: Τα δικαιολογητικά που Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) κοινοποίησε η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Εβρου.

Μετά την ανακοίνωση των ονομάτων των διοριζόμενων εκπαιδευτικών ΕΑΕ και μελών ΕΕΠ στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση για το 2023, έχουμε να περιμένουμε τα εξής:

Τον κωδικό εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού (ΜΑΔ) για καθένα νεοδιοριζόμενο. Την έκδοση ΦΕΚ με τα ονόματα των διορισθέντων.

Μετά τη δημοσίευση της απόφασης μόνιμων διορισμών στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ) θα ακολουθήσει ενημέρωση από το ΥΠΑΙΘ, με την οποία θα ενημερωθούν οι διοριζόμενοι για τις ημερομηνίες κατά τις οποίες οφείλουν να παρουσιαστούν για Ορκωμοσία και Ανάληψη υπηρεσίας.

Την Ανάληψη υπηρεσίας-Ορκωμοσία των νεοδιορισθέντων

Την προσωρινή τοποθέτηση των νεοδιορισθέντων. Επίσης αναμένουμε και το ΦΕΚ με τα ονόματα των διορισθέντων εκπαιδευτικών Γενικής Αγωγής Νεοδιορισθέντες στα σχολεία Στόχος του ΥΠΑΙΘΑ την 1η Σεπτεμβρίου 2023 να βρίσκονται οι νεοδιορισθέντες στα σχολεία.

Οι Πίνακες με τα δικαιολογητικά Δικαιολογητικά για νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς Εκτύπωση της Αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωσης (ηλεκτρονική) με τα προσόντα / κριτήρια κατάταξης που έχει μοριοδοτηθεί και υποβλήθηκε στο ΑΣΕΠ. Αντίγραφο τίτλου σπουδών.

Σε περίπτωση ξενόγλωσσου πτυχίου χρειάζεται πιστοποιητικό αναγνώρισης από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) περί ισοτιμίας και αντιστοιχίας καθώς και αντιστοιχία της βαθμολογικής κλίμακας αυτών με τη βαθμολογική κλίμακα των ημεδαπών.

Για τους κατόχους ξενόγλωσσου πτυχίου υποβάλλεται και απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ως αποδεικτικό Ελληνομάθειας. Αντίγραφο μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου (εφόσον υπάρχει), όπου αναγράφεται η ημερομηνία κτήσης. Για τους μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών προσκομίζεται επιπλέον και αναλυτική βαθμολογία.

Οι τίτλοι ξένων πανεπιστημίων υποβάλλονται με επίσημη μετάφραση και με τη βεβαίωση αναγνώρισης από το ΔΟΑΤΑΠ. Για την αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου, συμπληρώνεται αίτηση. Η προσμέτρηση του μεταπτυχιακού ή διδακτορικού για μισθολογική εξέλιξη θα αρχίσει από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης σας (παρέχεται από την υπηρεσία). Βεβαιώσεις Προϋπηρεσίας εκπαιδευτικές και μη με τα αντίστοιχα ένσημα.

Φωτοτυπία της βεβαίωσης προϋπηρεσίας από το ΟΠΣΥΔ. Φωτοτυπία από τις αντίστοιχες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, όπου να προκύπτει η ιδιότητα με την οποία υπηρετήσατε, η σχέση εργασίας, το ωράριο (πλήρες ή μειωμένο) και η διάρκεια των προϋπηρεσιών ή φωτοτυπία των Συμβάσεων (οι οποίες εάν αφορούν μίσθωση έργου δεν αναγνωρίζονται σύμφωνα με το Ν.4354/2015 και δεν χρειάζεται να προσκομίζονται οι εν λόγω προϋπηρεσίες).

Σε περίπτωση προϋπηρεσίας σε άλλους φορείς (εκτός των σχολικών μονάδων) πρέπει επιπροσθέτως να προσκομίζεται: βεβαίωση από τον φορέα απασχόλησης από την οποία να προκύπτει η νομική μορφή του φορέα και αν υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του ν. 4354/2015.

Για τις προϋπηρεσίες που προσκομίζετε αντίστοιχα τα ένσημα μπορούν να εκτυπωθούν μέσω της ηλεκτρονικής ιστοσελίδας του ΕΦΚΑ. Η αναγνώριση προϋπηρεσίας γίνεται μετά από αίτηση. (παρέχεται από την υπηρεσία). Αντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας. Aποδεικτικό ΑΦΜ.

Φωτοτυπία εκκαθαριστικoύ εφορίας ή βεβαίωση απόδοσης ΑΦΜ. Αποδεικτικό ΑΜΚΑ. Φωτοτυπία οποιουδήποτε εντύπου στο οποίο αναγράφεται το ΑΜΚΑ. Αποδεικτικό Αριθμού Μητρώου Ασφαλισμένου (Α.Μ.Α.) ΙΚΑ φωτοτυπία πρώτης σελίδας του Βιβλιαρίου Υγείας ή οποιουδήποτε εντύπου στο οποίο αναγράφεται το Α.Μ.Α. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (τελευταίου τριμήνου) από το Δήμο,(για τους έγγαμους και τους γονείς ενός ή περισσότερων τέκνων.

Στη περίπτωση ύπαρξης σπουδαζόντων τέκνων (άνω των 18 και έως 24 ετών), προσκομίζεται βεβαίωση σπουδών. Πιστοποιητικό στραττολογικής κατάστασης τύπου Α’ ( για τους άνδρες). Φωτοτυπία της 1ης σελίδας του βιβλιάριου τραπέζης με πρώτο όνομα δικαιούχου αυτό της/του εκπαιδευτικού (όπου θα φαίνετε καθαρά ο αριθμός IBAN). Γνωματεύσεις (α) από παθολόγο ή Γενικό Ιατρό και (β) από ψυχίατρο, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών, περί υγείας και φυσικής καταλληλότητας να ασκηθούν τα διδακτικά καθήκοντα.

Δήλωση περιουσιακής κατάστασης που κατατίθεται σε κλειστό φάκελο (παρέχεται από την υπηρεσία).

Δελτίο Απογραφής εκπαιδευτικού (παρέχεται από την υπηρεσία. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ότι δεν είναι φυγόποινοι ή φυγόδικοι, ότι δεν έχουν συνταξιοδοτηθεί από άλλη θέση, ότι δεν κατέχουν άλλη θέση του δημοσίου κτλ. (παρέχεται από την υπηρεσία) Αντίγραφο Ποινικού μητρώου (ζητείται αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία).

Απόδειξη γνώσης ξένης γλώσσας.(Με Κρατικό Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας, με πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου πανεπιστημίων ημεδαπής ή αλλοδαπής, ή με πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου άλλων φορέων πανεπιστημίων ή μή) ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, εφόσον είναι πιστοποιημένοι ή αναγνωρισμένοι από την αρμόδια αρχή της οικείας χώρας κτλ).

Όλοι οι τίτλοι σπουδών ξένης γλώσσας πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

Πιστοποιητικό γνώσης χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου εκτός του κλάδου ΠΕ Πιστοποιητικό αναπηρίας πενήντα τοις εκατό (50%) και άνω του υποψηφίου ή του/της συζύγου ή τέκνου από ΚΕΠΑ.

Αποδεικτικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας.

Για τους εκπαιδευτικούς που εντάσσονται σε κλάδους στους οποίους απαιτείται Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια.

Μισθοδοσία- Ασφαλιστική κράτηση.

Να συμπληρωθεί η Υπεύθυνη Δήλωση επιλογής ασφαλιστικού φορέα ανάλογα με την κατηγορία που ανήκει και επιθυμεί να ασφαλιστεί ο νεοδιόριστος εκπαιδευτικός .

Αριθμός υποδείγματος υπεύθυνης δήλωσης 09 ανάλογα με την περίπτωση ασφάλισης.

Για την τοποθέτηση μαζί με το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης θα πρέπει να προσκομισθούν επιπλέον τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Α.Πιστοποιητικό εντοπιότητας (τελευταίου τριμήνου) από το Δήμο

Β.Βεβαίωση συνηπηρέτησης

Δικαιολογητικά για νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς Ειδικής Αγωγής Εκτύπωση της Αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωσης (ηλεκτρονική) με τα προσόντα / κριτήρια κατάταξης που έχει μοριοδοτηθεί και υποβλήθηκε στο ΑΣΕΠ.

Αντίγραφο τίτλου σπουδών.

Σε περίπτωση ξενόγλωσσου πτυχίου χρειάζεται πιστοποιητικό αναγνώρισης από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) περί ισοτιμίας και αντιστοιχίας καθώς και αντιστοιχία της βαθμολογικής κλίμακας αυτών με τη βαθμολογική κλίμακα των ημεδαπών.

Για τους κατόχους ξενόγλωσσου πτυχίου υποβάλλεται και απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ως αποδεικτικό Ελληνομάθειας. Αντίγραφο μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου (εφόσον υπάρχει), όπου αναγράφεται η ημερομηνία κτήσης. Για τους μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών προσκομίζεται επιπλέον και αναλυτική βαθμολογία.

Οι τίτλοι ξένων πανεπιστημίων υποβάλλονται με επίσημη μετάφραση και με τη βεβαίωση αναγνώρισης από το ΔΟΑΤΑΠ. Για την αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου, συμπληρώνεται αίτηση.

Η προσμέτρηση του μεταπτυχιακού ή διδακτορικού για μισθολογική εξέλιξη θα αρχίσει από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης σας (παρέχεται από την υπηρεσία).

Βεβαιώσεις Προϋπηρεσίας εκπαιδευτικές και μη με τα αντίστοιχα ένσημα.

Φωτοτυπία της βεβαίωσης προϋπηρεσίας από το ΟΠΣΥΔ. Φωτοτυπία από τις αντίστοιχες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, όπου να προκύπτει η ιδιότητα με την οποία υπηρετήσατε, η σχέση εργασίας, το ωράριο (πλήρες ή μειωμένο) και η διάρκεια των προϋπηρεσιών ή φωτοτυπία των Συμβάσεων (οι οποίες εάν αφορούν μίσθωση έργου δεν αναγνωρίζονται σύμφωνα με το Ν.4354/2015 και δεν χρειάζεται να προσκομίζονται οι εν λόγω προϋπηρεσίες).

Σε περίπτωση προϋπηρεσίας σε άλλους φορείς (εκτός των σχολικών μονάδων) πρέπει επιπροσθέτως να προσκομίζεται: βεβαίωση από τον φορέα απασχόλησης από την οποία να προκύπτει η νομική μορφή του φορέα και αν υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του ν. 4354/2015.

Για τις προϋπηρεσίες που προσκομίζετε αντίστοιχα τα ένσημα μπορούν να εκτυπωθούν μέσω της ηλεκτρονικής ιστοσελίδας του ΕΦΚΑ. Η αναγνώριση προϋπηρεσίας γίνεται μετά από αίτηση. (παρέχεται από την υπηρεσία).

Αντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας. Aποδεικτικό ΑΦΜ.

Φωτοτυπία εκκαθαριστικoύ εφορίας ή βεβαίωση απόδοσης ΑΦΜ. Αποδεικτικό ΑΜΚΑ.

Φωτοτυπία οποιουδήποτε εντύπου στο οποίο αναγράφεται το ΑΜΚΑ. Αποδεικτικό Αριθμού Μητρώου Ασφαλισμένου (Α.Μ.Α.) ΙΚΑ φωτοτυπία πρώτης σελίδας του Βιβλιαρίου Υγείας ή οποιουδήποτε εντύπου στο οποίο αναγράφεται το Α.Μ.Α.

Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (τελευταίου τριμήνου) από το Δήμο,(για τους έγγαμους και τους γονείς ενός ή περισσότερων τέκνων.

Στη περίπτωση ύπαρξης σπουδαζόντων τέκνων (άνω των 18 και έως 24 ετών), προσκομίζεται βεβαίωση σπουδών. Πιστοποιητικό στρατού τύπου Α’ ( για τους άνδρες).

Φωτοτυπία της 1ης σελίδας του βιβλιάριου τραπέζης με πρώτο όνομα δικαιούχου αυτό της/του εκπαιδευτικού (όπου θα φαίνετε καθαρά ο αριθμός IBAN).

Γνωματεύσεις (α) από παθολόγο ή Γενικό Ιατρό και (β) από ψυχίατρο, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών, περί υγείας και φυσικής καταλληλότητας να ασκηθούν τα διδακτικά καθήκοντα.

Δήλωση περιουσιακής κατάστασης που κατατίθεται σε κλειστό φάκελο (παρέχεται από την υπηρεσία).

Δελτίο Απογραφής εκπαιδευτικού (παρέχεται από την υπηρεσία). Αίτηση τοποθέτησης (παρέχεται από την υπηρεσία).

Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ότι δεν είναι φυγόποινοι ή φυγόδικοι, ότι δεν έχουν συνταξιοδοτηθεί από άλλη θέση, ότι δεν κατέχουν άλλη θέση του δημοσίου κτλ. (παρέχεται από την υπηρεσία) Αντίγραφο Ποινικού μητρώου (ζητείται αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία).

Απόδειξη γνώσης ξένης γλώσσας.(Με Κρατικό Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας, με πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου πανεπιστημίων ημεδαπής ή αλλοδαπής, ή με πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου άλλων φορέων (πανεπιστημίων ή μη) ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, εφόσον είναι πιστοποιημένοι ή αναγνωρισμένοι από την αρμόδια αρχή της οικείας χώρας κτλ).

Όλοι οι τίτλοι σπουδών ξένης γλώσσας πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

Πιστοποιητικό γνώσης χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου εκτός του κλάδου ΠΕ Πιστοποιητικό αναπηρίας πενήντα τοις εκατό (50%) και άνω του υποψηφίου ή του/της συζύγου ή τέκνου από ΚΕΠΑ.

Πιστοποιητικό παρακολούθησης σεμιναρίου επιμόρφωσης – εξειδίκευσης στην Ε.Α.Ε. από Α.Ε.Ι. ή άλλον φορέα του δημόσιου τομέα που εποπτεύεται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, διάρκειας τουλάχιστον τετρακοσίων (400) ωρών.

Πιστοποιητικό παρακολούθησης σεμιναρίου επιμόρφωσης από Α.Ε.Ι. ή άλλον φορέα του δημόσιου τομέα που εποπτεύεται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, διάρκειας τουλάχιστον τριακοσίων (300) ωρών.

Πιστοποιητικό επάρκειας της γνώσης της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας (ΕΝΓ) ή/και της Ελληνικής γραφής Braille (ΕΓΒ). Αποδεικτικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας.

Για τους εκπαιδευτικούς που εντάσσονται σε κλάδους στους οποίους απαιτείται Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια.

Μισθοδοσία- Ασφαλιστική κράτηση.

Να συμπληρωθεί η Υπεύθυνη Δήλωση επιλογής ασφαλιστικού φορέα ανάλογα με την κατηγορία που ανήκει και επιθυμεί να ασφαλιστεί ο νεοδιόριστος εκπαιδευτικός. Αριθμός υποδείγματος υπεύθυνης δήλωσης 09 ανάλογα με την περίπτωση ασφάλισης.

Για την τοποθέτηση μαζί με το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης θα πρέπει να προσκομισθούν επιπλέον τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Α.Πιστοποιητικό εντοπιότητας (τελευταίου τριμήνου) από το Δήμο

Β.Βεβαίωση συνηπηρέτησης

Πανελλήνιες 2024: Θέματα και απαντήσεις πανελλαδικών - Εκτιμήσεις Βάσεων 2024 - Δείτε εδώ όλα τα ΝΕΑ