Πρόσκληση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής για αποσπάσεις τετραετούς διάρκειας ως επιστημονικό προσωπικό, προς ανάρτηση στην ιστοσελίδα του .

Σας ενημερώνουμε ότι το προχώρησε στην έκδοση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 5627/05-05-2022 (ΑΔΑ: ΡΛΠΓΟΞΛΔ-Α5Υ) πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αποσπάσεις

τετραετούς διάρκειας ως επιστημονικό προσωπικό, η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του φορέα:

Η Πρόσκληση απευθύνεται σε

  • μόνιμους/ες εν ενεργεία εκπαιδευτικούς της δημόσιας εκπαίδευσης
  • εν ενεργεία εκπαιδευτικούς της ιδιωτικής εκπαίδευσης

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται μόνο ηλεκτρονικά από τις 06/05/2022 και ώρα 13:00 έως τις 20/5/2022 και ώρα 13:00

Παρακαλούμε για την ανάρτηση της ως άνω πρόσκλησης στον δικτυακό τόπο του Υπουργείου.