: Εγχειρίδιο με αναλυτικές οδηγίες για τις αιτήσεις των εκπαιδευτικών εξέδωσε ο .

Οι οδηγίες

Η δικτυακή πύλη του ΟΠΣΥΔ είναι ένα ενιαίο πληροφοριακό σύστημα για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων και τη διαχείριση προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας

Εκπαίδευσης στην Ελληνική Επικράτεια.

Το σύστημα ΟΠΣΥΔ προσπελαύνεται στη διεύθυνση . Το παρόν εγχειρίδιο περιγράφει τη διαδικασία υποβολής αίτησης εκπαιδευτικών για μόνιμο
διορισμό.

2. εκπαιδευτικών για μόνιμο διορισμό

Με την εισαγωγή του υποψηφίου στο ΟΠΣΥΔ εμφανίζεται η αρχική σελίδα καλωσορίσματος. Στην σελίδα αυτή ο υποψήφιος ενημερώνεται με τις τελευταίες ανακοινώσεις του συστήματος και έχει τη δυνατότητα να κατεβάσει τα εγχειρίδια χρήσης της εφαρμογής επιλέγοντας με αριστερό κλικ πάνω στο σχετικό σύνδεσμο (Εικόνα 1)

Στο κεντρικό μενού πάνω από την αρχική σελίδα εμφανίζεται το σύνολο των διαθέσιμων λειτουργικοτήτων που έχει ένας χρήστης στο . Συγκεκριμένα, στην κορυφή κάθε σελίδας δίνεται η δυνατότητα στο χρήστη να μεταβεί σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες ενέργειες:

Αρχική

Φάκελος

Αιτήσεις

Ιστορικό Αιτήσεων