Διευκρινίσεις εξέδωσε το αναφορικά με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τον χαρακτηρισμό σχολικών μονάδων ως Πρότυπων ή Πειραματικών.

Κατόπιν ερωτημάτων που έχουν υποβληθεί στη Διεύθυνσή μας και στο Αυτοτελές Τμήμα , σας ενημερώνουμε ότι η υπ΄ αριθμ. πρωτ. 23716/Δ6/1-3-2021 (ΑΔΑ: 6ΜΛ546ΜΤΛΗ–
ΘΛΛ) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με την οποίαν καλούνται οι ενδιαφερόμενες σχολικές μονάδες και
οι Προϊστάμενοι των Δ/νσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης να υποβάλουν αίτηση για τον χαρακτηρισμό των
σχολικών μονάδων ως Πρότυπων ή Πειραματικών αφορά μόνο τις σχολικές μονάδες Π/θμιας και Δ/θμιας γενικής
εκπαίδευσης και δεν απευθύνεται στις σχολικές μονάδες Δ/θμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.

Επισημαίνεται ότι η προαναφερθείσα πρόσκληση εκδόθηκε κατ΄ εφαρμογή της υπ΄ αριθμ. 22631/Δ6/26-02-2021
(Β΄ 776) Απόφασης της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων περί χαρακτηρισμού δημόσιων σχολικών
μονάδων ως Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων.

Η τελευταία είχε εκδοθεί βάσει των διατάξεων των άρθρων
11-14, και ιδίως του άρθρου 13, του ν.4692/2020 (Α΄ 111) «Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις».
Αντίθετα, οι διατάξεις που αφορούν τα Πρότυπα Επαγγελματικά Λύκεια (Π.ΕΠΑΛ) περιλαμβάνονται στο Κεφ. Δ
(άρθρα 16-21) του ν.4763/2020 (Α΄ 254) και ιδιαίτερα στα άρθρα 17 και 21, τα οποία περιγράφουν τη διαδικασία
ίδρυσης των Π.ΕΠΑΛ και τις εξουσιοδοτικές διατάξεις έκδοσης των κανονιστικών πράξεων ίδρυσης και
χαρακτηρισμού Π.ΕΠΑΛ, αντίστοιχα

Πανελλήνιες 2024: Θέματα και απαντήσεις πανελλαδικών - Εκτιμήσεις Βάσεων 2024 - Δείτε εδώ όλα τα ΝΕΑ