Συνέντευξη έδωσε η υφυπουργός παιδείας, , η οποία αναφέρθηκε και στα νέα στελέχη που θα επιλεχθούν για την ολοκλήρωση της αξιολόγησης.

Θα προχωρήσει, τελικά, η των εκπαιδευτικών και των σχολικών μονάδων και με ποιον τρόπο;

Μέχρι σήμερα, πάνω από 6.300 έχουν καταθέσει για πρώτη φορά πλήρη αναφορά αξιολόγησης. Και ευελπιστούμε ότι ο αριθμός αυτός θα αυξάνει με γρήγορους ρυθμούς, συναντώντας την απαίτηση της κοινής γνώμης αλλά και την παγκόσμια πρακτική, που τάσσεται υπέρ της αξιολόγησης για τη διασφάλιση της ποιότητας της διοίκησης και της εκπαίδευσης.

Ο ρόλος των εκπαιδευτικών είναι σημαντικός και στη διαδικασία , καθώς είναι εκείνοι που θα καταγράψουν την πορεία του εκπαιδευτικού έργου πάνω σε συγκεκριμένους άξονες, όπως η εφαρμογή καινοτόμων εκπαιδευτικών μεθόδων, η ένταξη παιδιών με ειδικές ανάγκες στο σχολικό περιβάλλον και η εξωστρέφεια. Έπειτα από τις επιμορφώσεις σχετικά με τις αξιολογήσεις, θα επιλεγούν και τα νέα στελέχη, που θα διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στην αξιολόγηση των εκπαιδευτικών.

Μόλις ολοκληρωθούν αυτές οι διαδικασίες, θα ξεκινήσει η υλοποίηση και της ατομικής αξιολόγησης, με στόχο καθαρά βελτιωτικό, ώστε να επιβραβεύσει τους εκπαιδευτικούς και να δώσει κίνητρα βελτίωσης, μέσω επιμόρφωσης, σε όσους μπορούν να αποδώσουν περισσότερο.

Οι κρίσεις- επιλογές Περιφερειακών Διευθυντών, Διευθύνσεων Διευθύνσεων, Συμβούλων Εκπαίδευσης, Διευθυντών Σχολείων κλπ όπως όλα δείχνουν, θα ολοκληρωθούν μέσα στους επόμενους μήνες.

Τι αλλάζει για τους

Επίσης αλλάζει και ο ρόλος και οι αρμοδιότητες του διευθυντή των σχολικών μονάδων με το νέο νομοσχέδιο για την παιδεία.

Συγκεκριμένα στο  νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή υπάρχει ένα νέο άρθρο (97) με τίτλο «Υπαλλακτικός τρόπος άσκησης των αρμοδιοτήτων των άρθρων 47 και 47 Α του ν. 4547/2018 από τον Διευθυντή ή τον Προϊστάμενο της σχολικής μονάδας».

Στο συγκεκριμένο άρθρο δίνεται η δυνατότητα στον Διευθυντή της σχολικής μονάδας, σε συνεργασία με τον Σύμβουλο Εκπαίδευσης, να προβεί σε όσες από τις ενέργειες της αρμοδιότητας του συλλόγου διδασκόντων εξακολουθούν να παραλείπονται και οι οποίες έχουν σχέση με την αυτοαξιολόγηση, προγραμματισμό και ομάδες δράσεων επαγγελματικής ανάπτυξης.

Το άρθρο Άρθρο 97:

Υπαλλακτικός τρόπος άσκησης των αρμοδιοτήτων των άρθρων 47 και 47 Α του ν. 4547/2018 από τον Διευθυντή ή τον Προϊστάμενο της σχολικής μονάδας

Εφόσον κατά τη διάρκεια συγκεκριμένου σχολικού έτους ο σύλλογος διδασκόντων δεν συγκληθεί ή δεν συνεδριάσει ή για οποιονδήποτε λόγο δεν προβεί εν γένει στις ενέργειες της αρμοδιότητάς του, όπως αυτές καθορίζονται στα άρθρα 47 και 47Α του ν. 4547/2018 (Α’ 102), αμέσως μετά την παρέλευση δεκαημέρου από τη λήξη των προθεσμιών που ορίζονται στα άρθρα αυτά και χωρίς υπαίτια βραδύτητα, στην περίπτωση που δεν προβλέπονται προθεσμίες, ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας προβαίνει, όσον αφορά στο σχολικό αυτό έτος, σε όσες από τις ενέργειες της αρμοδιότητας του συλλόγου διδασκόντων εξακολουθούν να παραλείπονται από τον σύλλογο, με τη συνεργασία του Συμβούλου Εκπαίδευσης που έχει την παιδαγωγική ευθύνη της σχολικής μονάδας, εφαρμόζοντας κατά τα λοιπά αναλόγως τα ως άνω άρθρα.

Εφόσον οι ομάδες δράσεων επαγγελματικής ανάπτυξης δεν καθορίσουν τις παραμέτρους της παρ. 4 του άρθρου 47 του ν. 4547/2018 ή δεν θέσουν συγκεκριμένους στόχους ή δεν προγραμματίσουν αντίστοιχες δράσεις και εν γένει δεν λάβουν όλες τις αποφάσεις της παρ. 5 του άρθρου 47, στις ενέργειες αυτές προβαίνει αμελλητί ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας, με τη συνεργασία του Συμβούλου Εκπαίδευσης που έχει την παιδαγωγική ευθύνη της σχολικής μονάδας, εφαρμόζοντας κατά τα λοιπά τις σχετικές διατάξεις. Οι αποφάσεις του είναι υποχρεωτικές για τους εκπαιδευτικούς που ορίζει να συμμετέχουν στις εν λόγω ομάδες.

Τι ισχύει με τη θητεία των νυν υπηρετούντων στελεχών της Εκπαίδευσης

Άρθρο 232 «Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου Β’» του Ν. 4823/2021 (ΦΕΚ 136/Α/03-08-2021) :
Οι παράγραφοι 1, 2 και 3 αναφέρουν τα εξής

«1. Τα στελέχη της εκπαίδευσης που έχουν επιλεγεί, σύμφωνα με τα άρθρα 21 έως 36 του ν. 4547/2018 (Α’ 102), όπως ίσχυαν έως την έναρξη ισχύος του παρόντος, εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους μέχρι την επιλογή, τοποθέτηση και ανάληψη υπηρεσίας των νέων στελεχών, σύμφωνα με το Κεφάλαιο Β’ του Μέρους Β’ του παρόντος και τουλάχιστον έως τη λήξη της θητείας για την οποία έχουν επιλεγεί. Οι Προϊστάμενοι των Κέντρων Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) ασκούν τα καθήκοντα των Προϊσταμένων των Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) έως την επιλογή και τοποθέτηση των Προϊσταμένων των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.. Οι υπεύθυνοι των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.) ασκούν τα καθήκοντα των Προϊσταμένων των Κέντρων Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (Κ.Ε.ΠΕ.Α.) έως την επιλογή και τοποθέτηση των Προϊσταμένων των Κ.Ε.ΠΕ.Α..

2. Τα στελέχη εκπαίδευσης, τα οποία υπηρετούν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, σύμφωνα με το άρθρο 52 του ν. 4692/2020 (Α’ 111), εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους έως την επιλογή, τοποθέτηση και ανάληψη υπηρεσίας των νέων στελεχών, σύμφωνα με το Κεφάλαιο Β’ του Μέρους Β’. (Σημείωση : Αφορά στους Διευθυντές και Υποδιευθυντές των Σχολικών Μονάδων και των ΕΚ, στους Τομεάρχες των ΕΚ και στους προϊσταμένους Εκπαιδευτικών Θεμάτων των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης).

3. Τα στελέχη εκπαίδευσης, τα οποία έχουν επιλεγεί σύμφωνα με το άρθρο 30 του ν. 4713/2020 (Α’ 147), εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους έως την επιλογή, τοποθέτηση και ανάληψη υπηρεσίας των νέων στελεχών, σύμφωνα με το Κεφάλαιο Β’ του Μέρους Β’.» (Σημείωση : Αφορά στους Διευθυντές Διευθύνσεων Εκπαίδευσης).

4. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος: α) προηγείται η προκήρυξη των θέσεων των Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, των Συμβούλων Εκπαίδευσης, των Περιφερειακών Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης και των Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης, β) έπεται η προκήρυξη των θέσεων των διευθυντών, προϊσταμένων και υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.), των υπευθύνων τομέων των Ε.Κ., των Προϊσταμένων των Τμημάτων Εκπαιδευτικών Θεμάτων των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και των Προϊσταμένων των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. και Κ.Ε.ΠΕ.Α. και γ) ακολουθεί η προκήρυξη των θέσεων των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης και του Προϊσταμένου του Γραφείου Μειονοτικής Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

5. Κατά την πρώτη επιλογή όλων των στελεχών της εκπαίδευσης της παρ. 2 του άρθρου 30, σύμφωνα με τον παρόντα νόμο, ο ανώτατος αριθμός αξιολογικών μονάδων που μπορούν να συγκεντρώσουν οι υποψήφιοι στο σύνολο των κριτηρίων επιλογής της παρ. 1 του άρθρου 32 ανέρχεται στις εβδομήντα πέντε (75) μονάδες. Το κριτήριο της αξιολόγησης των υποψηφίων, σύμφωνα με την περ. γ’ της παρ. 1 του άρθρου 32 δεν μοριοδοτείται. Τα κριτήρια των περ. α’, β’ και δ’ της παρ. 1 του άρθρου 32 αποτιμώνται σε αξιολογικές μονάδες, σύμφωνα με τα άρθρα 33 έως 35. Κατά την πρώτη επιλογή όλων των στελεχών της εκπαίδευσης της παρ. 3 του άρθρου 30, το κριτήριο της αξιολόγησης των υποψηφίων, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 32, δεν λαμβάνεται υπόψη.

6. Η προϋπόθεση της υποπερ. στα’ της περ. στ’ της παρ. 6 του άρθρου 31 σχετικά με τη θετικά αξιολογημένη θητεία, απόσπαση ή διάθεση σε Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. ισχύει για την υποβολή υποψηφιοτήτων για την επιλογή σε θέση διευθυντή Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. από το σχολικό έτος 2022-2023 και εφεξής. Αν προκηρυχθούν οι θέσεις πριν από την έναρξη του ανωτέρω σχολικού έτους, δύνανται να συμμετέχουν στη διαδικασία επιλογής όσοι έχουν διανύσει δώδεκα (12), τουλάχιστον, μήνες σε Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. με οργανική θέση, θητεία, απόσπαση ή διάθεση, εφόσον, σε περίπτωση που στη διάρκεια της θητείας τους έχει λάβει χώρα αξιολόγηση, δεν έχουν αξιολογηθεί αρνητικά ή δεν έχουν απόσχει από τη διαδικασία αξιολόγησης.