: Διακίνηση των γραπτών δοκιμίων από τα (Ε.Κ.), στα Βαθμολογικά Κέντρα (Β.Κ) – Πώς θα γίνει

 

Σχετ: Η με αριθμ. Φ.151/ 72400 /Α5/3-5-2017 (ΑΔΑ:Ω3ΜΠ4653ΠΣ-5ΚΧ), εγκύκλιός μας :
«Πανελλαδικές εξετάσεις υποψηφίων ημερησίων και εσπερινών ΕΠΑΛ (του Ν.4186/2013/ΦΕΚ 193 Α) έτους 2017.

Σε συνέχεια της ανωτέρω σχετικής εγκυκλίου μας σας ενημερώνουμε ότι η διακίνηση των δοκιμίων ΕΠΑ.Λ. από τα Εξεταστικά Κέντρα (Ε.Κ.), στα Βαθμολογικά Κέντρα (Β.Κ) θα γίνει ως εξής:
1. Μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης κάθε μαθήματος στην αίθουσα (παράδοση και του τελευταίου γραπτού) οι επιτηρητές παραδίδουν άμεσα με πρωτόκολλο παραλαβής – παράδοσης τα γραπτά και τις καταστάσεις παρόντων-απόντων στην Επιτροπή του εξεταστικού κέντρου.
2. Η Επιτροπή του εξεταστικού κέντρου, αφού συγκεντρώσει όλα τα γραπτά(ημερήσια και εσπερινά μαζί) απ’ όλες τις αίθουσες του οικείου λυκείου, τα συσκευάζει σε δέματα στα οποία περιλαμβάνονται και αντίγραφα των αντίστοιχων καταστάσεων που έχουν σημειωθεί οι απόντες.

3. Διευκρινίζεται ότι και τα γραπτά δοκίμια των υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που εξετάστηκαν γραπτώς στο οικείο Λύκειο, συσκευάζονται στο ίδιο δέμα με τα άλλα γραπτά χωρίς καμιά ιδιαίτερη ένδειξη.
Τα γραπτά συσκευάζονται ως εξής:

 
α) Όλα τα γραπτά του Ε.Κ. συσκευάζονται σε δέμα. Το δέμα σφραγίζεται στο σημείο κλεισίματος και στο περίβλημα του κάθε δέματος αναγράφεται ο τίτλος του Ε.Κ., η ημερομηνία εξέτασης, ο αριθμός των γραπτών που περιέχει το δέμα και ο παραλήπτης του δέματος (η ταχυδρομική διεύθυνση και ο ταχυδρομικός κώδικας του τόπου που έχει οριστεί για την παράδοση του δέματος από τον οικείο επόπτη εξετάσεων, καθώς και τα στοιχεία του υπεύθυνου παραλαβής). Η Επιτροπή του Ε.Κ. παρακαλείται να μεριμνήσει για την καλή συσκευασία, προκειμένου να διαφυλαχθεί η προστασία των γραπτών δοκιμίων και να αποφευχθεί ο κίνδυνος αλλοίωσής τους κατά τη μεταφορά.
β) Στα εξεταστικά κέντρα που εξετάζονται υποψήφιοι ημερησίων και εσπερινών ΕΠΑ.Λ. σε κοινά θέματα)το δέμα είναι ένα(1) στο οποίο αναγράφεται ο αριθμός των γραπτών .

 
4. Μετά την ολοκλήρωση της συσκευασίας, ο Πρόεδρος του Εξεταστικού Κέντρου παραδίδει με πρωτόκολλο παραλαβής – παράδοσης το δέμα ή τα δέματα στον ορισθέντα για τη μεταφορά καθηγητή – σύνδεσμο, ο οποίος τα μεταφέρει στον οικείο επόπτη εξετάσεων. Κατά τη μεταφορά, ο καθηγητής μπορεί να συνοδεύεται από Αστυνομικό, εφόσον κρίνεται αναγκαίο και μετά από συνεννόηση με τον οικείο Διευθυντή Β/θμιας Εκπ/σης.
5. Ο επόπτης εξετάσεων, μετά τη συγκέντρωση όλων των δεμάτων απ’ όλα τα Ε.Κ. της περιφέρειάς του, τα αποστέλλει χωρίς να ανοίγει τα δέματα στο οικείο Βαθμολογικό Κέντρο σύμφωνα με την απόφαση κατανομής που θα σας αποσταλεί. Η αποστολή γίνεται μέσω της υπηρεσίας ΠΟΡΤΑ-ΠΟΡΤΑ της Εταιρείας «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε».

 
Στην περίπτωση που οι συγκοινωνιακές συνθήκες το επιβάλλουν, για την ταχύτητα και την ασφάλεια διακίνησης των γραπτών, μπορεί ο πρόεδρος της επιτροπής του εξεταστικού κέντρου, σε συνεννόηση με τον επόπτη εξετάσεων, να αποστείλει απευθείας στον πρόεδρο του οικείου Β.Κ τους φακέλους με τα γραπτά.

 
Στις περιπτώσεις που η αυθημερόν μεταφορά είναι αδύνατη, λόγω συγκοινωνιακών ή άλλων συνθηκών, τότε τα γραπτά θα πρέπει να συγκεντρώνονται αυθημερόν με τη φροντίδα των προέδρων των οικείων Ε.Κ. και των εποπτών και να ασφαλίζονται, έτσι ώστε να μην είναι εφικτή οποιαδήποτε προσέγγισή τους από οποιονδήποτε και η αποστολή τους να γίνεται μαζί με τα γραπτά της αμέσως επόμενης ημέρας.
Σε έκτακτες περιπτώσεις αδυναμίας διακίνησης ή με άλλον τρόπο φύλαξης των γραπτών, αυτά μπορούν να φυλάσσονται στο οικείο Αστυνομικό Τμήμα, κατόπιν σύνταξης σχετικού πρωτοκόλλου παράδοσης-παραλαβής.

 
5α. Τα γραπτά δοκίμια των υποψηφίων με «αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» των ημερησίων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. που εξετάζονται γραπτά (σε κοινά θέματα) βάσει της εγκυκλίου μας με θέμα «Πανελλαδικές εξετάσεις υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ημερησίων και εσπερινών ΕΠΑΛ έτους 2017 », στα Εξεταστικά Κέντρα (Ε.Κ.) που έχουν ορισθεί, θα διαβιβαστούν με τη φροντίδα των οικείων Προέδρων στα Β.Κ. στα οποία θα βαθμολογηθούν τα γραπτά δοκίμια της ίδιας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.


5β. Τα γραπτά δοκίμια των υποψηφίων με «αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» των ημερησίων και εσπερινών ΕΠΑ.Λ. που εξετάζονται προφορικά(σε κοινά θέματα) βάσει της εγκυκλίου μας με θέμα «Πανελλαδικές εξετάσεις υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ημερησίων και εσπερινών ΕΠΑΛ έτους 2017 », στα Ειδικά Εξεταστικά Κέντρα (Ε.Ε.Κ.) ή σε επιτροπές των Β.Κ. που λειτουργούν ειδικά για το σκοπό αυτό, αφού γίνει η καταχώριση της βαθμολογίας (συμπεριλαμβανομένου και του οπτικού ελέγχου), θα πρέπει να ταξινομηθούν κατά Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης από την οποία προέρχεται ο υποψήφιος και να διαβιβαστούν με τη φροντίδα των οικείων Προέδρων στα Β.Κ. όπου θα βαθμολογηθούν τα γραπτά δοκίμια της αντίστοιχης Δ/νσης Β/θμιας Εκπ/σης.

 
Κάθε ταξινομημένο δέμα θα πρέπει να είναι σφραγισμένο και συσκευασμένο κατάλληλα και θα πρέπει να συνοδεύεται από βεβαίωση ολοκλήρωσης οπτικού ελέγχου των βαθμολογιών με υπογραφή από τον πρόεδρο του Ε.Ε.Κ. Διευκρινίζεται ότι η διακίνηση των γραπτών δοκιμίων των Ε.Ε.Κ. προς τα Β.Κ. Αθήνας, Πειραιά και Θεσ/νίκης θα γίνει με τη φροντίδα των οικείων Προέδρων μέσω της υπηρεσίας ΠΟΡΤΑ-ΠΟΡΤΑ της Εταιρείας «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.».

6. Για τη διαδικασία αποστολής με την υπηρεσία ΠΟΡΤΑ-ΠΟΡΤΑ παρακαλείται η Διοίκηση των ΕΛ.ΤΑ. προς την οποία κοινοποιείται το παρόν έγγραφο να δώσει τις κατάλληλες οδηγίες προς τις περιφερειακές υπηρεσίες ώστε να ανταποκριθούν στα αιτήματα των αρμοδίων εποπτών ή προέδρων εξεταστικών κέντρων για τη μεταφορά των γραπτών δοκιμίων ΕΠΑ.Λ. από 6 Ιουνίου μέχρι και 21 Ιουνίου 2017. Οι συγκεκριμένες ημέρες παράδοσης γραπτών στα ΕΛ.ΤΑ και ο τόπος από τον οποίο θα τα παραλαμβάνουν, θα προσδιοριστούν σε συνεργασία με τους αρμόδιους επόπτες ή τους Προέδρους των Εξεταστικών κέντρων, κατά περίπτωση, χωρίς να αποκλείεται να παραδίδονται όλες τις ημέρες πλην Κυριακής.
Παρακαλείται επίσης η Διοίκηση των ΕΛ.ΤΑ να δώσει τις κατάλληλες οδηγίες προς τις περιφερειακές υπηρεσίες ώστε να δίδεται προτεραιότητα στη μεταφορά των γραπτών, η οποία θα πρέπει να ολοκληρώνεται αυθημερόν ή την επόμενη ημέρα και σε εξαιρετικές περιπτώσεις τη μεθεπόμενη ημέρα εξέτασης του μαθήματος.

 
Συνιστάται η μεταφορά δεμάτων προς τα Β.Κ. να γίνεται μέσα σε σάκους μεταφοράς ή χαρτοκιβώτια επιμελώς συσκευασμένα.
Για τη διασφάλιση της ποιότητας της μεταφοράς, στην τελική διακίνηση από την Επιτροπή Εξεταστικού του Κέντρου ΕΠΑΛ προς τα Β.Κ., όλα τα δέματα των Ε.Κ. (πλην Αττικής), πριν παραδοθούν στα ΕΛΤΑ, είναι καλό να συσκευάζονται μέσα σε πλαστική διάφανη σακούλα και να κλείνονται με την πλαστική ασφάλεια. Τις επόμενες ημέρες οι ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. θα προμηθεύσουν όλες τις Επιτροπές Ε.Κ. (πλην Αττικής) με επαρκή αριθμό από πλαστικές σακούλες και ασφάλειες. Τέτοιες σακούλες και ασφάλειες θα γίνει προσπάθεια να παραλάβουν και κάποια Ε.Κ. σε νησιωτικές ή απομακρυσμένες περιοχές που πιθανόν να διακινήσουν τα γραπτά χωρίς τη μεσολάβηση των Επιτροπών των Ε.Κ. ΕΠΑΛ.

7. Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, παρακαλούνται να συνδράμουν στη διακίνηση ή τη φύλαξη των γραπτών δοκιμίων των Πανελληνίων Εξετάσεων ΕΠΑ.Λ από 6 Ιουνίου μέχρι και 21 Ιουνίου 2017, εφόσον το ζητήσουν οι προϊστάμενοι των Δ/νσεων Δ.Ε από τις κατά τόπους Αστυνομικές Διευθύνσεις.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ ΜΑΡΟΥΓΚΑ