Ενημερωτικό του αιρετού στο ΚΥΣΔΕ Θοδωρή Κατσωνόπουλου εκλεγμένου με το ψηφοδέλτιο των Συνεργαζόμενων Εκπαιδευτικών Κινήσεων:

Θέμα: Σχετικά με τη συνεδρίαση του ΚΥΣΔΕ στις 3/4/2023 και τους μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Σχετικά με την συνεδρίαση του ΚΥΣΔΕ που έγινε στις 3/4/2023 σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα:
1.Εξετάστηκε και εγκρίθηκε άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή σε στέλεχος εκπαίδευσης.
2.Εξετάστηκε και εγκρίθηκε η χορήγηση συνάφειας διδακτορικού διπλώματος σε στέλεχος εκπαίδευσης.
3.Εξετάστηκε η αίτηση εκπαιδευτικού για διακοπή της απόσπασής του στο ΣΕΠ Ηρακλείου. Το Συμβούλιο γνωμοδότησε θετικά.
4.Το Συμβούλιο απεφάνθη θετικά σχετικά με χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου σε μόνιμο εκπαιδευτικό ΔΙΕΚ.
5.Ικανοποιήθηκαν δύο (2) αιτήσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε για παραίτηση από την υπηρεσία για πολύ σοβαρούς οικογενειακούς λόγους ή λόγους υγείας.
6.Θετική ήταν η γνωμοδότηση του Συμβουλίου για την παράταση απόσπασης εκπαιδευτικού ΔΕ στο Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη Επαγγελματικής Κατάρτισης με την ιδιότητα του Εθνικού Εμπειρογνώμονα.

7.Εξετάστηκαν και εγκρίθηκαν δύο (2) αιτήσεις ανάκλησης απόσπασης από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ.
8.Εξετάστηκε μία (1) αίτηση για ανάκληση μετάταξης και επαναφορά σε θέση εκπαιδευτικού Δ.Ε. Αρνητική ήταν η γνωμοδότηση του Συμβουλίου με 3-2. Θέση του κλάδου είναι να κάνουμε δεκτές όλες τις αιτήσεις ανάκλησης μετάταξης και επαναφοράς στην εκπαίδευση λόγω των μεγάλων αναγκών που υπάρχουν ή θα προκύψουν, ανεξαρτήτως αν στην περιοχή στην οποία θα επιστρέψουν οι εκπαιδευτικοί υφίστανται οργανικά κενά, όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία. Το ΚΥΣΔΕ μάλιστα είχε γνωμοδοτήσει θετικά – ανάκληση μετάταξης και επαναφορά στην εκπαίδευση- σε ανάλογες περιπτώσεις στις τελευταίες του συνεδριάσεις.

9.Σε ότι αφορά τις ενστάσεις επί των μεταθέσεων σε ΣΜΕΑΕ – ΚΕΔΑΣΥ και ανακλήσεις μετάθεσης εκπαιδευτικών ΔΕ είχαμε τα εξής:
α) Εξετάστηκαν δεκαεφτά (17) ενστάσεις που αφορούσαν στο μη άνοιγμα κενών στην περιοχή από όπου μετατέθηκαν εκπαιδευτικοί με οργανική σε ΕΕΕΕΚ, λόγω προβλήματος του edatacenter. Ικανοποιήθηκαν οι δεκαέξι (16). Αντίστοιχο πρόβλημα υπήρξε και με τα ΚΕΔΑΣΥ και εξετάστηκε μία (1) ένσταση η οποία δεν ικανοποιήθηκε. Θέση μας είναι ότι το ΥΠΑΙΘ όφειλε, με ανακοινοποίηση στο ορθό της απόφασης των μεταθέσεων, να αποκαταστήσει το λάθος και να άρει την αδικία για όλους τους ωφελούμενους, αιτούντες μετάθεσης, εκπαιδευτικούς της ΕΑΕ.

β) Επιπλέον εξετάστηκαν εφτά (7) ενστάσεις εκπαιδευτικών απ’ τις οποίες ικανοποιήθηκαν οι δύο (2). Διαφοροποιήθηκα κατά τη ψηφοφορία και εξέφρασα τη διαφωνία μου για την μη ικανοποίηση και των υπολοίπων ενστάσεων.
γ) Απορρίφθηκαν, με ψήφους 3-2, τρεις (3) αιτήσεις ανάκλησης μετάθεσης εκπαιδευτικών ΔΕ, για σοβαρούς λόγους. Διαφοροποιήθηκα και υποστήριξα τους ενιστάμενους συναδέλφους.

10.Σε ότι αφορά τις αμοιβαίες μεταθέσεις είχαμε τα εξής:
α) Εξετάστηκαν 2 ζεύγη αιτήσεων για αμοιβαία μετάθεση εκπαιδευτικών ΔΕ σε ΣΜΕΑΕ. Ικανοποιήθηκε ομόφωνα το ένα (1) και απορρίφθηκε το άλλο με ψήφους 3-2.
β) Εξετάστηκαν εφτά (7) ζεύγη αιτήσεων για αμοιβαία μετάθεση εκπαιδευτικών ΔΕ. Ικανοποιήθηκαν ομόφωνα τα πέντε (5) και απορρίφθηκαν τα δύο (2) με ψήφους 3-2.
11.Σε ότι αφορά τις ενστάσεις επί των γενικών μεταθέσεων και τις ανακλήσεις μεταθέσεων είχαμε τα εξής:

α) Εξετάστηκαν εφτά (7) αιτήσεις ανάκλησης της μετάθεσης εκπαιδευτικών ΔΕ, για σοβαρούς οικογενειακούς και άλλους λόγους. Το Συμβούλιο γνωμοδότησε αρνητικά για όλες με ψήφους 3-2. Διαφοροποιήθηκα και υποστήριξα τους ενιστάμενους συναδέλφους. Έγινε υπηρεσιακώς μία (1) ανάκληση μετάθεσης (μη θεμελίωση δικαιώματος), με σχετική θετική γνωμοδότηση του Συμβουλίου.
β) Εξετάστηκαν δεκατρείς (13) ενστάσεις εκπαιδευτικών ΔΕ που αφορούσαν τη μη ένταξη τους σε ειδική κατηγορία μετάθεσης λόγω ασθένειας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Π.Δ.50/96 και του άρθρων 17 του Ν. 3402/2005 ή δεν μετατέθηκαν με την υπ’ αριθμ. 23864/Ε2/02-3-2023 Απόφαση. Το Συμβούλιο με ψήφους 3-2 απέρριψε τις δώδεκα (12). Να σημειωθεί ότι οι περισσότεροι ενιστάμενοι συνάδελφοι είχαν προσκομίσει συμπληρωματικά δικαιολογητικά και ιατρικές βεβαιώσεις για να πιστοποιήσουν τη νομιμότητα ένταξής τους σε ειδική κατηγορία, ακόμα και με το υπάρχον, ελλιπές κατά την άποψή μου, νομοθετικό πλαίσιο (ΠΔ50/1996). Δια της ψήφου μου διαφοροποιήθηκα και εξέφρασα την έντονη δυσαρέσκεια και διαφωνία μου για την εκ νέου απόρριψη των αιτούντων συναδέλφων για ένταξή τους σε ειδική κατηγορία μετάθεσης. Η σχετική συνεδριακή απόφαση της ΟΛΜΕ (20ο Συνέδριο) είναι: «Άμεση τροποποίηση του άρθρου 13 του ΠΔ 50/1996 για την αναδιατύπωση και εκσυγχρονισμό των ιατρικών όρων των ασθενειών και ένταξη ίσης ή μεγαλύτερης βαρύτητας ασθενειών με αυτές που υπάρχουν ήδη στη σχετική νομοθεσία. Εκπαιδευτικοί που έχουν οι ίδιοι, οι σύζυγοι ή τα τέκνα τους ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω να εντάσσονται σε ειδική κατηγορία μετάθεσης».

γ) Εξετάστηκαν εννέα (9) ενστάσεις επί των γενικών μεταθέσεων με αρνητική γνωμοδότηση του Συμβουλίου και για τις εννέα (9). Για τις περισσότερες διαφοροποιήθηκα δια της ψήφου μου και εξέφρασα την έντονη διαφωνία και δυσαρέσκεια μου για τη μη ικανοποίηση των ενιστάμενων συναδέλφων. Να σημειωθεί ότι το Συμβούλιο για τους/τις έξι (6) εκπαιδευτικούς, με σχετική θετική του απόφαση στις 28/02/23, τους/τις ενέτασσε στους/στις έχοντες/έχουσες δικαίωμα μετάθεσης. Δυο μέρες μετά κι αφού οι συνάδελφοι/συναδέλφισσες είχαν μετατεθεί, το Συμβούλιο άλλαξε την απόφασή του. Οι αιτήσεις τους απορρίφθηκαν λόγω μη θεμελίωσης δικαιώματος μετάθεσης.
12.Εξετάστηκαν οχτώ (8) ενστάσεις επί των οργανικών κενών των μεταθέσεων από περιοχή σε περιοχή. Το Συμβούλιο ήταν αρνητικό για όλες. Προσωπικά εξέφρασα την έντονη διαφωνία μου για τις εφτά (7) περιπτώσεις και διαφοροποιήθηκα από την πλειοψηφία του Συμβουλίου, δια της ψήφου μου. Κατέθεσα την άποψή μου επί των ενστάσεων και τους λόγους για τους οποίους το Συμβούλιο θα έπρεπε να λάβει διαφορετική απόφαση.

13.Εξετάστηκαν τρεις (3) ενστάσεις – αιτήσεις επανεξέτασης εκπαιδευτικών ΔΕ γενικής παιδείας αναφορικά με τις μεταθέσεις σε Μουσικά Σχολεία, οι οποίες απορρίφθηκαν με βάση τα κριτήρια που είχε θέσει το Συμβούλιο.
14.Επίσης εξετάστηκε μία (1) αίτηση ανάκλησης μετάθεσης σε μουσικό σχολείο, την οποία το Συμβούλιο δεν έκανε δεκτή με ψήφους 3-2.
15.Εξετάστηκε και απορρίφθηκε από το Συμβούλιο το αίτημα εκπαιδευτικού μουσικής παιδείας αναφορικά με την προϋπόθεση της πενταετούς τουλάχιστον διδακτικής εμπειρίας σε σχολεία της Β/θμιας Εκπ/σης.

16.Εξετάστηκε και εγκρίθηκε η αίτηση ανάκλησης μετάθεσης εκπαιδευτικού ΔΕ σε Καλλιτεχνικό σχολείο, λόγω παράτασης της απόσπασης του εκπαιδευτικού στο εξωτερικό.

17.Εξετάστηκε μία (1) ένσταση επί των μεταθέσεων σε Πειραματικά Σχολεία Διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, η οποία απορρίφθηκε με βάση τα κριτήρια που είχαν τεθεί για τις μεταθέσεις. Η συνεδριακή θέση της ΟΛΜΕ είναι: «Ειδικά όσον αφορά στα διαπολιτισμικά, καλλιτεχνικά, μουσικά σχολεία, συγκεκριμενοποίηση των αντικειμενικών και μετρήσιμων κριτηρίων για τις μεταθέσεις και αποσπάσεις σε αυτά».
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

η προεκλογική εξαγγελία της Ν. Κεραμέως για 3.772 διορισμούς στην Εκπαίδευση, όσες δηλ είναι περίπου οι οριστικές αιτήσεις παραίτησης συν τις αυτοδίκαιες αποχωρήσεις, μοιάζει να είναι μια ύστατη προσπάθεια της Υπουργού να χρυσώσει το χάπι στους πολλαπλά ταλαιπωρημένους αναπληρωτές/τριες και αδιόριστους/ες εκπαιδευτικούς τη στιγμή που τη φετινή χρονιά προσεγγίσαμε τις 48.000 προσλήψεις αναπληρωτών/τριων με τα κενά της επόμενης χρονιάς να ξεπρνούν κατά πολύ τις 50.000! Πάγια θέση του κλάδου είναι οι μαζικοί μόνιμοι διορισμοί για την κάλυψη όλων των πραγματικών κενών.

Η εικόνα που έχουμε αυτή την στιγμή σε ότι αφορά τις παραιτήσεις (επικείμενες συνταξιοδοτήσεις) εκπαιδευτικών, με βάση τα επίσημα στοιχεία του ΥΠΑΙΘ, είναι:
3.342 συνολικές αιτήσεις παραίτησης εκπαιδευτικών μετά και τις 13 Μαρτίου, καταληκτική ημερομηνία για ανάκληση (Δευτεροβάθμια 1.685, Πρωτοβάθμια 1.657) συν 415 αυτοδίκαιες αποχωρήσεις (Δευτεροβάθμια 387, Πρωτοβάθμια 28).
Το σύνολο των εκπαιδευτικών που θα αποχωρήσουν στο τέλος της χρονιάς από τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση είναι 2.072, αριθμός που βέβαια μπορεί να μεταβληθεί προς τα πάνω.

Το σύνολο των μόνιμων εκπαιδευτικών είναι 64.582 και οι φετινές προσλήψεις αναπληρωτών σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας είναι 14.711, εκ των οποίων 11.382 στη γενική, 3.329 στην ειδική αγωγή.

Στο σημείο αυτό να υπενθυμίσουμε ότι η Απεργία – αποχή από τις διαδικασίες αξιολόγησης εκπαιδευτικών που προβλέπονται από τον νόμο 4823/2021 και της ΥΑ99540/ΓΔ5/27-1-2023 (παρακολούθηση μαθημάτων από αξιολογητές) παραμένει σε απόλυτη ισχύ!
Στα πλαίσια αυτά η ΟΛΜΕ καλεί τους/τις εκπαιδευτικούς σύσσωμους/ες να συνεχίσουν τον αγώνα ενάντια στην ατομική αξιολόγηση:
Να υπογράψουν μαζικά την δήλωση απεργίας – αποχής από την ατομική αξιολόγηση όλες και όλοι και όχι μόνο οι νεοδιόριστες/οι.
να μην παρασύρονται από τους «καλοθελητές» που απαξιώνουν το όπλο της απεργίας-αποχής και να ακούνε μόνο τις θέσεις της ΟΛΜΕ
να συμμετάσχουν στις προκηρυγμένες στάσεις εργασίας, σε περίπτωση που οι σύμβουλοι – αξιολογητές εμφανιστούν στα σχολεία και
οι νεοδιόριστες/οι να μην συμμετάσχουν σε καμία συνάντηση με τους συμβούλους τους, δια ζώσης ή διαδικτυακή.

Το εκπαιδευτικό και συνδικαλιστικό κίνημα, ενωτικά, συλλογικά και αποφασιστικά δηλώνει παρόν στους αγώνες και τις προσπάθειες ενημέρωσης των εκπαιδευτικών, των μαθητών, των οικογενειών και όλης της κοινωνίας, για να αποτρέψει ακόμα μία φορά τις προσπάθειες της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας, και της κυβέρνησης συνολικά, να δημιουργήσουν ένα εικονικά λαμπρό, και στην ουσία και τα αποτελέσματά του ζοφερό, με διαχωρισμούς και αποκλεισμούς, ακραία ταξικό σχολείο του μέλλοντος, όπου ο εκπαιδευτικός θα χειραγωγείται και θα είναι υπό τον συνεχή έλεγχο, χωρίς ακαδημαϊκή και παιδαγωγική ελευθερία, και όπου τα σχολεία θα κατηγοριοποιούνται χωρίς να  λαμβάνονται υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και οι ανάγκες του κάθε σχολείου και του μαθητικού δυναμικού του.

Τα τελευταία 40 χρόνια οι εκπαιδευτικοί, με τους αγώνες μας, πιστωνόμαστε το γεγονός ότι δεν επιτρέψαμε να γίνει η εκπαίδευση πεδίο «ασκήσεων αξιολόγησης-χειραγώγησης» που είχαν ως στόχο τη συρρίκνωση της παιδαγωγική μας αυτονομίας και την καθυπόταξή μας σε επιβαλλόμενες φόρμες στη μορφή και στο περιεχόμενο της εκπαίδευσης. Το ίδιο θα πράξουμε και τώρα. Απέναντι στη νεοφιλελεύθερη κυβερνητική πολιτική, τη διάλυση της δημόσιας εκπαίδευσης, την καταπάτηση των εργασιακών δικαιωμάτων, τις αντιδημοκρατικές και αντιεκπαιδευτικές πολιτικές του υπουργείου Παιδείας, χρειάζονται ξεκάθαρες και δυναμικές απαντήσεις από την εκπαιδευτική κοινότητα με μαζικούς και ενωτικούς αγώνες! Ο αγώνας για την κατάργηση των αντιεκπαιδευτικών νόμων 4692/20 και 4823/21 θα είναι μαζικός, ενωτικός και διαρκής! Είναι αγώνας ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ!
Σας ευχόμαστε καλές γιορτές και καλή Ανάσταση!