Οδηγίες Χρήσης
Καλωσορίσατε στην Ηλεκτρονική Υπηρεσία Πιστοποίησης Ασφαλισμένου
Επιλέξτε:
«Εγγραφή χρήστη», στην περίπτωση που επιθυμείτε να εγγραφείτε για πρώτη φορά στην Ηλεκτρονική Υπηρεσία Πιστοποίησης. Με το πέρας της διαδικασίας θα εμφανιστούν στην οθόνη τα στοιχεία εγγραφής σας. Τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να τα εκτυπώσετε και να τα προσκομίσετε σε οποιοδήποτε υποκατάστημα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Εκεί θα πραγματοποιηθεί η έγκριση του αιτήματος σας και θα σας αποδοθεί ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ.

«Ενεργοποίηση χρήστη», προκειμένου να προβείτε σε ενεργοποίηση του λογαριασμού που δημιουργήσατε κατά την Εγγραφή η την Επανεγγραφή σας, χρησιμοποιώντας τον κλειδάριθμο που παραλάβατε από το Υποκατάστημα, εσείς ή ο νόμιμα εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος σας.

«Επανεγγραφή χρήστη», στην περίπτωση που είστε ήδη χρήστης των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Ασφαλισμένου, αλλά έχετε ξεχάσει τον κωδικό χρήστη (username) ή έχετε ξεχάσει το συνθηματικό (password) και τον κλειδάριθμο σας. Για την επανεγγραφή σας θα ακολουθηθεί η ίδια διαδικασία με αυτή της επιλογής, «Εγγραφή χρήστη».

«Απώλεια Συνθηματικού», επιλέξτε το στην περίπτωση που είστε ήδη εγγεγραμμένος χρήστης αλλά έχετε ξεχάσει το συνθηματικό σας, προκειμένου να αποκτήσετε καινούργιο (προϋποθέτει εισαγωγή του ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΥ σας)

2.
Οδηγίες Χρήσης
Καλωσορίσατε στην Ηλεκτρονική Υπηρεσία Πιστοποίησης Ασφαλισμένου
Επιλέξτε:
«Εγγραφή χρήστη», στην περίπτωση που επιθυμείτε να εγγραφείτε για πρώτη φορά στην Ηλεκτρονική Υπηρεσία Πιστοποίησης. Με το πέρας της διαδικασίας θα εμφανιστούν στην οθόνη τα στοιχεία εγγραφής σας. Τα στοιχεία μπορείτε να τα εκτυπώσετε.

«Επανεγγραφή χρήστη», στην περίπτωση που είστε ήδη χρήστης των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Ασφαλισμένου, αλλά έχετε ξεχάσει τον κωδικό χρήστη (username) ή έχετε ξεχάσει το συνθηματικό (password) και τον κλειδάριθμο σας. Για την επανεγγραφή σας θα ακολουθηθεί η ίδια διαδικασία με αυτή της επιλογής, «Εγγραφή χρήστη».

«Απώλεια Συνθηματικού», επιλέξτε το στην περίπτωση που είστε ήδη εγγεγραμμένος χρήστης αλλά έχετε ξεχάσει το συνθηματικό σας, προκειμένου να αποκτήσετε καινούργιο (προϋποθέτει εισαγωγή του ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΥ που σας αποδόθηκε ηλεκτρονικά κατά την εγγραφή σας στην υπηρεσία μας).

ΠΡΟΣΟΧΗ
Η επιτυχής ολοκλήρωση της πιστοποίησης σας προυποθέτει την απόλυτη ταύτιση των ατομικών σας στοιχέιων που είναι καταχωρημένα στο TAXISnet με αυτών που τηρούνται στο γενικό μητρώο ασφαλισμένων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

3.

4.

5.
Οδηγός Θεμελίωσης Συνταξιοδοτικού Δικαιώματος για Ασφαλισμένους του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
* Δεν συμπεριλαμβάνονται συνταξ/κές διατάξεις που αφορούν ασφ/νους ΙΚΑ-ΕΤΑΜ που προέρχονται από τα ενταχθέντα ταμεία
Εύρεση Συνταξιοδοτικών Διατάξεων (Συμπληρώστε τα χαρακτηριστικά του είδους της σύνταξης που ενδιαφέρεστε)

6.

7.
Καλωσορίσατε στην Ηλεκτρονική Υπηρεσία Πληροφόρησης Συνταξιούχων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΕΤΕΑ (τ. ΕΤΕΑΜ), ΤΑΠΙΛΤ και ΤΑΠ-ΟΤΕ.
Μέσω της υπηρεσίας αυτής, έχετε τη δυνατότητα να πληροφορηθείτε για την ύπαρξη ή μη του ΑΦΜ και ΑΜΚΑ και να καταχωρήσετε αυτά σε περίπτωση που δεν υπάρχουν.
Εφιστούμε την προσοχή, για την ορθή καταχώρηση των στοιχείων σας, προκειμένου να μην υπάρξουν προβλήματα στην ταυτοποίηση αυτών.
Εισάγετε τον Α.Μ. ΔΙΑΣ (ξεχωριστή εισαγωγή για κάθε σύνταξη, 15 συνεχόμενα ψηφία χωρίς κενά) όπως εμφανίζεται στα τρίμηνα Ενημερωτικά Σημειώματα Συντάξεων
Εάν λαμβάνετε περισσότερες από μία συντάξεις, η διαδικασία πρέπει να επαναληφθεί για κάθε σύνταξη.
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
– Όσοι συνταξιούχοι καταχώρησαν Α.Φ.Μ. και Α.Μ.Κ.Α. έως 7/6/2013 και ώρα 15.20, η σύνταξη μηνός Ιουλίου θα πιστωθεί στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς.
– Όσοι συνταξιούχοι καταχωρήσουν Α.Φ.Μ. και Α.Μ.Κ.Α. από 7/6/2013 και μετά την 15.20 ώρα, για την είσπραξη της σύνταξης μηνός Ιουλίου θα πρέπει να απευθυνθούν στο πλησιέστερο Υποκ/μα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (Τμήμα Πληρωμών Συντάξεων), μετά την επίσημη ημερομηνία πληρωμής συντάξεων μηνός Ιουλίου 2013.

8.
Καλωσορίσατε στην Ηλεκτρονική Υπηρεσία Ενημέρωσης Στοιχείων Συνταξιούχων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ΕΤΕΑ κατοίκων εξωτερικού. Μέσω της υπηρεσίας αυτής, έχετε τη δυνατότητα να καταχωρήσετε τα στοιχεία, Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ), Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) ως και ότι άλλο απαιτείται, προκειμένου να ενημερωθεί πλήρως η συνταξιοδοτική μερίδα σας.
Καταχωρήστε Α.Μ.Α., Επίθετο, Όνομα, Πατρώνυμο όπως εμφανίζονται στην αρχική απόφαση συνταξιοδοτήσεώς σας ή όπως τυχόν έχουν τροποποιηθεί και έχουν δηλωθεί στο ΙΚΑ. Εφιστούμε την προσοχή για την ορθή καταχώρηση των στοιχείων σας, ώστε να μην υπάρξουν προβλήματα στην ταυτοποίηση αυτών. Σε περίπτωση που δεν έχετε ΑΜΚΑ και ΑΦΜ, μπορείτε να πληροφορηθείτε τι απαιτείται για την έκδοση αυτών, μέσω των ιστοσελίδων www.amka.gr και www.gsis.gr (στο μενού Φορολογικός οδηγός/Γενικές Πληροφορίες/Ενημερωτικά Φυλλάδια Με Θέματα Μητρώου). Εάν λαμβάνετε περισσότερες από μία συντάξεις, η διαδικασία πρέπει να επαναληφθεί για κάθε σύνταξη.
Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, αποδίδεται αριθμός καταχώρησης αιτήματος, όπου σε διάστημα 5 ημερών από την ημερομηνία καταχώρησης των στοιχείων σας, μπορείτε να πληροφορηθείτε μέσω της εφαρμογής, εάν έχουν ταυτοποιηθεί ή όχι τα στοιχεία σας με την πληκτρολόγηση αυτού του αριθμού.

9.
Καλωσορίσατε στην Ηλεκτρονική Υπηρεσία «Βεβαίωση Συντάξεων (Για Φορολογική Χρήση)».
Μέσω της υπηρεσίας αυτής, έχετε τη δυνατότητα πληκτρολογώντας τα απαιτούμενα ασφαλιστικά σας στοιχεία να εκδόσετε τη «Βεβαίωση Συντάξεων Για Φορολογική Χρήση». Η υπηρεσία αυτή απευθύνεται σε όλες τις κατηγορίες των συνταξιούχων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΕΤΕΑ(τ.ΕΤΕΑΜ) και των ενταχθέντων ταμείων τ.ΤΑΠ-ΟΤΕ και ΤΑΠΙΛΤ (δηλαδή τα τέσσερα πρώτα ψηφία του Α.Μ. ΔΙΑΣ ειναι 0150, 0151, 0416 και 2008 αντίστοιχα).

10.
Καλωσορίσατε στην Ηλεκτρονική Υπηρεσία «Ενημερωτικό Σημείωμα Συντάξεων». Μέσω της υπηρεσίας αυτής, έχετε τη δυνατότητα πληκτρολογώντας τα απαιτούμενα ασφαλιστικά σας στοιχεία να ενημερώνεστε σε μηνιαία βάση, από την ημερομηνία πίστωσης του τραπεζικού σας λογαριασμού και μετά, για το πώς διαμορφώνεται η μηνιαία πληρωμή της σύνταξης σας αναλυτικά.
Η υπηρεσία αυτή απευθύνεται σε όλες τις κατηγορίες των συνταξιούχων του ΙΚΑ- ΕΤΑΜ, ΕΤΕΑ(τ.ΕΤΕΑΜ) και του ενταχθέντος ταμείου τ.ΤΑΠ-ΟΤΕ