Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Παιδείας για το σύστημα Πιστοποίησης επάρκειας Προσόντων Συμβούλων Σταδιοδρομίας/.

Τι αναφέρει το ΦΕΚ

Άρθρο 1

Εισαγωγή – Στόχοι

O Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (.), σύμφωνα με τις αρχές και τις κατευθύνσεις της ευρωπαϊκής και, ειδικότερα, της εθνικής πολιτικής αναπτύσσει και εφαρμόζει σύστημα πιστοποίησης της επάρκειας των προσόντων των Συμβούλων σταδιοδρομίας/επαγγελματικού προσανατολισμού με στόχο:

1. α. την προστασία του συμφέροντος του κοινωνικού συνόλου μέσω του ελέγχου της καταλληλότητας των προσώπων που αναλαμβάνουν την παροχή υπηρεσιών δια βίου συμβουλευτικής σταδιοδρομίας/επαγγελματικού προσανατολισμού (Συ.Ε.Π.) στους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς με βάση τους όρους της παρούσας.

1. β. την αναβάθμιση των προσόντων των Συμβούλων σταδιοδρομίας/επαγγελματικού προσανατολισμού που δραστηριοποιούνται στην παροχή υπηρεσιών δια βίου Συ.Ε.Π., την κατάταξή τους σε επίπεδα πιστοποίησης και τη διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών της δια βίου Συ.Ε.Π. στους πολίτες.

2. Με την παρούσα απόφαση εξειδικεύεται το περιεχόμενο του συστήματος επάρκειας προσόντων Συμβούλων σταδιοδρομίας/επαγγελματικού προσανατολισμού, καθορίζονται οι όροι, τα προσόντα που απαιτούνται, οι προϋποθέσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής στη διαδικασία πιστοποίησης των υποψηφίων, συμπεριλαμβανομένων όσων εμπίπτουν σε κατηγορίες φυσικώς αδυνάτων, με βάση τίτλους εκπαίδευσης και, όπου απαιτείται, εξετάσεις, γραπτές ή προφορικές, ή και εξετάσεις προσομοίωσης ατομικής συνεδρίας συμβουλευτικής σταδιοδρομίας/επαγγελματικού προσανατολισμού, οι μέθοδοι και τα κριτήρια αξιολόγησης για την πιστοποίηση και για την κατάταξή τους σε επίπεδα, ο τύπος και το περιεχόμενο του πρωτότυπου και του αντιγράφου του πιστοποιητικού, οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία ανανέωσης της πιστοποίησης αυτής, καθώς και η δυνατότητα ένταξής τους σε επίπεδα Α ή Β του Μητρώου της περ. δ της παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 4115/2013. Προβλέπονται επίσης, οι ιδιότητες και το έργο εκείνων που συμμετέχουν με οποιαδήποτε ιδιότητα στην προετοιμασία, οργάνωση, διεξαγωγή και έκδοση αποτελεσμάτων των εξετάσεων πιστοποίησης, καθώς και τα θέματα αποζημίωσής τους.

Άρθρο 3

Επίπεδα

1. Προβλέπονται τα ακόλουθα επίπεδα πιστοποίησης Συμβούλων σταδιοδρομίας/επαγγελματικού προσανατολισμού:

1. α. Σύμβουλοι σταδιοδρομίας/επαγγελματικού προσανατολισμού επιπέδου Α’ (ανώτερου επιπέδου) και οι οποίοι εντάσσονται στο ΥποΜητρώο Συμβούλων Σταδιοδρομίας/Επαγγελματικού Προσανατολισμού επιπέδου Α’ (ανώτερου επιπέδου) του Μητρώου Συμβούλων Σταδιοδρομίας/Επαγγελματικού Προσανατολισμού του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

1. β. Σύμβουλοι σταδιοδρομίας/επαγγελματικού προσανατολισμού επιπέδου Β’ (βασικού επιπέδου) και οι οποίοι εντάσσονται στο ΥποΜητρώο Συμβούλων Σταδιοδρομίας/Επαγγελματικού Προσανατολισμού επιπέδου Β’ (βασικού επιπέδου) του Μητρώου Συμβούλων Σταδιοδρομίας/Επαγγελματικού Προσανατολισμού του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

2. Οι Σύμβουλοι σταδιοδρομίας/επαγγελματικού προσανατολισμού επιπέδου Α’ (ανώτερου επιπέδου) εκτελούν τις ακόλουθες επαγγελματικές λειτουργίες:

Α. Σχεδιάζουν, οργανώνουν και προετοιμάζουν το πλαίσιο παροχής υπηρεσιών Συ.Ε.Π.

Β. Παρέχουν υπηρεσίες Συ.Ε.Π.

Γ. Αξιολογούν, επανασχεδιάζουν και διευρύνουν την πρόσβαση στις υπηρεσίες Συ.Ε.Π. και την επαγγελματική τους πρακτική.

Δ. Ασκούν εποπτεία και διασφαλίζουν την ποιότητα παροχής υπηρεσιών Συ.Ε.Π.

Ε. Διεξάγουν έρευνες και παρέχουν εκπαίδευση σχετικά με το θεσμό Συ.Ε.Π.

ΣΤ. Προωθούν την ανάπτυξη εργαλείων επαγγελματικού προσανατολισμού.

3. Οι Σύμβουλοι σταδιοδρομίας/επαγγελματικού προσανατολισμού επιπέδου Β’ (βασικού επιπέδου) εκτελούν τις ακόλουθες επαγγελματικές λειτουργίες που αφορούν στην πρωτοβάθμια παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής σταδιοδρομίας/επαγγελματικού προσανατολισμού στην εκπαίδευση, κατάρτιση ή απασχόληση για την αρχική εξυπηρέτηση των αναγκών διαφόρων ομάδων στόχου ανάλογα με το χώρο εργασίας (ενδεικτικά μαθητές, φοιτητές, σπουδαστές, νέους, ενήλικες, ανέργους, ευπαθείς κοινωνικές ομάδες):

Α. Σχεδιάζουν, οργανώνουν και προετοιμάζουν το πλαίσιο παροχής υπηρεσιών Συ.Ε.Π.

Β. Παρέχουν υπηρεσίες Συ.Ε.Π.

Γ. Αξιολογούν, επανασχεδιάζουν και διευρύνουν την πρόσβαση στις υπηρεσίες Συ.Ε.Π. και την επαγγελματική τους πρακτική