Διευκρινίσεις Υπουργείου Παιδείας σχετικά με την επίταξη των καθηγητών.

Κατόπιν προφορικής επικοινωνίας και συνεννόησης με το Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. και σε σχέση με το υπ’ αριθμ. 66267/Δ2/16-05-2013 έγγραφο με θέμα:
”Οδηγίες για τον έλεγχο της ομαλής και απρόσκοπτης άσκησης των επιταγμένων προσωπικών υπηρεσιών του συνόλου των εκπαιδευτικών της Δ/θμιας Εκπ/σης στις θέσεις όπου υπηρετούν, εξ αφορμής της κηρυχθείσας πολιτικής κινητοποίησης ”, σας γνωρίζουμε τα εξής:
1. Οι εκπαιδευτικοί, οι μη εμπλεκόμενοι με οποιαδήποτε ιδιότητα στις Πανελλαδικές Εξετάσεις θα προσέρχονται στα σχολεία τους που είναι εξεταστικά κέντρα ή συστεγαζόμενα με αυτά, μετά το τέλος της εξεταστικής διαδικασίας, όταν αυτό κρίνεται από τους Διευθυντές των σχολικών μονάδων απαραίτητο.
2. Οι επιτηρητές και εν γένει οι εμπλεκόμενοι στις Πανελλαδικές Εξετάσεις θα αποδεσμεύονται με το πέρας της εξεταστικής διαδικασίας.
3. Για τους εκπαιδευτικούς που έχουν αναλάβει ή θα κληθούν να αναλάβουν καθήκοντα στο Βαθμολογικό Κέντρο Ιωαννίνων ή στα Ειδικά Εξεταστικά Κέντρα, ως εργασιακό τους ωράριο θεωρείται η εκεί παρουσία τους, ανάλογα με τις υποχρεώσεις που έχουν αναλάβει.
4. Οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων, τόσο των Εξεταστικών Κέντρων και των συστεγαζόμενων με αυτά σχολείων, όσο και των σχολείων που δεν εμπλέκονται ούτε επηρεάζεται η λειτουργία τους από την εξεταστική διαδικασία, με ευθύνη τους και σε συνεργασία με το Σύλλογο Διδασκόντων θα ρυθμίζουν τα σχετικά με την παρουσία και παραμονή των εκπαιδευτικών σε αυτά, διασφαλίζοντας πρωτίστως την ομαλή λειτουργία των σχολείων, καθώς και την απρόσκοπτη διεξαγωγή και διεκπεραίωση των πάσης φύσης ενδοσχολικών εξετάσεων.
5. Εννοείται ότι όλοι οι εκπαιδευτικοί θα βρίσκονται σε κατάσταση ετοιμότητας για αντιμετώπιση ενδεχόμενης έκτακτης ανάγκης.
6. Με ευθύνη των Διευθυντών των σχολικών μονάδων να λάβουν ενυπόγραφα γνώση όλοι οι εκπαιδευτικοί και να μας γνωρίσετε σχετικά.
Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΑ ΧΟΥΛΙΑΡΑ