Σε εγκύκλιο που υπογράφει η Υπουργός Παιδείας, δίνονται διευκρινίσεις επί των αιτημάτων συνδικαλιστικής για συμμετοχή σε Γενικές Συνελεύσεις συνδικαλιστικών οργανώσεων

Διαβάστε αναλυτικά:

Με αφορμή ερωτήματα που τέθηκαν από Δ/νσεις Π.Ε. & Δ.Ε., σχετικά με την πραγματοποίηση Γενικών Συνελεύσεων συνδικαλιστικών οργανώσεων (ΕΛΜΕ, Συλλόγων Εκπαιδευτικών Π.Ε.) και τη χορήγηση συνδικαλιστικής στους για την πραγματοποίηση αυτών, σας αναφέρουμε τα ακόλουθα:

Καταρχάς για την πραγματοποίηση των Γενικών Συνελεύσεων συνδικαλιστικών οργανώσεων θα πρέπει να πληρούνται τα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του COVID-19, όπως ισχύουν (π.χ. έως και τη Δευτέρα, 22 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 06:00 ισχύει η αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 69136/4-11-2021 (ΦΕΚ Β ́ 5138) ΚΥΑ). Νομοθετικό πλαίσιο ν. 1264/1982 Ο ν. 1264/1982 (ΦΕΚ Α’ 79), όπως ισχύει, ορίζει τα σχετικά με τις συνδικαλιστικές άδειες κλπ.

Ειδικότερα,

Στο άρθρο 14 (Προστασία και διευκολύνσεις συνδικαλιστικής δράσης) του ν. 1264/1982 (79 Α’) όπως έχει διαμορφωθεί με το άρθρο 88 του ν. 4808/2021 (ΦΕΚ 101 Α ́/19-6-2021) και ισχύει, ορίζεται ότι:

«1. Τα όργανα του Κράτους έχουν την υποχρέωση να εφαρμόζουν τα απαραίτητα μέτρα για τη διασφάλιση της ανεμπόδιστης άσκησης του δικαιώματος για την ίδρυση και αυτόνομη λειτουργία των συνδικαλιστικών οργανώσεων. 2. […]»

Στο άρθρο 16 (Δημοκρατία στους τόπους εργασίας) του ν. 1264/1982 (79 Α’) όπως έχει διαμορφωθεί με το άρθρο 89 του ν. 4808/2021 (ΦΕΚ 101 Α ́/19-6-2021) και ισχύει, ορίζεται ότι: «1. Η εργασία αποτελεί δικαίωμα και προστατεύεται από το Κράτος. Οι εργαζόμενοι και οι
συνδικαλιστικές τους οργανώσεις προστατεύονται κατά την άσκηση κάθε συνδικαλιστικού δικαιώματος και στον τόπο εργασίας. 2. […]

3. Οι τακτικές ή έκτακτες συνελεύσεις της πιο αντιπροσωπευτικής συνδικαλιστικής οργάνωσης συνέρχονται εκτός χρόνου απασχόλησης, όπως αναφέρεται στην παρ. 1 του άρθρου 6 σε κατάλληλο.