Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η απόφαση για την Προκήρυξη των 600 θέσεων σε 15 Πανεπιστήμια και ΤΕΙ για την… κινητικότητα των 1036 διοικητικών υπαλλήλων 8 Πανεπιστημίων που βρίσκονται σε διαθεσιμότητα.

Οι υπάλληλοι, που τέθηκαν σε διαθεσιμότητα κατ’ εφαρμογή θα πρέπει εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα πέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση του ΦΕΚ, να υποβάλουν, στις Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού των φορέων προέλευσης, στους οποίους κατείχαν οργανική ή προσωποπαγή θέση, Αίτηση − Υπεύθυνη Δήλωση για τη μετάταξη/μεταφορά τους με σειρά προτίμησης των φορέων που επιθυμούν να μεταταχθούν, καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα οποία τυχόν δεν περιλαμβάνονται στα προσωπικά τους μητρώα.

Οι Διευθύνσεις, εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων−υπεύθυνων δηλώσεων θα πρέπει να προβούν σε αποτύπωση (καταγραφή) των προσόντων των υπαλλήλων και να συντάξουν πίνακες συνδρομήςκριτηρίων τους οποίους αποστέλλουν στο ΑΣΕΠ με τη χρήση ειδικής πληροφοριακής εφαρμογής που εκπονεί για το σκοπό αυτόν το ΑΣΕΠ.

Μετά την παραλαβή τωνανωτέρω πινάκων, το ΑΣΕΠ προβαίνει στον υπολογισμό της αναλυτικής και συνολικής βαθμολογίας των συμμετεχόντων (μοριοδότηση) και καταρτίζει: α) προσωρινό πίνακα κατάταξης υπαλλήλων κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας ανά κατηγορία, κλάδο ή και ειδικότητα και β) προσωρινό πίνακα διάθεσης υπαλλήλων ανά φορέα υποδοχής, κατηγορία, κλάδο ή και ειδικότητα.

Κατά των προσωρινών πινάκων κατάταξης και διάθεσης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ένσταση στο ΑΣΕΠ, εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5)ημερών από την επομένη της ανάρτησής τους στο διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ, οι οποίες εξετάζονται εντός οριζόμενης προθεσμίας από το αρμόδιο τριμελές ειδικό υπηρεσιακό συμβούλιο του φορέα προέλευσης.

Μετά την εξέταση των ενστάσεων το ΑΣΕΠ καταρτίζει και εκδίδει: α) τελικό πίνακα κατάταξης υπαλλήλων κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας ανά κατηγορία, κλάδο ή και ειδικότητα και β) τελικό πίνακα διάθεσης υπαλλήλων ανά φορέα υποδοχής, κατηγορία, κλάδο ή και ειδικότητα, τους οποίους διαβιβάζει στο Υπουργείο.

Στη συνέχεια, κατόπιν διενέργειας του απαιτούμενου ελέγχου νομιμότητας, εκδίδεται η απόφαση μετάταξης/μεταφοράς του υπαλλήλου από το οικείο όργανο διοίκησης του φορέα υποδοχής σε υφιστάμενες κενές θέσεις ή σε θέσεις που συστήνονται με την πράξη μετάταξης/μεταφοράς.

Από τις 600 θέσεις οι 128 αφορούν την κατηγορία της Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, οι 55 την κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, οι 353 Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και οι 64 την κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης. Από το σύνολο των θέσεων οι 94 αφορούν θέσεις σε ΤΕΙ και οι 506 θέσεις σε ΑΕΙ. Από τις θέσεις των ΑΕΙ οι 142 αφορούν το ΕΚΠΑ, 84 το ΑΠΘ, 164 το Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 18 το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μικρότερος είναι ο αριθμός των θέσεων που δίνεται σε πανεπιστήμια της περιφέρειας. Συγκεκριμένα στο Πανεπιστήμιο Κρήτης θα τοποθετηθούν 20 άτομα, 18 στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, 33 στο Πανεπιστήμιο Πάτρας, 13 στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.