ΚΕΣΥ: Τι περιλαμβάνει ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός που θα παραδοθεί τη νέα σχολική χρονιά

ΚΕΣΥ: Τι περιλαμβάνει ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός που θα παραδοθεί τη νέα σχολική χρονιά

Όπως αναφέρει η Προκήρυξη διενέργειας Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός θα παραδοθεί τη νέα σχολική χρονιά 2021-22.

Σύμφωνα με την Προκήρυξη διενέργειας Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια, εγκατάσταση και επίδειξη λειτουργίας ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΤΠΕ) των Κέντρων Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (), ο εξοπλισμός περιλαμβάνει:

1) Σταθερό ηλεκτρονικό υπολογιστή (desktop).

2) Εξωτερικό σκληρό δίσκο.

3) Εκτυπωτή πολλαπλών λειτουργιών.

4) Φωτοαντιγραφικό πολλαπλών λειτουργιών.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των τετρακοσίων εικοσιπέντε χιλιάδων εκατόν είκοσι εννέα ευρώ και τριών λεπτών (425.129,03€) προ Φ.Π.Α 24%, ήτοι συνολικού ποσού πεντακοσίων είκοσι επτά χιλιάδων εκατόν εξήντα ευρώ (527.160,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 %.

Οπως όλα δείχνουν ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός (ΤΠΕ) των Κέντρων Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (ΚΕΣΥ), θα παραδοθεί στις μονάδες τη νέα σχολική χρονιά 2021-22, καθότι:

Εως 27.05.2021 είναι η προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής.  Εως 02.06.2021 είναι η προθεσμία αποσφράγισης των προσφορών.

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δέκα (10) ημέρες, από την κοινοποίηση τής προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία.

googlenewsΑκολουθείστε το iPaidia στο Google News

Tελευταίες Ειδήσεις για την Παιδεία και την εργασία στο ipaidia.gr

Η Παιδεία στο Viber ΕΔΩ !