Στη δημοσιότητα βγήκε από την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του ΥΠΑΙΘΑ η Απόφαση Έγκρισης του «Οδηγού Υλοποίησης και Εφαρμογής Φυσικού Αντικειμένου και Διαχείρισης Οικονομικού Αντικειμένου» της Πράξης «Ενισχυτική Διδασκαλία για παροχή υποστηρικτικού προγράμματος διδασκαλίας σε πανελληνίως εξεταζόμενα μαθήματα που δε διδάσκονται ενδοσχολικά», με κωδικό ΟΠΣ 6001780, του Προγράμματος «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή», ΕΣΠΑ 2021-2027.

Αναλυτικότερα, η Ενισχυτική Διδασκαλία εφαρμόζεται στα Λύκεια για παροχή υποστηρικτικού προγράμματος διδασκαλίας σε πανελληνίως εξεταζόμενα μαθήματα που δε διδάσκονται ενδοσχολικά για να καλύψει τις ανάγκες των υποψηφίων/μαθητών στα Ειδικά Μαθήματα (Ελεύθερο Σχέδιο, Γραμμικό Σχέδιο, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Ισπανικά, Μουσικά Μαθήματα).

Η Ενισχυτική Διδασκαλία σε πανελληνίως εξεταζόμενα μαθήματα, αποτελεί δομή Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης (κατά αντιστοιχία με την Ενισχυτική στο Γυμνάσιο όπως εφαρμόστηκε με το αριθ. 144869/Δ2/18-9-2019-ΦΕΚ 3588Β/2019), εντός του ευρύτερου εκπαιδευτικού και κοινωνικού πεδίου της πολιτείας, για την οποία αποκλειστικά αρμόδιο είναι το Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. μέσω της Γεν. Δ/νσης Σπουδών Αθμιας και Βθμιας Εκπαίδευσης. Στην Ενισχυτική Διδασκαλία σε πανελληνίως εξεταζόμενα μαθήματα συμμετέχουν μαθητές/τριες της Γ’ τάξης των ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. καθώς και της Δ΄ τάξης των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων-Λυκείων (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ.) που θα είναι υποψήφιοι/ες για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για την οποία εξετάζεται το ειδικό μάθημα.