Εκδόθηκε από το , η απόφαση για τις σε άλλους εκπαιδευτικούς κλάδους και σε ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.

Τι αναφέρει η απόφαση

Συγκεκριμένα Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, στο πλαίσιο της διαδικασίας διενέργειας των μετατάξεων κατά το σχολικό έτος 2022-2023, κ α λ ε ί τους εκπαιδευτικούς Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, τους εκπαιδευτικούς Α/θμιας Εκπαίδευσης κλάδων ΠΕ79 Μουσικής, ΠΕ08 Καλλιτεχνικών & ΠΕ91 Θεατρικής Αγωγής, καθώς και τα μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) να υποβάλουν αιτήσεις μετάταξης με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τις ακόλουθες κατηγορίες μετατάξεων:

1. Από την Α/θμια Εκπαίδευση σε άλλους κλάδους:
α. της Α/θμιας Εκπαίδευσης, β. της Β/θμιας Εκπαίδευσης, γ. των μελών ΕΕΠ, καθώς και δ. των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.

2. Από τη Β/θμια Εκπαίδευση σε άλλους κλάδους:
α. της Β/θμιας Εκπαίδευσης, β. της Α/θμιας Εκπαίδευσης, γ. των μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ, καθώς και δ. των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.

3. Από τους κλάδους

ΠΕ79 Μουσικής, ΠΕ08 Καλλιτεχνικών και ΠΕ91 Θεατρικής Αγωγής της Α/θμιας Εκπαίδευσης σε κενές θέσεις του ίδιου κλάδου σε Μουσικά και Καλλιτεχνικά σχολεία της Β/θμιας Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τη διαδικασία των μεταθέσεων.

4. Από θέσεις μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) σε άλλους κλάδους:

α. μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) β. εκπαιδευτικών της Α/θμιας Εκπαίδευσης, γ. εκπαιδευτικών της Β/θμιας Εκπαίδευσης, καθώς και δ. σε θέσεις κλάδων εκπαιδευτικών και άλλων κλάδων μελών ΕΕΠ των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.

Επιγραμματικά

Για τη μετάταξη οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει πέντε (5) έτη εκπαιδευτικής υπηρεσίας στον κλάδο που υπηρετούν.

Δεν επιτρέπεται μετάταξη υπαλλήλου πριν παρέλθει διετία από το διορισμό του.

Οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί και μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ υποχρεούνται να υπηρετήσουν στην Ε.Α.Ε. για χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών σύμφωνα με το άρθρο 62, παρ. 5 του ν.4589/2019.

Μετάταξη υπαλλήλου σε ανώτερο κλάδο δεν επιτρέπεται πριν από την συμπλήρωση οκταετίας από το διορισμό ή από προηγούμενη μετάταξη.

Η υποβολή των αιτήσεων μετάταξης πραγματοποιείται από 17.05.2021 έως και 26.05.2021.

Ανάκληση της αίτησης μετάταξης μπορεί να υποβληθεί ηλεκτρονικά από τους υποψηφίους στις υπηρεσίες που απέστειλαν τις αιτήσεις μέχρι 10.06.2021.

Οι ενδιαφερόμενοι καταθέτουν αιτήσεις μετάταξης μόνον για τα οργανικά κενά των παραρτημάτων.

Κοινοποιούνται και 13 Παραρτήματα μαζί με την Πρόσκληση, τα οποία περιλαμβάνουν:

Παράρτημα 1: Οργανικά κενά ανά κλάδο/ειδικότητα και περιοχή της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Παράρτημα 2: Οργανικά κενά ανά κλάδο/ειδικότητα και περιοχή της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Παράρτημα 3: Οργανικές θέσεις ΠΕ79, ΠΕ08, ΠΕ91 ανά κλάδο/μουσική ειδίκευση σε Μουσικά σχολεία της
Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης

Παράρτημα 4: Οργανικές θέσεις ΠΕ79, ΠΕ08, ΠΕ91 σε Καλλιτεχνικά σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Παράρτημα 5: Οργανικές θέσεις ΠΕ70 ή ΠΕ71 & ΠΕ60 ή ΠΕ61 σε ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ

Παράρτημα 6: Οργανικές θέσεις ΠΕ02 & ΠΕ03 ή ΠΕ04 σε ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.

Παράρτημα 7: Οργανικά κενά ανά κλάδο μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ για τα ΣΜΕΑΕ περιοχών Α/θμιας & Β/θμιας εκπ/ση

Παράρτημα 8: Οργανικά κενά ανά κλάδο ΕΕΠ στα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ

Παράρτημα 9: Οργανικά κενά ανά κλάδο ΕΕΠ (ΠΕ23 & ΠΕ30) στα Σ.Δ.Ε.Υ. των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.

Παράρτημα 10: ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΕ ΚΛΑΔΟ ΕΕΠ

Παράρτημα 11: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ

Παράρτημα 12: ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π. ΣΕ ΑΛΛΟ ΚΛΑΔΟ

Παράρτημα 13: ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
& ΜΕΛΩΝ Ε.Ε.Π. ΣΕ ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. / Σ.Δ.Ε.Υ. των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.