Διάταξη που περιλαμβάνεται στο κατατεθέν  προβλέπει φυλάκιση σε όποιους εμποδίζουν τη λειτουργία Υπηρεσιακών Συμβουλίων εκπαιδευτικών, Συγκλήτων ΑΕΙ, Πρυτανικών Συμβουλίων και κάνουν καταλήψεις χώρων του δημοσίου.

Προστασία της Ακαδημαϊκής Ελευθερίας, Αναβάθμιση του Ακαδημαϊκού Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις”. Συγκεκριμένα στο άρθρο 33 – “Διατάραξη της λειτουργίας υπηρεσίας – Τροποποίηση άρθρου 168 του Ποινικού Κώδικα” – προβλέπεται φυλάκιση και χρηματική ποινή σε όσους προκαλούν διακοπή ή σοβαρή διατάραξη της ομαλής λειτουργίας δημόσιας υπηρεσίας ή συλλογικού ή μονοπρόσωπου οργάνου (Υπηρεσιακά Συμβούλια εκπαιδευτικών-ΕΕΠ-ΕΒΠ, Πρυτανικά Συμβούλια, κ.λ.π)

Αρθρο 33 – Διατάραξη της λειτουργίας υπηρεσίας – Τροποποίηση άρθρου 168 του Ποινικού Κώδικα

Οι παρ. 1 και 2 του άρθρου 168 του Ποινικού Κώδικα (ν.4619/2019 Α 95) αντικαθίστανται ως εξής:

“1. Όποιος εισέρχεται παράνομα σε χώρο δημόσιας υπηρεσίας ή υπηρεσίας τοπικής αυτοδιοίκησης ή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου ή επιχείρησης κοινής ωφέλειας, ή παραμένει στους χώρους αυτούς παρά τη ρητή εναντίωση της υπηρεσίας που τους χρησιμοποιεί τιμωρείται με φυλάκιση έως τρία έτη ή χρηματική ποινή.

2. Όποιος με οποιονδήποτε τρόπο προκαλεί διακοπή ή σοβαρή διατάραξη της ομαλής λειτουργίας δημόσιας υπηρεσίας ή οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης ή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου ή επιχείρησης κοινής ωφελείας τιμωρείται με φυλάκιση και χρηματική ποινή.

Με την ίδια ποινή τιμωρείται και όποιος χωρίς να διαταράξει την κοινή ειρήνη εμποδίζει αυθαίρετα ή διαταράσσει σοβαρά τη λειτουργία συλλογικού ή μονοπρόσωπου οργάνου των φορέων του προηγούμενου εδαφίου.