Παρακαλούνται οι Διευθυντές/-ντριες των σχολικών μονάδων όπως προβούν στις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να υποβάλουν στους οικείους Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου, μέσω της οικείας Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, τις εκθέσεις που αφορούν στη λειτουργία των ΤΥ για το σχολικό έτος 2018-2019 (ΦΕΚ 1403Β΄).

Οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου, αφού αποδελτιώσουν τις εκθέσεις και κωδικοποιήσουν τις προτάσεις και τα προβλήματα, παρακαλούνται έως τις 12-7-2019 να υποβάλουν συνοπτική έκθεση λειτουργίας των ΖΕΠ στην Διεύθυνση Σπουδών Π.Ε.