Καθορισμός κριτηρίων χορήγησης επάρκειας προσόντων για τη διδασκαλία ξένης γλώσσας σε κέντρα ξένων γλωσσών
ΥΠ.Π.Ε.Θ. 6117/Α5/17
Επέκταση του προγράμματος “Σχολικά Γεύματα”
ΥΠ.Π.Ε.Θ. Φ.14/2929/5544/Δ1/17