Με απόφαση της υπουργού Παιδείας , συγκροτήθηκαν οι επιτροπές που θα κρίνουν τις αιτήσεις απόσπασης των υποψηφίων εκπαιδευτικών για τα .

Η απόφαση

Α) Τριμελής Επιτροπή αξιολόγησης και μοριοδότησης των τυπικών προσόντων του υποψηφίου εκπαιδευτικού και εποπτικού προσωπικού και των Στελεχών για απόσπαση στα Ευρωπαϊκά Σχολεία και τα Σχολεία Διεθνών Οργανισμών, αποτελούμενη από τους:

1.α. Βαρβάρα Νίκα του Αθανασίου  Εθνική Επιθεωρήτρια πρωτοβάθμιου κύκλου των Ευρωπαϊκών Σχολείων, ως Πρόεδρο, όταν επιλέγονται εκπαιδευτικοί για αυτή τη βαθμίδα, με αναπληρώτρια την Μαργαρίτα Καλογρίδου–Κολυβά του Στυλιανού με Εθνική Επιθεωρήτρια δευτεροβάθμιου κύκλου των Ευρωπαϊκών Σχολείων.

1.β. Μαργαρίτα Καλογρίδου–Κολυβά του Στυλιανού , Εθνική Επιθεωρήτρια δευτεροβάθμιου κύκλου των Ευρωπαϊκών Σχολείων, ως Πρόεδρο, όταν επιλέγονται εκπαιδευτικοί για αυτή τη βαθμίδα, με αναπληρώτρια την Βαρβάρα Νίκα του Αθανασίου  Εθνική Επιθεωρήτρια πρωτοβάθμιου κύκλου των Ευρωπαϊκών Σχολείων.

2.Βασιλική Μπερνίκου του Γεωργίου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Παιδείας Ομογενών, Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Ευρωπαϊκών και Μειονοτικών Σχολείων, με αναπληρωτή τον Ηλία Τολιά του Χρήστου,  Προϊστάμενο του Τμήματος Δ’ Ευρωπαϊκών Σχολείων της Διεύθυνσης Παιδείας Ομογενών, Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Ευρωπαϊκών και Μειονοτικών Σχολείων.

3.α. Εμμανουήλ Ανδρουλάκη του Σύλλα εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ70 και Ταμία και Υπεύθυνο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων της Δ.Ο.Ε., όταν επιλέγονται εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, με αναπληρωτή τον Αθανάσιο Γκούμα του Ηλία  εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ70 και Οργανωτικό Γραμματέα της Δ.Ο.Ε.

3.β. Θεόδωρο Τσούχλο του Κωνσταντίνου, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ 02 και Πρόεδρο του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης, όταν επιλέγονται εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με αναπληρωτή τον Νεκτάριο Κορδή του Ιωάννη,  εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ 02 και Μέλος του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης

Β) Πενταμελής Επιτροπή αξιολόγησης και μοριοδότησης της προφορικής συνέντευξης των υποψηφίων και κατάρτισης του τελικού αξιολογικού πίνακα, αποτελούμενη από τους:

1.α. Βαρβάρα Νίκα του Αθανασίου Εθνική Επιθεωρήτρια πρωτοβάθμιου κύκλου των Ευρωπαϊκών Σχολείων, ως Πρόεδρο, όταν επιλέγονται εκπαιδευτικοί για αυτή τη βαθμίδα, με αναπληρώτρια την Μαργαρίτα Καλογρίδου–Κολυβά του Στυλιανού  Εθνική Επιθεωρήτρια δευτεροβάθμιου κύκλου των Ευρωπαϊκών Σχολείων.

1.β. Μαργαρίτα Καλογρίδου–Κολυβά του Στυλιανού  Εθνική Επιθεωρήτρια δευτεροβάθμιου κύκλου των Ευρωπαϊκών Σχολείων, ως Πρόεδρο, όταν επιλέγονται εκπαιδευτικοί για αυτή τη βαθμίδα, με αναπληρώτρια την Βαρβάρα Νίκα του Αθανασίου Εθνική Επιθεωρήτρια πρωτοβάθμιου κύκλου των Ευρωπαϊκών Σχολείων.

2. Βασιλική Μπερνίκου του Γεωργίου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Παιδείας Ομογενών, Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Ευρωπαϊκών και Μειονοτικών Σχολείων, με αναπληρωτή τον Ηλία Τολιά του Χρήστου,  Προϊστάμενο του Τμήματος Δ’ Ευρωπαϊκών Σχολείων της Διεύθυνσης Παιδείας Ομογενών, Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Ευρωπαϊκών και Μειονοτικών Σχολείων.

3 3.α. Εμμανουήλ Ανδρουλάκη του Σύλλα εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ70 και Ταμία και Υπεύθυνο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων της Δ.Ο.Ε., όταν επιλέγονται εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, με αναπληρωτή τον Αθανάσιο Γκούμα του Ηλία εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ70 και Οργανωτικό Γραμματέα της Δ.Ο.Ε.

3.β. Θεόδωρο Τσούχλο του Κωνσταντίνου, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ 02 και Πρόεδρο του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης, όταν επιλέγονται εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με αναπληρωτή τον Νεκτάριο Κορδή του Ιωάννη,  εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ 02 και Μέλος του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης.

4. Δημήτριο Σκρέτα του Αστερίου, Συντονιστή Εκπαιδευτικού έργου ΠΕ70 του 6ου ΠΕΚΕΣ Αττικής, με αναπληρώτρια την Ευφροσύνη Βαγή-Σπύρου του Παναγιώτη, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού έργου ΠΕ60 του 1ου ΠΕΚΕΣ Αττικής, όταν επιλέγονται εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

5.α. Γεώργιο Καραβασίλη του Ιορδάνη, Συντονιστή Εκπαιδευτικού έργου ΠΕ03 του 4ου ΠΕΚΕΣ Κεντρ. Μακεδονίας με αναπληρωτή τον Ελευθέριο Μαστορίδη του Σπυρίδωνα,  Συντονιστή Εκπαιδευτικού έργου ΠΕ03 του 6ου ΠΕΚΕΣ Αττικής, όταν επιλέγονται εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

5.β. Νικόλαος Λινάρδος του Βασιλείου, Συντονιστή Εκπαιδευτικού έργου ΠΕ02 του 4ου ΠΕΚΕΣ Αττικής με αναπληρωτή τον Ευστράτιο Μαϊστρέλλη του Παναγιώτη, Συντονιστή Εκπαιδευτικού έργου ΠΕ02 του 3ου ΠΕΚΕΣ Αττικής, όταν επιλέγονται εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Γ) Τριμελής Επιτροπή Ενστάσεων, με αποστολή την εξέταση των τυχόν ενστάσεων που θα υποβληθούν από τους υποψήφιους σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας και την έκδοση πορίσματος επ’ αυτών, αποτελούμενη από τους:

1. Αφροδίτη Καρούκη του Νικολάου  Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ως Πρόεδρο, με αναπληρώτρια Πρόεδρο την Παναγιώτα Παρασκευοπούλου του Σπυρίδωνα,  Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

2. Βασιλική Μπερνίκου του Γεωργίου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Παιδείας Ομογενών, Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Ευρωπαϊκών και Μειονοτικών Σχολείων, με αναπληρωτή τον Ηλία Τολιά του Χρήστου,  Προϊστάμενο του Τμήματος Δ’ Ευρωπαϊκών Σχολείων της Διεύθυνσης Παιδείας Ομογενών, Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Ευρωπαϊκών και Μειονοτικών Σχολείων.

3. α. Εμμανουήλ Ανδρουλάκη του Σύλλα εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ70 και Ταμία και Υπεύθυνο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων της Δ.Ο.Ε., όταν επιλέγονται εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, με αναπληρωτή τον Αθανάσιο Γκούμα του Ηλία εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ70 και Οργανωτικό Γραμματέα της Δ.Ο.Ε

3. β. Θεόδωρο Τσούχλο του Κωνσταντίνου, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ 02 και Πρόεδρο του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης, όταν επιλέγονται εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με αναπληρωτή τον Νεκτάριο Κορδή του Ιωάννη, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ 02 και Μέλος του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης.