Στο ωρολόγιο πρόγραμμα σχέδια δράσης για την ασφαλή χρήση και παιδαγωγική αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων στο διαδίκτυο.

Τι αναφέρει ο οδηγός

Οι εν λόγω δράσεις αποσκοπούν:

1. στην πληρέστερη εξοικείωση των μαθητών/-τριών και εκπαιδευτικών/μελών Ε.Ε.Π. – Ε.Β.Π. με τα εργαλεία της τηλεκπαίδευσης

2. στην περαιτέρω ενημέρωση για την ασφάλεια των, κατά περίπτωση, προσωπικών ή υπηρεσιακών επικοινωνιών και διεργασιών εκπαίδευσης από απόσταση

3. στην παροχή βασικών πληροφοριών και οδηγιών για την ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο

4. στην παροχή συμβουλών για την προστασία της ιδιωτικότητας και των προσωπικών δεδομένων κατά τη χρήση της πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης και την υλοποίηση των διαδικτυακών μαθημάτων.

Το  πλαίσιο σχεδίων δράσης είναι  μια ανοικτή και διαρκής διαδικασία σχεδιασμού συνεκτικών διδακτικών παρεμβάσεων που θα εντάσσονται στο ωρολόγιο σχολικό πρόγραμμα σε μηνιαία βάση και θα υλοποιούνται είτε στο πλαίσιο άλλων γνωστικών αντικειμένων του Προγράμματος Σπουδών με διαθεματικές συνδέσεις, κατά την κρίση των εκπαιδευτικών άλλων ειδικοτήτων σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς Πληροφορικής, είτε στο πλαίσιο του γνωστικού αντικειμένου της Πληροφορικής (ΤΠΕ).