Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων υπενθυμίζεται η έκδοση της υπ’ αριθ. 77728/11-5-2017 (ΦΕΚ Β΄1773/23-05-2017, διόρθωση σφάλματος στο Β΄1986/9-6-2017) Υπ. Απόφασης με θέμα:

“Τροποποίηση της υπ΄ αριθ. 6117/Α5/13-1-2017 Υ.Α. “Καθορισμός χορήγησης επάρκειας προσόντων για τη διδασκαλία σε ” (ΦΕΚ Β΄324, διόρθωση σφάλματος στο Β΄562).