριστικά οικοσυστημάτων
2.2 Ροή Ενέργειας
2.2.1 Τροφικές αλυσίδες και τροφικά πλέγματα
2.2.2 Τροφικές πυραμίδες και τροφικά επίπεδα
2.3 Βιογεωχημικοί κύκλοι
2.3.1 Ο κύκλος του άνθρακα
2.3.2 Ο κύκλος του αζώτου
2.3.3 Ο κύκλος του νερού
2.4.3 Ερημοποίηση
2.4.4 Ρύπανση (εκτός: Ρύπανση του εδάφους και Ηχορρύπανση)
Κεφάλαιο 3: Εξέλιξη
3.1 Εισαγωγή
3.1.1 Ταξινόμηση των οργανισμών και εξέλιξη
3.1.2 Η θεωρία του Λαμάρκ
3.1.3 Η θεωρία της Φυσικής Επιλογής
3.1.4 Μερικές χρήσιμες αποσαφηνίσεις στη θεω- ρία της φυσικής επιλογής
3.1.5 Η φυσική επιλογή εν δράσει
3.2 Η σύγχρονη σύνθεση
3.2.1 Οι παράγοντες που διαμορφώνουν την εξε- λικτική πορεία
Σημείωση
Στην εξεταστέα-διδακτά ύλη δεν περιλαμβάνονται τα παραθέματα, τα οποία σκοπό έχουν να δώσουν τη δυνα- τότητα επιπλέον πληροφόρησης των μαθητών, ανάλογα με τα ενδιαφέροντά τους, οι πίνακες, τα μικρά ένθετα κείμενα σε πλαίσιο και οι προτάσεις για συνθετικές-δη- μιουργικές εργασίες των μαθητών.
Β. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΟΜΑΔΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
• Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών
• Ιστορία Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών
• Λατινικά Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών
• Φυσική Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπου- δών
• Χημεία Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών
• Μαθηματικά Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής
• Βιολογία Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπου- δών
• Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περι- βάλλον (ΑΕΠΠ) Ομάδας Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής
• Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (ΑΟΘ) Ομάδας Προσα- νατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών
Α) ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Από το βιβλίο «Αρχαία Ελληνικά, Φιλοσοφικός Λόγος» της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου των Μ. Κοπιδάκη, Δ. Λυ- πουρλή, κ.ά., έκδοση (Ι.Τ.Υ.Ε.) “Διόφαντος”.
1. Εισαγωγή
Ι. Ο ΣΩΚΡΑΤΗΣ
Κεφ. Δ2: Οι φιλοσοφικές ιδέες του Σωκράτη. Διαλε- κτική, μαιευτική, ειρωνεία. Η αναζήτηση των ορισμών, η επαγωγική μέθοδος και η ηθική. Κεφ. Δ3: Η δίκη και ο θάνατος του Σωκράτη.
ΙΙ. Ο ΠΛΑΤΩΝ
Κεφ. Ε1: Ο βίος του
ΙΙΙ. Πλάτωνος Πρωταγόρας:
α) (Α. Η διάρθρωση του διαλόγου και τα πρόσωπα:
«Εισαγωγή…» έως και «Η απάντηση του Πρωταγόρα και ο μύθος για τη δημιουργία της ανθρώπινης κοινωνίας») β) (Β. Η φιλοσοφική σημασία του διαλόγου).
IV. Πλάτωνος Πολιτεία: Εισαγωγή στην Πολιτεία
α) (1. Νεανικές φιλοδοξίες και απογοητεύσεις, 2. Η συγ- γραφή της Πολιτείας και 3. Η σκηνοθεσία και τα πρόσωπα του διαλόγου)
β) (6. Οι τρεις τάξεις, 8. Η αγωγή των φυλάκων, 12. Οι φιλόσοφοι-βασιλείς, 13. Η δικαιοσύνη και 14. Οι φαύλες πολιτείες).
γ) (Η αλληγορία του σπηλαίου).
V. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ (Βίος και έργα):
α) («Πότε και πού γεννήθηκε ο Αριστοτέλης-Λίγα λόγια για την καταγωγή του» και «Ο Αριστοτέλης στην
Ακαδημία του Πλάτωνα: μαθητής πρώτα, δάσκαλος στη συνέχεια»)
β) («Ο Αριστοτέλης στη Μακεδονία: δάσκαλος του Αλεξάνδρου», «Επιστροφή του Αριστοτέλη στην Αθήνα: αρχίζει η τρίτη περίοδος της φιλοσοφικής του δραστη- ριότητας. Ο Αριστοτέλης διδάσκει στο Λύκειο» και «Ο Αριστοτέλης εγκαταλείπει οριστικά την Αθήνα-Το τέλος της ζωής του»).
VI. Αριστοτέλη Ηθικά Νικομάχεια, Εισαγωγή (ολόκλη- ρη)
VII. Αριστοτέλη Πολιτικά, Εισαγωγή (ολόκληρη)
2. Κείμενα Ι. ΠΛΑΤΩΝ
Πρωταγόρας: οι ενότητες 2, 3, 4, 5, 6 και 7.
Πολιτεία: οι ενότητες 11, 12 και 13. ΙΙ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
Ηθικά Νικομάχεια: οι ενότητες: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
και 10.
Πολιτικά: οι ενότητες: 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19 και 20. Β) ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
1. ΚΕΙΜΕΝΟ
Αδίδακτο πεζό κείμενο αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων της αττικής διαλέκτου.
2. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ – ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ
α. Η ύλη που περιλαμβάνεται στα βιβλία του Γυμνασίου
«Αρχαία Ελληνική Γλώσσα» Α΄, Β΄, Γ΄ Γυμνασίου.
β. Ολόκληρη η ύλη που περιλαμβάνεται στο βιβλίο της Α΄ τάξης Γενικού Λυκείου «Εγχειρίδιο Γλωσσικής Δι- δασκαλίας» (ενότητες 1-21), http://ebooks.edu.gr/new/.
ΙΣΤΟΡΙΑ
Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών Από το βιβλίο “Θέματα Νεοελληνικής Ιστορίας” της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου των Γ. Μαργαρίτη, Αγ. Αζέλη, Ν.
Ανδριώτη, Θ. Δετοράκη, Κ. Φωτιάδη.
Ι. ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΑΣΤΙΚΟΠΟΙ- ΗΣΗ
Γ. Οι οικονομικές εξελίξεις κατά τον 20ο αιώνα
ΙΙ. Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (1821-1936)
Β. Χειραφέτηση και αναμόρφωση (1844-1880)
Γ. Δικομματισμός και εκσυγχρονισμός (1880-1909) Δ. Ανανέωση-Διχασμός (1909-1922)
ΙΙΙ. ΤΟ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (1821- 1930)
Πρόσφυγες στην Ελλάδα κατά το 19ο αιώνα. Εισαγωγή Πρόσφυγες στην Ελλάδα κατά τον 20ο αιώνα. Εισα-
γωγή
Α. Προσφυγικά ρεύματα κατά την περίοδο 1914-1922 Β. Η Μικρασιατική καταστροφή
Γ. Η αποκατάσταση των προσφύγων
Δ. Η αποζημίωση των ανταλλαξίμων και η ελληνοτουρ- κική προσέγγιση
Ε. Η ένταξη των προσφύγων στην Ελλάδα
ΙV. ΤΟ ΚΡΗΤΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ ΑΠΟ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΚΑΤΑ ΤΟ 19ο ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ 20ού ΑΙΩΝΑ.
Ε. Η περίοδος της αυτονομίας και η ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ
Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών
Από τα δύο σχολικά εγχειρίδια Λατινικών των Μ. Πα- σχάλη και Γ. Σαββαντίδη του Γενικού Λυκείου τα κείμενα των ενοτήτων και τα γραμματικά και συντακτικά φαινό- μενα σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:
ΛΑΤΙΝΙΚΑ
Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών
Από τα δύο σχολικά εγχειρίδια Λατινικών των Μ. Πα- σχάλη και Γ. Σαββαντίδη του Γενικού Λυκείου τα κείμενα των ενοτήτων και τα γραμματικά και συντακτικά φαινό- μενα σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:

ΚΕΙΜΕΝΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ
Κειμ.3 Μετάφραση Γραμματική-συντακτικό των κειμένων 1, 2, 3
Κειμ.5 Μετάφραση Γραμματική-συντακτικό των κειμένων 4, 5
Κειμ.6 Μετάφραση Γραμματική-συντακτικό κειμένου 6
Κειμ.7 Μετάφραση Γραμματική-συντακτικό κειμένου 7
Κειμ.11 Μετάφραση Γραμματική κειμένων 8, 9, 10, γραμ- ματική-συντακτικό
κειμένου 11
Κειμ.13 Μετάφραση Γραμματική κειμένου 12, γραμματική- συντακτικό κειμένου 13
Κειμ.14 Μετάφραση Γραμματική – συντακτικό κειμένων 14, 15
Κειμ.20 Μετάφραση Γραμματική κειμένου 16, γραμματική- συντακτικό κειμένων 17, 18,
(εκτός από την παράγραφο 5 των παρατηρήσεων του κειμένου 18, δη- λαδή την κλίση του ουσιαστικού bos), Γραμματική-συντακτικό κειμένων 19,
20
Επισήμανση: στην υποθετική – πα- ραβολική πρόταση του κειμένου 20 quasi moriturum να μη γίνει συντα- κτική προσέγγιση.
Κειμ.21 Μετάφραση Συντακτικό κειμένου 21
Κειμ.24 Μετάφραση Γραμματική κειμένου 22, γραμματική
– συντακτικό κειμένων 23, 24
Κειμ.25 Μετάφραση Γραμματική-συντακτικό κειμένου 25
Κειμ.27 Μετάφραση Γραμματική-συντακτικό κειμένων 26, 27, εκτός από την παράγραφο 4 των παρατηρήσεων του κειμένου 27 (αναφορική πρόταση σε πλάγιο λόγο)
Κειμ.29 Μετάφραση Γραμματική-συντακτικό κειμένου 28, συντακτικό κειμένου
29
Κειμ.31 Μετάφραση Συντακτικό κειμένων 30, 31
Κειμ.34 Μετάφραση Γραμματική-συντακτικό κειμένων 32,
33, 34
Κειμ.36 Μετάφραση Συντακτικό κειμένων 35, 36
Κειμ.38 Μετάφραση Συντακτικό κειμένων 37, 38 και 45
Κειμ.42 Μετάφραση Συντακτικό κειμένου 39, Συντακτικό κειμένου 40 (μόνο οι ενα- ντιωματικές προτάσεις, αφαιρούνται
οι παραχωρητικές),
Συντακτικό κειμένου 41 (μόνο οι απλές παραβολικές προτάσεις, αφαι- ρούνται οι υποθετικές παραβολικές), Συντακτικό κειμένου 42
Κειμ.43 Μετάφραση Συντακτικό κειμένου 43, εκτός από την παράγραφο 5 (διμελείς ερωτή- σεις)
Συντακτικό κειμένου 44, εκτός από τις παραγράφους 2 και
3 (άλλοι τρόποι εισαγωγής πλάγιων ερωτήσεων)
Γραμματική κειμένου 50 Επισήμανση: Διδάσκονται μόνο τα αντωνυμικά επίθετα που υπάρχουν στα κείμενα της διδακτέας- εξεταστέ-
ας ύλης.
1. Σχετικά με τις δευτερεύουσες προτάσεις: Στις δευ- τερεύουσες εξαρτημένες προτάσεις διδάσκεται η θεω- ρία που περιέχεται στις οικείες ενότητες των σχολικών εγχειριδίων (εξάρτηση, εισαγωγή, εκφορά, συντακτική θέση). Επειδή ο πλάγιος λόγος έχει αφαιρεθεί από τη διδακτέα – εξεταστέα ύλη, δεν διδάσκεται ό,τι σχετίζε- ται με ασκήσεις μετατροπής από ευθύ σε πλάγιο και το αντίθετο.
2. Τα γραμματικά φαινόμενα διδάσκονται σύμφωνα με τη διδακτέα – εξεταστέα ύλη. Τα παραδείγματα και οι εφαρμογές σε ασκήσεις αφορούν μόνο στις λέξεις που απαντούν στα κείμενα που περιέχονται στη διδακτέα – εξεταστέα ύλη και των οποίων διδάσκεται και εξετάζεται η μετάφραση.
3. Σχετικά με τον προσδιορισμό του σκοπού: Η ύλη αφορά στις πέντε (5) αριθμητικώς αναφερόμενες στο σχολικό βιβλίο περιπτώσεις σκοπού μετά από ρήματα κινήσεως σημαντικά (1. τελική πρόταση, 2. αναφορική- τελική πρόταση, 3. σουπίνο σε –um, 4. causa ή gratia με γενική του γερουνδίου και 5. ad με αιτιατική γερουνδί- ου), αλλά δεν αφορά την περίπτωση του εμπρόθετου γερουνδίου που συνοδεύεται με αντικείμενο σε αιτιατι- κή, επειδή η γερουνδιακή έλξη είναι εκτός εξεταστέας – διδακτέας ύλης.
ΦΥΣΙΚΗ
Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών
Από το βιβλίο «Φυσική» Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου των Ιω- άννου Α., Ντάνου Γ. κ.α..
1. ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ – ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ 1-1 Εισαγωγή.
1-2 Περιοδικά φαινόμενα.
1-3 Απλή αρμονική ταλάντωση.
1-5 α Φθίνουσες μηχανικές ταλαντώσεις.
1-6 α Εξαναγκασμένες Μηχανικές ταλαντώσεις.
Από την 1-6β: Μόνο τις εφαρμογές του συντονισμού στις μηχανικές ταλαντώσεις
1-7 Σύνθεση ταλαντώσεων
2. ΚΥΜΑΤΑ
2-1 Εισαγωγή.
2-2 Μηχανικά κύματα.
2-3 Επαλληλία ή υπέρθεση κυμάτων.
2-4 Συμβολή δύο κυμάτων στην επιφάνεια υγρού.
3. ΡΕΥΣΤΑ ΣΕ ΚΙΝΗΣΗ * 3-1 Εισαγωγή.
3-2 Υγρά σε ισορροπία. 3-3 Ρευστά σε κίνηση.
3-4 Διατήρηση της ύλης και εξίσωση συνέχειας.
3-5 Διατήρηση της ενέργειας και εξίσωση Bernoulli. 3-6 Η τριβή στα ρευστά.
* Εξαιρούνται από τη διδακτέα (και εξεταστέα) ύλη του Κεφαλαίου 3: «Ρευστά σε Κίνηση» οι εφαρμογές 3.1 και 3.3 της παραγράφου 3-5 (Η Διατήρηση Ενέργειας και η Εξίσωση του Bernoulli) καθώς και οι δραστηριό- τητες, οι ερωτήσεις 3.11, 3.13, 3.14 και η άσκηση 3.22
του Κεφαλαίου 3.
4. ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΤΕΡΕΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ 4-1 Εισαγωγή.
4-2 Οι κινήσεις των στερεών σωμάτων. 4-3 Ροπή δύναμης.
4-4 Ισορροπία στερεού σώματος. 4-5 Ροπή αδράνειας.
4-6 Θεμελιώδης νόμος της στροφικής κίνησης. 4-7 Στροφορμή.
4-8 Διατήρηση της στροφορμής.
4-9 Κινητική ενέργεια λόγω περιστροφής. 4-10 Έργο κατά τη στροφική κίνηση.
5. ΚΡΟΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ 5-1 Εισαγωγή.
5-2 Κρούσεις.
5-3 Κεντρική ελαστική κρούση δύο σφαιρών.
5-4 Ελαστική κρούση σώματος με άλλο ακίνητο πολύ μεγάλης μάζας.
• Οδηγίες Η ενότητα των κρούσεων (παρ.5-1 έως και 5-4) να διδαχθεί πριν από την ενότητα των ταλαντώσεων. Οι κρούσεις ως φαινόμενο χρησιμοποιούνται στις ασκή- σεις και τα προβλήματα του βιβλίου στα κεφάλαια των ταλαντώσεων και του στερεού σώματος. Αν η διδασκα- λία τους προηγηθεί τότε θα αποφευχθούν παλίνδρομες ενέργειες μεταξύ της χρήσης πλαστικών και ελαστικών κρούσεων.
Σημείωση :Τα ένθετα που περιλαμβάνονται στα διδα- κτικά βιβλία δεν αποτελούν εξεταστέα ύλη.
ΧΗΜΕΙΑ
Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών
Από το βιβλίο «Χημεία» της Γ΄ Τάξης Γενικού Λυκείου των Σ. Λιοδάκη, Δ. Γάκη κ.ά, έκδοση (Ι.Τ.Υ.Ε.) «Διόφαντος».
1 «ΟΞΕΙΔΟΑΝΑΓΩΓΗ – ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΣΗ»
1.1 «Αριθμός οξείδωσης. Οξείδωση – Αναγωγή»
1.2 «Κυριότερα οξειδωτικά -αναγωγικά. Αντιδράσεις οξειδοαναγωγής»
ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ:
– την υποενότητα «Συμπλήρωση αντιδράσεων οξει- δοαναγωγής» με εξαίρεση τη «Μέθοδο μεταβολής του αριθμού οξείδωσης» η οποία είναι εντός ύλης και
– την υποενότητα «Παραδείγματα οξειδοαναγωγικών αντιδράσεων» με εξαίρεση τα: 1) Οξείδωση ΝΗ3 από CuO, 4) Οξείδωση CO από KMnO4 παρουσία H2SO4 και
5) Οξείδωση FeCl2 από K2Cr2O7 παρουσία HCl τα οποία είναι εντός ύλης.
2 «ΘΕΡΜΟΧΗΜΕΙΑ»
2.1 «Μεταβολή ενέργειας κατά τις χημικές μεταβολές. Ενδόθερμες-εξώθερμες αντιδράσεις Θερμότητα αντί- δρασης – ενθαλπία»
ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ τις υποενότητες: «Ενθαλπία αντίδρασης – ΔΗ», «Πρότυπη ενθαλπία αντίδρασης, ΔΗ0», «Πρότυπη ενθαλπία σχηματισμού, ΔΗ0 », «Πρότυπη ενθαλπία καύ- σης, ΔΗ0 », «Πρότυπη ενθαλπία εξουδετέρωσης, ΔΗ0 »,
«Πρότυπη ενθαλπία διάλυσης, ΔΗ0 » και «Ενθαλπία δεσμού, ΔΗ0 ».
3 «ΧΗΜΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΗ»
3.1 «Γενικά για τη χημική κινητική και τη χημική αντί- δραση – Ταχύτητα αντίδρασης» μέχρι και το 1ο Παρά- δειγμα με την Εφαρμογή του.
3.2 «Παράγοντες που επηρεάζουν την ταχύτητα αντί- δρασης. Καταλύτες»
4 «ΧΗΜΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ»
4.1 «Έννοια χημικής ισορροπίας-Απόδοση αντίδρα- σης»
4.2 «Παράγοντες που επηρεάζουν τη θέση χημικής ισορροπίας – Αρχή Le Chatelier»
4.3 «Σταθερά χημικής ισορροπίας Kc – Kp»
ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ τις υποενότητες: «Κινητική απόδειξη του νόμου χημικής ισορροπίας», «Σταθερά χημικής ισορρο- πίας – Κp », «Σχέση που συνδέει την Κp με την Κc », «Προς ποια κατεύθυνση κινείται μία αντίδραση;»
Παρατήρηση: Δεν θα διδαχθούν τα παραδείγματα και οι ασκήσεις που απαιτούν γνώση της έννοιας μερική πί- εση αερίου και του Νόμου μερικών πιέσεων του Dalton.
5. «ΟΞΕΑ – ΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΙΟΝΤΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ» ΕKTΟΣ ΑΠΟ:
• την υποενότητα «Ισχύς οξέων – βάσεων και μοριακή δομή» της παρ. 5.2 «Ιοντισμός οξέων – βάσεων»
• την παρ. 5.6 «Δείκτες -ογκομέτρηση» και
• την παρ. 5.7 «Γινόμενο διαλυτότητας».
6. «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΗ ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟ- ΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ»
ΕKTΟΣ ΑΠΟ:
• την υποενότητα «Στοιχεία μετάπτωσης» της παρ. 6.3
«Δομή περιοδικού πίνακα (τομείς s, p, d, f ) – Στοιχεία με- τάπτωσης
• την υποενότητα «Ηλεκτρονιοσυγγένεια» της παρ. 6.4
«Μεταβολή ορισμένων περιοδικών ιδιοτήτων» και
• την παρ. 6.5 «Ηλεκτρονιακοί τύποι – Σχήματα μορίων»
7. «ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ» ΕKTΟΣ ΑΠΟ:
• την υποενότητα «Επαγωγικό φαινόμενο» της παρ. 7.1
«Δομή οργανικών ενώσεων -Διπλός και τριπλός δεσμός – Επαγωγικό φαινόμενο»,
• την παρ. 7.2 «Στερεοϊσομέρεια (εναντιομέρεια και διαστερεομέρεια)»,
• τις υποενότητες «Η αλογόνωση των αλκανίων», «Η αρωματική υποκατάσταση» και «Μερικοί μηχανισμοί οργανικών αντιδράσεων» της παρ. 7.3 «Κατηγορίες ορ- γανικών αντιδράσεων και μερικοί μηχανισμοί οργανικών αντιδράσεων»,
• την παρ. 7.4 «Οργανικές συνθέσεις – Διακρίσεις»
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής
Από το βιβλίο «Μαθηματικά» Ομάδας Προσανατολι- σμού Θετικών Σπουδών και Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου των Ανδρε- αδάκη Στ., κ.ά.
ΜΕΡΟΣ Β
Κεφάλαιο 1 Όριο – Συνέχεια συνάρτησης Παρ. 1.1 Πραγματικοί αριθμοί.
Παρ. 1.2 Συναρτήσεις.
Παρ. 1.3 Μονότονες συναρτήσεις- Αντίστροφη συνάρ- τηση.
Παρ. 1.4 Όριο συνάρτησης στο x0R.
Παρ. 1.5 Ιδιότητες των ορίων, χωρίς τις αποδείξεις της
υποπαραγράφου “Τριγωνομετρικά όρια”. Παρ. 1.6 Μη πεπερασμένο όριο στο x0R. Παρ. 1.7 Όριο συνάρτησης στο άπειρο.
Παρ. 1.8 Συνέχεια συνάρτησης. Κεφάλαιο 2 Διαφορικός Λογισμός
Παρ. 2.1 Η έννοια της παραγώγου, χωρίς την υποπα- ράγραφο “Κατακόρυφη εφαπτομένη” .
Παρ. 2.2 Παραγωγίσιμες συναρτήσεις- Παράγωγος συνάρτηση. (Χωρίς τις αποδείξεις των τύπων
(ημχ) ΄=συνχ και (συνχ) ΄=-ημχ στη σελίδα 106 και στη σελίδα 107)
Παρ. 2.3 Κανόνες παραγώγισης, χωρίς την απόδειξη του θεωρήματος που αναφέρεται στην παράγωγο γινο- μένου συναρτήσεων.
Παρ. 2.4 Ρυθμός μεταβολής.
Παρ. 2.5 Θεώρημα Μέσης Τιμής Διαφορικού Λογισμού. Παρ. 2.6 Συνέπειες του Θεωρήματος Μέσης Τιμής.
Παρ. 2.7 Τοπικά ακρότατα συνάρτησης, χωρίς την από- δειξη του θεωρήματος της σελίδας 144 και χωρίς το θε- ώρημα της σελίδας 146 (κριτήριο της 2ης παραγώγου).
Παρ. 2.9 Ασύμπτωτες – Κανόνες De l’ Hospital. Παρατηρήσεις
Η διδακτέα-εξεταστέα ύλη θα διδαχτεί σύμφωνα με τις οδηγίες του ΥΠ.Π.Ε.Θ.
Τα θεωρήματα, οι προτάσεις, οι αποδείξεις και οι ασκήσεις που φέρουν αστερίσκο δεν διδάσκονται και δεν εξετάζονται.
Οι εφαρμογές και τα παραδείγματα των βιβλίων δεν εξετάζονται ούτε ως θεωρία ούτε ως ασκήσεις, μπορούν, όμως, να χρησιμοποιηθούν ως προτάσεις για τη λύση ασκήσεων ή την απόδειξη άλλων προτάσεων.
Δεν αποτελούν εξεταστέα-διδακτέα ύλη όσα θέματα αναφέρονται στην εκθετική και λογαριθμική συνάρτηση.
ΒΙΟΛΟΓΙΑ
Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών
Από το βιβλίο‘’Βιολογία’’ της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών των Αλε- πόρου-Μαρίνου Β., Αργυροκαστρίτη Α., Κομητοπούλου Α., Πιαλόγλου Π., Σγουρίτσα Β.
Κεφάλαιο 1 «Το γενετικό υλικό».
Κεφάλαιο 2 «Αντιγραφή, έκφραση και ρύθμιση της γενετικής πληροφορίας», εκτός από την ενότητα «Γονι- διακή ρύθμιση».
Κεφάλαιο 4 «Τεχνολογία του ανασυνδυασμένου DNA», εκτός από τις υποενότητες «Κλωνοποίηση του mRNA …», «Υβριδοποίηση των νουκλεϊνικών οξέων …» και «Η αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (PCR) επιτρέ- πει τον επιλεκτικό πολλαπλασιασμό αλληλουχιών DNA». Κεφάλαιο 7 «Αρχές και μεθοδολογία της Βιοτεχνολο- γίας», εκτός από την υποενότητα «Η παραγωγή της πε- νικιλίνης αποτελεί σημαντικό σταθμό στην πορεία της
Βιοτεχνολογίας».
Κεφάλαιο 8 «Εφαρμογές της Βιοτεχνολογίας στην Ια- τρική», εκτός από τις ενότητες «Εμβόλια» και «Αντιβιο- τικά».
Κεφάλαιο 9 «Εφαρμογές της Βιοτεχνολογίας στη γε- ωργία και την κτηνοτροφία».
Σημείωση
Στην εξεταστέα-διδακτέα ύλη δεν περιλαμβάνονται: α) Tα ένθετα-παραθέματα, οι πίνακες, τα μικρά ένθετα
κείμενα σε πλαίσιο και οι προτάσεις για συνθετικές-δημι- ουργικές εργασίες των μαθητών τα οποία σκοπό έχουν να δώσουν τη δυνατότητα επιπλέον πληροφόρησης των μαθητών, ανάλογα με τα ενδιαφέροντά τους, σε θέματα που αναδεικνύουν τη σχέση της επιστήμης της Βιολο- γίας και των εφαρμογών της με όλους τους τομείς της κοινωνικής ζωής.
β) οι χημικοί τύποι, οι οποίοι συνοδεύουν το κείμενο και συμβάλλουν στην κατανόησή του, σε καμία όμως περίπτωση δεν απαιτείται η απομνημόνευσή τους.
γ) όσα αναφέρονται υπό τον τίτλο ‘’Ας ερευνήσου- με …’’, στο τέλος κάθε κεφαλαίου και τα οποία αποτε- λούν προτάσεις για συνθετικές-δημιουργικές εργασίες των μαθητών.
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙ- ΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (ΑΕΠΠ)
Ομάδας Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής
Από το βιβλίο «Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμμα- τιστικό Περιβάλλον» της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου των Α. Βακάλη, Η. Γιαννόπουλου, Ν. Ιωαννίδη, Χ. Κοίλια, Κ. Μάλαμα, Ι. Μανωλόπουλου, Π. Πολίτη, έκδοση (Ι.Τ.Υ.Ε.) “Διόφαντος”.
2. Βασικές Έννοιες Αλγορίθμων
2.1 Τι είναι αλγόριθμος
2.3 Περιγραφή και αναπαράσταση αλγορίθμων
2.4 Βασικές συνιστώσες/ εντολές ενός αλγορίθμου
2.4.1 Δομή ακολουθίας
2.4.2 Δομή Επιλογής
2.4.3 Διαδικασίες πολλαπλών επιλογών (αφαιρείται η εντολή πολλαπλής επιλογής “Επίλεξε”)
2.4.4 Εμφωλευμένες Διαδικασίες
2.4.5 Δομή Επανάληψης
3. Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι
3.1 Δεδομένα
3.2 Αλγόριθμοι + Δομές Δεδομένων = Προγράμματα
3.3 Πίνακες
3.6 Αναζήτηση
3.7 Ταξινόμηση
7. Βασικά στοιχεία προγραμματισμού
7.1 Το αλφάβητο της ΓΛΩΣΣΑΣ
7.2 Τύποι δεδομένων
7.3 Σταθερές
7.4 Μεταβλητές
7.5 Αριθμητικοί τελεστές
7.6 Συναρτήσεις
7.7 Αριθμητικές εκφράσεις
7.8 Εντολή εκχώρησης
7.9 Εντολές εισόδου-εξόδου
7.10 Δομή προγράμματος
8. Επιλογή και επανάληψη
8.1 Εντολές Επιλογής
8.1.1 Εντολή ΑΝ
8.2 Εντολές επανάληψης
8.2.1 Εντολή ΟΣΟ…ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ
8.2.2 Εντολή ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ
8.2.3 Εντολή ΓΙΑ…ΑΠΟ…ΜΕΧΡΙ
9. Πίνακες
9.1 Μονοδιάστατοι Πίνακες
9.2 Πότε πρέπει να χρησιμοποιούνται πίνακες 9.4 Τυ- πικές επεξεργασίες πινάκων
Σημείωση: Οι μαθητές να διατυπώνουν τις λύσεις των ασκήσεων των εξετάσεων σε «ΓΛΩΣΣΑ», όπως αυτή ορί- ζεται και χρησιμοποιείται στο διδακτικό εγχειρίδιο, εκτός και αν η εκφώνηση της άσκησης αναφέρεται και ζητά άλλη μορφή αναπαράστασης του αλγορίθμου, όπως περιγράφονται στην παράγραφο 2.3. Ασκήσεις ή παρα- δείγματα του βιβλίου μαθητή ή του τετραδίου μαθητή που χρησιμοποιούν την ΕΠΙΛΕΞΕ, η οποία έχει εξαιρεθεί, θα αντιμετωπίζονται με τη χρήση άλλης δομής επιλογής.
ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ (ΑΟΘ)
Ομάδας Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής
Από το βιβλίο «Αρχές Οικονομικής Θεωρίας» της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου των Λιανού Θ., Παπαβασιλείου Α. και Χατζηανδρέου Α..
Κεφ. 1: Βασικές Οικονομικές Έννοιες, εκτός των παρα- γράφων 6 και 13.
Κεφ. 2: Η ζήτηση των αγαθών
Κεφ. 3: Η παραγωγή της επιχείρησης και το κόστος, εκτός των παραγράφων 5, 6, 7, 8 και 9 που αναφέρονται στο κόστος παραγωγής.
Κεφ. 4: Η προσφορά των αγαθών.
Κεφ. 5: Ο Προσδιορισμός των τιμών, εκτός της παρα- γράφου 6.
Οι ερωτήσεις και οι ασκήσεις που αντιστοιχούν στα προαναφερόμενα κεφάλαια.
Για το σχ. έτος 2018-2019 η διδακτέα ύλη των μαθη- μάτων της Δ΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου που εξετάζονται και πανελλαδικά για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ταυτίζεται με την ως άνω εξεταστέα ύλη.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 13 Ιουλίου 2018