ΟΔΗΓΟΣ για προσλήψεις αναπληρωτών και διορισμούς εκπαιδευτικών – Τι είπε  η Υφυπουργός Ζέττα Μακρή. Όσα πρέπει να ξέρετε

με βάση τα υφιστάμενα οργανικά κενά

Οι διορισμοί μόνιμων εκπαιδευτικών γίνονται με βάση τα υφιστάμενα οργανικά κενά, έπονται της διαδικασίας των μεταθέσεων των υπηρετούντων μόνιμων εκπαιδευτικών και πραγματοποιούνται στις απομένουσες μετά τις μεταθέσεις κενές θέσεις.

Πίνακες κενών οργανικών θέσεων κατά περιοχή μετάθεσης και κατά κλάδο και ειδικότητα

Κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 4 του Π.Δ. 50/96 (Α΄ 45), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του Π.Δ. 100/97 (Α΄ 94) και στο άρθρο 7 του Ν. 3848/2010, οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης δηλώνουν αρμοδίως τα οργανικά κενά/πλεονάσματα προσωπικού, οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης υποβάλλουν τις προτάσεις τους και τα Κεντρικά Υπηρεσιακά Συμβούλια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΚΥΣΠΕ) και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΚΥΣΔΕ) γνωμοδοτούν επί των εν λόγω στοιχείων, ώστε να καταρτιστούν οι πίνακες κενών οργανικών θέσεων ανά περιοχή μετάθεσης κατά κλάδο και ειδικότητα, ενώ δεν προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία η ανακοίνωση των πινάκων αυτών.

Υπολογισμός οργανικών κενών και πλεονασμάτων εκπαιδευτικού προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αυτός πραγματοποιείται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και τις οδηγίες της Εγκυκλίου που εκδίδεται κάθε έτος από το Υ.ΠΑΙ.Θ κατά κλάδο και ειδικότητα με βάση τις πρώτες αναθέσεις μαθημάτων.

Για τον προσδιορισμό οργανικού κενού απαιτούνται είκοσι (20) ώρες μαθήματος, υπόλοιπο κάτω του δώδεκα (12) δεν λαμβάνεται υπόψη, και γνώμονας είναι πάντοτε η αντικειμενική κάλυψη των οργανικών αναγκών των περιοχών μετάθεσης και η ορθολογική διαχείριση του εκπαιδευτικού προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, το οποίο οφείλει να συμπληρώνει το υποχρεωτικό του ωράριο διδασκαλίας.

Για τον λόγο αυτό, δεν δύναται να υπολογίζεται οργανικό κενό με δώδεκα (12) ώρες μαθήματος ανά σχολική μονάδα.

Όπως αναλυτικά περιγράφεται στις Εγκυκλίους προσδιορισμού οργανικών κενών/πλεονασμάτων που εκδίδονται από τη Διεύθυνση Διοίκησης Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Υ.ΠΑΙ.Θ. (για τις Μεταθέσεις έτους 2023 εκδόθηκε η αριθμ. 21020/Ε2/24- 2-2022 Εγκύκλιος), τα αλγεβρικά αθροίσματα των οργανικών ελλειμμάτων ή πλεονασμάτων ωρών που προκύπτουν από τους πίνακες Α (των σχολικών μονάδων) μετατρέπονται σε οργανικές θέσεις προσωπικού (ελλείμματος ή πλεονάσματος αντίστοιχα) στον πίνακα Β για κάθε ομάδα σχολείου.

Οι οργανικές αυτές θέσεις προστίθενται στο επίπεδο περιοχής μετάθεσης, ώστε να προκύψει το οργανικό έλλειμμα ή πλεόνασμα εκπαιδευτικού προσωπικού για τις μεταθέσεις από περιοχή σε περιοχή.

Είναι επομένως σαφές ότι κάθε κενή οργανική θέση για μετάθεση εκπαιδευτικού προσωπικού από περιοχή σε περιοχή έχει προσδιοριστεί βάσει των οργανικών αναγκών σε επίπεδο ομάδας σχολείου, εάν όχι σχολικής μονάδας. Αυτοδίκαιες αποχωρήσεις εκπαιδευτικών από την υπηρεσία.

Στο πλαίσιο της προαναφερθείσας διαδικασίας, για τον υπολογισμό οργανικών κενών και πλεονασμάτων λαμβάνονται υπόψη τόσο οι αυτοδίκαιες αποχωρήσεις εκπαιδευτικών από την υπηρεσία όσο και οι παραιτήσεις εκπαιδευτικών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 Π.Δ. 50/1996 και του άρθρου 46 παρ. 1 του Ν. 4777/2021 (Α΄ 25).

Η ύπαρξη αυτοδίκαιων αποχωρήσεων και παραιτήσεων δεν συνεπάγεται αυτόματα οργανικά κενά Ωστόσο, η ύπαρξη αυτοδίκαιων αποχωρήσεων και παραιτήσεων δεν συνεπάγεται αυτόματα οργανικά κενά στους αντίστοιχους κλάδους/ειδικότητες, καθώς σε πολλές περιπτώσεις ενδεχομένως ήδη υπάρχουν εκπαιδευτικοί των εν λόγω/κλάδων στη διάθεση των ΠΥΣΔΕ.

Τέλος, επισημαίνεται ότι γνώμονας είναι πάντοτε η αντικειμενική κάλυψη των οργανικών αναγκών των περιοχών μετάθεσης και η ορθολογική διαχείριση του εκπαιδευτικού προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, το οποίο οφείλει να συμπληρώνει το υποχρεωτικό του ωράριο διδασκαλίας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και όσα προβλέπονται σχετικά, με δεύτερες ή τρίτες αναθέσεις μαθημάτων, καθώς και τυχόν δεύτερη ειδικότητα.

Οι έως σήμερα μόνιμοι διορισμοί εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ

Αναφορικά με τους μόνιμους διορισμούς, την τελευταία τριετία πραγματοποιήθηκαν 5.929 μόνιμοι διορισμοί στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (4.489 εκπαιδευτικοί Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και 1.440 μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ) για πρώτη φορά μέσω διαδικασιών ΑΣΕΠ, καθώς και 18.908 μόνιμοι διορισμοί εκπαιδευτικών στη Γενική Εκπαίδευση.

Ως εκ τούτου, ο αριθμός των μόνιμων διορισμών εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ στη Γενική Εκπαίδευση και στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση που διενεργήθηκαν τα τελευταία τρία χρόνια ανέρχεται σε 24.837.

Σε διαδικασία υλοποίησης βρίσκονται και οι νέοι 3.772 μόνιμοι διορισμοί.

Προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ για το 2022-23

Για το σχολικό έτος 2022-2023 έχουν πραγματοποιηθεί συνολικά 48.176 προσλήψεις στην επικράτεια. Συγκεκριμένα, έχουν προσληφθεί 25.213 εκπαιδευτικοί Γενικής Εκπαίδευσης, 14.738 εκπαιδευτικοί Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και 8.225 μέλη ΕΕΠΕΒΠ. Ειδικότερα, στα ΣΜΕΑ/ΤΕ έχουν προσληφθεί 4.950 αναπληρωτές (1.478 εκπαιδευτικοί Α/θμιας Εκπαίδευσης, 1.312 εκπαιδευτικοί Β/θμιας Εκπαίδευσης και 2.160 μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ) ενώ ο αριθμός των προσλήψεων στα ΚΕΔΑΣΥ ανέρχεται σε 1.132 (εκ των οποίων 182 εκπαιδευτικοί Α/θμιας Εκπαίδευσης, 146 εκπαιδευτικοί Β/θμιας Εκπαίδευσης και 804 μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ). Για το πρόγραμμα της Παράλληλης Στήριξης έχουν πραγματοποιηθεί 15.292 προσλήψεις αναπληρωτών (9.753 εκπαιδευτικοί Α/θμιας Εκπαίδευσης, 1.871 εκπαιδευτικοί Β/θμιας Εκπαίδευσης και 3.668 μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ).

Πως γίνονται οι προσλήψεις αναπληρωτών

Οι προσλήψεις των αναπληρωτών γίνονται με βάση τα αρμοδίως δηλωθέντα λειτουργικά κενά, σύμφωνα με τις παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 4 της υπ’ αριθμ. 104627/ΓΔ5/7- 8-2020 (Β΄ 3344) Υ.Α. με θέμα «Ρύθμιση θεμάτων πρόσληψης και τοποθέτησης αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών, μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.)».

Σύμφωνα με την παρ. 9α του άρθρου 5 της ως άνω Y.A., η τοποθέτηση των προσληφθέντων αναπληρωτών σε σχολικές μονάδες της περιοχής πρόσληψής τους γίνεται με απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης.

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο (Κεφ. Ε του ν. 4589/2019, ΦΕΚ Α΄ 13), οι προσλήψεις των αναπληρωτών διενεργούνται για την κάλυψη έκτακτων λειτουργικών αναγκών που προκύπτουν κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους (άρθρο 63 του ως άνω νόμου). Συνακόλουθα, δεν προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία μονιμοποίηση αλλά διορισμός των εκπαιδευτικών, ως μονίμων, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 62 του ν. 4589/2019.

 

– Ανακοινώθηκε ότι ανοίγουν 3.772 θέσεις εκπαιδευτικών .

Δείτε αναλυτικά όλα όσα αναμένουμε μετά το ΦΕΚ, σύμφωνα με το especial:

Α., σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 62 του ν. 4589/2019 (Α΄ 13), η οποία θα δημοσιευθεί σε ΦΕΚ-Τεύχος ΑΣΕΠ και η οποία θα περιέχει και την κατανομή των θέσεων ανά Διεύθυνση Εκπαίδευσης και περιοχή. Η Πρόσκληση, όπως όλα δείχνουν, θα αφορά στις αιτήσεις για μόνιμο διορισμό στην Γενική Εκπαίδευση, όπου υφίστανται εν ισχύ Αξιολογικοί Πίνακες ΑΣΕΠ, ενώ η Πρόσκληση για αιτήσεις στην Ειδική Αγωγή μετατίθεται για το χρονικό σημείο στο οποίο θα υπάρχουν διαθέσιμοι οι Οριστικοί Πίνακες των Προκηρύξεων Ειδικής Αγωγής 2ΕΑ/2022 και 3ΕΑ/2022.

Β. Την Πρόσκληση-Υπουργική Απόφαση από την Υπουργό ΠΑΙΘ με την κατανομή των θέσεων ανά Διεύθυνση Εκπαίδευσης και περιοχή.

Γ. Την Εγκύκλιο της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Α/θμιας και Β/θμιας ΥΠΑΙΘ με την προθεσμία αιτήσεων, οι οποίες υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ο.Π.ΣΥ.Δ.) ().

Δ. Το εγχειρίδιο αίτησης υποψηφίων από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΟΠΣΥΔ).

Ακολούθως:

Θα έχουμε την κατάθεση αιτήσεων από τους υποψήφιους μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία, για να ακολουθήσουν οι Πίνακες με τα ονόματα των διορισθέντων και το σχετικό ΦΕΚ.

Στόχος, σύμφωνα με το ΥΠΑΙΘ, είναι να έχουν ολοκληρωθεί οι διορισμοί μέχρι τα μέσα Αυγούστου και την 1η Σεπτεμβρίου να βρίσκονται οι εκπαιδευτικοί και τα μέλη ΕΕΠ στα σχολεία τους.

Από ποιους Πίνακες θα πραγματοποιηθούν οι νέοι 3772 μόνιμοι διορισμοί

Οι νέοι διορισμοί Γενικής Εκπαίδευσης θα πραγματοποιηθούν από τους ισχύοντες Πίνακες ΑΣΕΠ, ενώ οι νέοι διορισμοί στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ) θα πραγματοποιηθούν από τους νέους Οριστικούς Πίνακες ΑΣΕΠ, οι οποίοι αναμένονται έως τον προσεχή μήνα Ιούνιο του 2023.

Ετσι, όπως όλα δείχνουν, η Πρόσκληση που αναμένεται θα έχει να κάνει με αιτήσεις για μόνιμους διορισμούς στην Γενική Εκπαίδευση, ενώ η Πρόσκληση για αιτήσεις στην Ειδική Αγωγή μετατίθεται για το χρονικό σημείο στο οποίο θα υπάρχουν διαθέσιμοι οι Οριστικοί Πίνακες των Προκηρύξεων Ειδικής Αγωγής 2Ε/2022 και 3ΕΑ/2022.

 

Πανελλήνιες 2024: Θέματα και απαντήσεις πανελλαδικών - Εκτιμήσεις Βάσεων 2024 - Δείτε εδώ όλα τα ΝΕΑ