Δημοσιεύθηκε η εγκύκλιος σχετικά με τη χορήγηση και στους εργαζόμενους σε υπηρεσίες του Δημόσιου Τομέα.

Τι αναφέρει η εγκύκλιος

Σε συνέχεια υποβληθέντων στην Υπηρεσία μας ερωτημάτων, αναφορικά με τη χορήγηση της προβλεπόμενης από το άρθρο 28 του ν.4808/2021 και από τα άρθρα 56 και 60 του ν.4830/2021 παροχής στους εργαζόμενους σε υπηρεσίες του , όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 14 του ν.4270/2014 και προκειμένου να επιτευχθεί η ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή των εν λόγω διατάξεων, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α΄ του Μέρους ΙΙΙ του ν.4808/2021 ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία η Οδηγία (ΕΕ) 2019/1158 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 «σχετικά με την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής για τους γονείς και τους φροντιστές και την κατάργηση της οδηγίας 2010/18/ΕΕ του Συμβουλίου» (L 188). Ειδικότερα, με τις διατάξεις του άρθρου 28 του ίδιου νόμου, με τις οποίες ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες και η διαδικασία για τη χορήγηση της , ορίζεται ότι κάθε εργαζόμενος γονέας ή πρόσωπο που ασκεί τη γονική μέριμνα έχει ατομικό και αμεταβίβαστο δικαίωμα γονικής άδειας για την ανατροφή του παιδιού, διάρκειας τεσσάρων μηνών, την οποία μπορεί να χρησιμοποιήσει συνεχόμενα ή τμηματικά, μέχρι το παιδί να συμπληρώσει την ηλικία των οκτώ (8) ετών. Για τους δύο πρώτους μήνες της γονικής άδειας, ο . υποχρεούται να καταβάλλει επίδομα γονικής άδειας στον κάθε γονέα, μηνιαίως, ποσού ίσου με τον ελάχιστο νομοθετημένο μισθό, όπως κάθε φορά καθορίζεται, καθώς και αναλογία δώρων εορτών και επιδόματος αδείας με βάση το προαναφερόμενο ποσό.

Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 56 και της παρ. 1 του άρθρου 60 του ν.4830/2021 τροποποιήθηκε το άρθρο 53 του ν.3528/2007 και το άρθρο 60 του ν.3584/2007 αντίστοιχα, προκειμένου να επέλθει προσαρμογή των σχετικών διατάξεων του Κώδικα Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ (ΥΚ) καθώς και του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (Κ.Κ.Δ.Κ.Υ.) με αυτές του άρθρου 28 του ν.4808/2021.

Ειδικότερα ορίζεται ότι, για τους υπαλλήλους που έχουν έως δύο τέκνα και δικαιούνται την προβλεπόμενη άδεια άνευ αποδοχών (έως πέντε έτη), η υπηρεσία που βαρύνεται με την υποχρέωση μισθοδοσίας του υπαλλήλου, υποχρεούται να καταβάλλει στον γονέα μηνιαίως, για κάθε τέκνο, ποσό ίσο με τον ελάχιστο νομοθετημένο μισθό, για τους δύο πρώτους μήνες της . Οι γονείς διδύμων, τριδύμων ή και περισσότερων πολύδυμων τέκνων δικαιούνται να λάβουν την άδεια του πρώτου εδαφίου για κάθε παιδί ξεχωριστά, τμηματικά ή και συνεχόμενα, και δικαιούνται να λάβουν την προαναφερθείσα παροχή για δύο μήνες επιπλέον, ανεξαρτήτως του αριθμού των παιδιών που γεννήθηκαν μαζί. Οι μονογονείς, λόγω θανάτου του άλλου γονέα ή λόγω ολικής αφαίρεσης της γονικής μέριμνας ή μη αναγνώρισης του τέκνου από τον άλλο γονέα, δικαιούνται τις διευκολύνσεις των προηγούμενων εδαφίων εις διπλούν.

Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην αριθμ. 2019/1158 Οδηγία ΕΕ, της οποίας η ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο πραγματοποιήθηκε με τις διατάξεις του Μέρους ΙΙΙ του ν.4808/2021, προκειμένου να αυξηθούν τα κίνητρα ώστε οι εργαζόμενοι που είναι γονείς, και ιδίως οι άνδρες, να ενθαρρυνθούν να λαμβάνουν τις προβλεπόμενες από την εν λόγω οδηγία περιόδους άδειας, θα πρέπει να δοθεί στους εργαζόμενους το δικαίωμα να λαμβάνουν ένα επαρκές επίδομα κατά τη διάρκεια της άδειας αυτής.

Επίσης ορίζεται ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να ορίσουν σε ένα επαρκές επίπεδο την πληρωμή ή το επίδομα που παρέχεται για την ελάχιστη μη μεταβιβάσιμη περίοδο γονικής άδειας ενώ παράλληλα επισημαίνεται ότι η εν λόγω οδηγία καθορίζει τις ελάχιστες απαιτήσεις, δίνοντας στα κράτη μέλη τη δυνατότητα θέσπισης ή διατήρησης διατάξεων ευνοϊκότερων για τους εργαζομένους.

Επισημαίνεται ότι όσον αφορά τους υπαλλήλους που απασχολούνται σε φορείς του δημοσίου τομέα με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας και ως εκ τούτου και αυτές του άρθρου 28 του ν.4808/2021. Αντιθέτως, οι διατάξεις του άρθρου 53 του ΥΚ καθώς και του άρθρου 60 του Κ.Κ.Δ.Κ.Υ., όπως έχουν τροποποιηθεί με τις όμοιες του ν.4830/2021, έχουν εφαρμογή στο μόνιμο προσωπικό και στο προσωπικό που απασχολείται με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (ΙΔΑΧ) στον Δημόσιο Τομέα. Ωστόσο, όλο το προαναφερθέν προσωπικό υπάγεται μισθολογικά είτε στις διατάξεις του ν.4354/2015 είτε σε αυτές του ν.4472/2017, αναλόγως της κατηγορίας στην οποία ανήκουν.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν.4354/2015 ο μηνιαίος βασικός μισθός του μισθολογικού κλιμακίου ΜΚ1 της Υ.Ε. κατηγορίας (780€) αποτελεί τη βάση υπολογισμού των βασικών μισθών των εισαγωγικών κλιμακίων των λοιπών κατηγοριών. Επιπλέον, το ίδιο ποσό ορίζεται και ως ανώτατο όριο για την αμοιβή τόσο των αμειβόμενων σύμφωνα με το ενιαίο μισθολόγιο υπαλλήλων, όσο και των ειδικών κατηγοριών υπαλλήλων, λειτουργών και στελεχών που μισθοδοτούνται βάσει των διατάξεων του Μέρους ΣΤ΄ του ν.4472/2017, σε περίπτωση κατοχής από αυτούς δεύτερης έμμισθης θέσης σε άλλο φορέα από αυτόν της οργανικής τους θέσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 12 του άρθρου 25 του ν.4354/2015 καθώς και της παρ. 9 του άρθρου 153 του ν.4472/2017.

Κατόπιν των ανωτέρω, ως «ελάχιστος νομοθετημένος μισθός» στον Δημόσιο Τομέα προσδιορίζεται το ποσό των 780€ που αντιστοιχεί με το βασικό μισθό ΜΚ1 της Υ.Ε. κατηγορίας, όπως αυτός έχει καθορισθεί με τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν.4354/2015. Ως εκ τούτου, στους απασχολούμενους στον δημόσιο τομέα, στα ν.π.δ.δ., στους Ο.Τ.Α. και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπως ορίζεται στο άρθρο 14 του ν.4270/2014, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας (ΙΔΟΧ, ΙΔΑΧ και μόνιμοι) και ανεξαρτήτως του μισθολογικού καθεστώτος βάσει του οποίου αμείβονται (ενιαίο ή ειδικό μισθολόγιο), οι οποίοι λαμβάνουν τη γονική άδεια του άρθρου 28 του ν.4808/2021 καθώς και την άδεια άνευ αποδοχών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 του ΥΚ και του άρθρου 60 του Κ.Κ.Δ.Κ.Υ., καταβάλλεται η προβλεπόμενη μηνιαία παροχή για κάθε τέκνο ποσού ίσου με το βασικό μισθό του μισθολογικού κλιμακίου ΜΚ1 της Υ.Ε. κατηγορίας (780€).

Τέλος, κατ’ ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 9 του άρθρου 28 του ν.4808/2021, οι οποίες έχουν εφαρμογή στους υπαλλήλους που απασχολούνται σε φορείς του δημοσίου τομέα με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ, η παροχή που καταβάλλεται, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 56 και 60 του ν.4830/2021 στο μόνιμο προσωπικό και στο προσωπικό που απασχολείται με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ, υπόκειται στις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία κρατήσεις.

Πανελλήνιες 2024: Θέματα και απαντήσεις πανελλαδικών - Εκτιμήσεις Βάσεων 2024 - Δείτε εδώ όλα τα ΝΕΑ