Οδηγίες προς εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που επιθυμούν να μέσω του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας δημοσιοποίησε το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Ολόκληρη η εγκύκλιος:

«ΘΕΜΑ : Οδηγίες σχετικά με αιτήσεις μετάταξης/απόσπασης εκπαιδευτικών που υποβάλλονται μέσω του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (Ν.4440/2016)

Σχετ.: Η αρ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.49K/1300/οικ.6667/03-04-2024 (ΑΔΑ:ΨΞΞΜ46ΜΤΛ6-ΚΟ4) εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών

Σας γνωρίζουμε ότι το Υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε την έναρξη του Α’ κύκλου του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας έτους 2024 σύμφωνα με το ανωτέρω σχετικό. Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων υποβάλλονται σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται έως και 15/04/2024.

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης οφείλουν να λάβουν γνώση του Ν.4440/2016 όπως ισχύει, καθώς και των πιο πρόσφατων εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών, οι οποίες βρίσκονται στην ηλεκτρονική σελίδα www.apografi.gov.grεπιλέγοντας στη συνέχεια Κινητικότητα à Θεσμικό πλαίσιο.

Εφιστούμε την προσοχή στα ακόλουθα:

1) Σύμφωνα με την παρ. 6 αρ.3 του Ν. 4440/2016 (224Α’) όπως ισχύει: «[…]Οι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δύναται να μεταταγούν ή να αποσπαστούν σε φορείς της παραγράφου 1 μόνο μέσω του ΕΣΚ, τηρουμένων των ισχυουσών διατάξεων για την αποδέσμευσή τους από την άσκηση εκπαιδευτικών καθηκόντων». Επιπλέον, οι μετατάξεις των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε θέσεις διοικητικών υπαλλήλων, κατ’ εφαρμογή του ν. 4440/2016 (224Α’), δύναται να διενεργούνται και σε κλάδο κατώτερης κατηγορίας, εφόσον οι ενδιαφερόμενοι συναινούν ως προς αυτό σύμφωνα με το αρ.101 του Νόμου 4790/2021 (ΦΕΚ 48Α’). Η προβλεπόμενη στις διατάξεις του αρ. 101 του ν. 4790/2021 μετάταξη σε κατώτερη κατηγορία, αφορά αποκλειστικά σε μετάταξη εκπαιδευτικών που έχουν διοριστεί ως εκπαιδευτικοί σε ανώτερη των τυπικών τους προσόντων κατηγορία, βάσει των ειδικών διατάξεων του ν. 1566/1986, ενώ βάσει του Υπαλληλικού Κώδικα η κατάταξή τους αντιστοιχεί σε κατώτερη κατηγορία, σύμφωνα και με το αρ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.49 Κ/1155 / 19605 π.ε./02-02-2023 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών. (Π.χ. εκπαιδευτικός απόφοιτος Τ.Ε.Ι. στην εκπαίδευση μπορεί να ανήκει σε κλάδο κατηγορίας ΠΕ, αλλά στη διοίκηση θα καταταγεί σε κλάδο κατηγορίας ΤΕ).

2) Εντός δέκα ημερών από την ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων οι εκπαιδευτικοί που διαθέτουν τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα για την προς κάλυψη θέση, υποβάλλουν, ηλεκτρονικά, αίτηση στην υπηρεσία υποδοχής. Οι αιτήσεις προτίμησης μπορούν να υποβάλλονται για δέκα (10) συνολικά θέσεις έως και τριών (3) φορέων κατ` ανώτατο όριο. Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (75Α’) και η ανακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και πειθαρχικές κυρώσεις. Σε περίπτωση που εκπαιδευτικός διαπιστώσει λάθη ή ελλείψεις στα προσωπικά του στοιχεία ή/και στα προσόντα του, θα πρέπει να επικοινωνήσει με τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης όπου ανήκει οργανικά, η οποία είναι υπεύθυνη για τη σωστή τήρηση του μητρώου των εκπαιδευτικών αρμοδιότητάς της, προκειμένου να προβεί στην άμεση επικαιροποίηση των στοιχείων.

Οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης θα πρέπει να αποστείλουν την οριστικοποιημένη αίτησή τους, αμέσως μετά την υποβολή της, στη Διεύθυνση όπου ανήκουν οργανικά σε μορφή PDF.

Οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης καθώς και οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης οφείλουν να εισέλθουν στο σύστημα, να λάβουν γνώση των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί από τους εκπαιδευτικούς της αρμοδιότητάς τους και να αποστείλουν στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, οι μεν Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στη Διεύθυνση Διοίκησης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Τμήμα Α’ Κινητικότητας

Εκπαιδευτικού Προσωπικού Π.Ε., οι δε Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Τμήμα Β’ Κινητικότητας Εκπαιδευτικού Προσωπικού Δ.Ε. της ίδιας Διεύθυνσης, μόνο με email στο [email protected] και όχι ταχυδρομικά, μόνο την αίτηση του εκπαιδευτικού την οποία υπέβαλε στο apografi.gov.gr μέχρι 17-04-2024 ή έγγραφο ότι δεν υποβλήθηκαν αιτήσεις μέσω του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας στον Α’ κύκλο κινητικότητας 2024.

Το αρχείο θα έχει ως ονομασία το επώνυμο του εκπαιδευτικού, τον Αριθμό Μητρώου του και τη λέξη ΜΕΤΑΤΑΞΗ ή ΑΠΟΣΠΑΣΗ ή και τα δύο αν αφορά και τις δύο υπηρεσιακές μεταβολές. (π.χ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΟΥ-252525-ΜΕΤΑΤΑΞΗ.pdf) (Εφιστούμε την προσοχή στις Δ.Π.Ε. και Δ.Δ.Ε., που θα παραλάβουν από τους εκπαιδευτικούς τις αιτήσεις νωρίτερα από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων, να μεριμνήσουν ώστε να τις ελέγξουν εκ νέου, διότι μπορεί να υπάρξουν τροποποιήσεις ως προς τις προτιμήσεις, αλλά και ανάκληση ολόκληρης της αίτησης.

Επιπλέον, στο θέμα του διαβιβαστικού να αναφέρεται ρητά αν πρόκειται για αίτηση μετάταξης, απόσπασης ή αν περιλαμβάνει και τις δύο περιπτώσεις.)

Στη συνέχεια, προκειμένου τα Κεντρικά Υπηρεσιακά Συμβούλια Εκπαίδευσης (Κ.Υ.Σ.Π.Ε./Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.) να εξετάσουν τη δυνατότητα αποδέσμευσης των εκπαιδευτικών, που έχουν υποβάλει αίτηση, από τα εκπαιδευτικά τους καθήκοντα, θα πρέπει, το αργότερο εντός μίας εβδομάδας από την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων, ήτοι μέχρι 24-04-2024 να αποσταλούν όλα τα παρακάτω δικαιολογητικά σε ένα αρχείο pdf για τον κάθε εκπαιδευτικό μόνο με email στο [email protected] και όχι ταχυδρομικά, το οποίο θα έχει ως ονομασία το επώνυμο του εκπαιδευτικού, τον Αριθμό Μητρώου του και τη λέξη ΜΕΤΑΤΑΞΗ ή ΑΠΟΣΠΑΣΗ ή και τα δύο αν αφορά και τις δύο υπηρεσιακές μεταβολές. (π.χ.

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΟΥ-252525-ΜΕΤΑΤΑΞΗ.pdf):

1) Πρόσφατο Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών Μεταβολών, το οποίο να είναι πλήρες και στο οποίο θα πρέπει οπωσδήποτε να αναφέρονται τα παρακάτω:

i) η ημερομηνία και η πράξη μονιμοποίησης

ii) οι εκπαιδευτικές άδειες και οι άδειες άνευ αποδοχών (χρονικό διάστημα από….έως…). Σε περίπτωση που δεν έχει γίνει χρήση να αναφέρεται ρητά.

iii) εάν ο εκπαιδευτικός έχει συμπληρώσει διετία από το διορισμό και εάν έχει συμπληρώσει διετία: α) από προηγούμενη μετάταξη για τη διενέργεια νέας μετάταξης ή απόσπασης και β) από προηγούμενη απόσπαση για τη διενέργεια νέας απόσπασης.

iv) εάν ο εκπαιδευτικός είναι διορισμένος στην Ε.Α.Ε. θα πρέπει να έχει συμπληρώσει 5

χρόνια στην Ε.Α.Ε. καθώς, σύμφωνα με την παρ.5 του αρ.62 του ν.4589/2019 (13Α’) όπως ισχύει με το αρ.42 του ν.4722/2020 (111Α’) «οι νεοδιοριζόμενοι υποχρεούνται να παραμείνουν στην περιοχή διορισμού τους για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) σχολικών ετών και οποιαδήποτε υπηρεσιακή μεταβολή που επιφέρει μεταβολή της τοποθέτησης αυτής, όπως απόσπαση ή μετάθεση, βάσει γενικής ή ειδικής διάταξης κατά το ως άνω χρονικό διάστημα, δεν επιτρέπεται. Σε περίπτωση διορισμού στην Ε.Α.Ε. ισχύει η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου και, επιπροσθέτως, ο νεοδιοριζόμενος υποχρεούται να υπηρετήσει στην Ε.Α.Ε. για χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών».

v) εάν έχει γίνει ανάκληση μετάταξης ή απόσπασης τα τελευταία δύο χρόνια καθώς σύμφωνα με το αρ. 27 του ν.4807/2021 (96Α’) : «Αν υπάλληλος παραβεί την υποχρέωση ανάληψης υπηρεσίας εντός της ως άνω κατά περίπτωση προβλεπόμενης αποκλειστικής προθεσμίας ή η απόφαση μετακίνησης ανακληθεί, κατόπιν αιτήσεως του υπαλλήλου, για λόγους που δεν αφορούν τη νομιμότητα της πράξης, δεν επιτρέπεται να αποσπαστεί ή να μεταταχθεί με γενικές ή ειδικές διατάξεις προ της παρόδου δύο (2) ετών από το πέρας της αποκλειστικής προθεσμίας ανάληψης ή από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ανάκλησης, με εξαίρεση τους λόγους υγείας της παρ. 5 του άρθρου 7.»

vi) εάν υπάρχει κώλυμα μετάταξης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

2) Βεβαίωση ελέγχου γνησιότητας δικαιολογητικών προσωπικού μητρώου εκπαιδευτικού.

3) Απλό αντίγραφο πτυχίου ή πτυχίων

Οι εκπαιδευτικοί δεν υποβάλλουν αίτηση για αποδέσμευση δεδομένου ότι, υποβάλλοντας αίτηση μέσω του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας, οι Υπηρεσίες προβαίνουν σε οφειλόμενες ενέργειες προκειμένου να τηρηθούν οι διαδικασίες όπως αναφέρονται στην παρ. 6 αρ.3 του Ν. 4440/2016 (224Α’) όπως ισχύει.

Επιπλέον, όταν θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων των ενδιαφερομένων, κατά τον έλεγχο προϋποθέσεων μετακίνησης μέσω του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας αν δεν έχετε λάβει από την Υπηρεσία μας απάντηση σχετικά με την αποδέσμευση ή μη των εκπαιδευτικών, επιλέγετε από τον πίνακα Αποτέλεσμα Ελέγχου Προϋποθέσεων Μετακίνησης, το πεδίο «Ο Έλεγχος προϋποθέσεων μετακίνησης εκκρεμεί» και στις παρατηρήσεις συμπληρώνετε το ακόλουθο κείμενο: «Εκκρεμεί η έγκριση ή μη της αποδέσμευσης από την άσκηση των εκπαιδευτικών καθηκόντων, σύμφωνα με την παρ. 6 του αρ.3 του Ν.4440/2016 (224Α’). Μόλις εκδοθεί η σχετική απόφαση από την Κ.Υ. του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. θα σας την αποστείλουμε αμελλητί.»

Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι εκπαιδευτικός: α) δεν έχει συμπληρώσει διετία από το διορισμό ή δεν έχει συμπληρώσει διετία: α) από προηγούμενη μετάταξη για τη διενέργεια νέας μετάταξης ή απόσπασης και β) από προηγούμενη απόσπαση για τη διενέργεια νέας απόσπασης, Σύμφωνα με το αρ. 4 του ν.4440/2016 (224Α’) όπως ισχύει.

β) είναι νεοδιοριζόμενος (οπότε υποχρεούται να παραμείνει στην περιοχή διορισμού του για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) σχολικών ετών και οποιαδήποτε υπηρεσιακή μεταβολή που επιφέρει μεταβολή της τοποθέτησης αυτής, όπως απόσπαση ή μετάθεση, βάσει γενικής ή ειδικής διάταξης κατά το ως άνω χρονικό διάστημα, δεν επιτρέπεται). Σε περίπτωση διορισμού στην Ε.Α.Ε. ισχύει η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου και, επιπροσθέτως, ο νεοδιοριζόμενος υποχρεούται να υπηρετήσει στην Ε.Α.Ε. για χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών. [ν.4859/2019 (13Α) αρ.62 παρ.5 όπως ισχύει με τοαρ.42 του ν.4722/2020 (111Α’)], γ) αποσπάστηκε ή μετατάχθηκε μέσω ΕΣΚ και δεν ανέλαβε υπηρεσία ή ανακλήθηκε η εν λόγω απόσπαση/μετάταξη, κατόπιν αίτησής του και δεν έχουν παρέλθει δύο (2) έτη από το πέρας της αποκλειστικής προθεσμίας ανάληψης ή από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ανάκλησης, με εξαίρεση τους λόγους υγείας της παρ. 5 του άρθρου 7 του ν. 4440/2016 (Α΄224) [άρθρο 27, παρ. 4, ν. 4807/2021 (96Α΄)], δ) έχει λάβει άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης και μετά τη λήξη της δεν έχει προσφέρει τις υπηρεσίες του στην εκπαίδευση της βαθμίδας που ανήκει ή άλλης βαθμίδας για χρονικό διάστημα ίσο με το χρόνο της εκπαιδευτικής αδείας του και πάντως όχι μεγαλύτερο των πέντε (5) ετών [ν.2986/2002 (24Α) αρ.9 παρ.1 ], θα απορρίπτεται από την αρμόδια ΔΔΕ ή ΔΠΕ μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής όπου θα αναγράφονται και οι λόγοι απόρριψης και δεν θα αποστέλλεται η αίτησή του στην

Κεντρική Υπηρεσία όπως των υπολοίπων εκπαιδευτικών για να εξεταστεί από το ΚΥΣΠΕ ή το ΚΥΣΔΕ ως προς την αποδέσμευση ή μη από τα εκπαιδευτικά του καθήκοντα, ωστόσο θα αναφέρεται το ονοματεπώνυμό του και ο αριθμός μητρώου του στο διαβιβαστικό των αιτήσεων καθώς και ο λόγος απόρριψης της αίτησης.

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την αρ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/810/οικ.13420/30-06-2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, η έκδοση της απόφασης μετάταξης ή απόσπασης εκδίδεται από το αρμόδιο προς διορισμό όργανο της υπηρεσίας υποδοχής και κοινοποιείται στην υπηρεσία προέλευσης του υπαλλήλου, καθώς και στον ίδιο, ο οποίος υποχρεούται να αναλάβει υπηρεσία εντός δέκα (10) ημερών από την ως άνω κοινοποίηση.

Σημειώνεται, επίσης, ότι η μη ανάληψη υπηρεσίας του υπαλλήλου στο νέο φορέα δύναται να στοιχειοθετήσει πειθαρχική ευθύνη του υπαλλήλου σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Τέλος, η επικοινωνία των εκπαιδευτικών για την πορεία της αίτησής τους θα γίνεται αποκλειστικά μέσω των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης όπου ανήκουν οργανικά, οι οποίες εφόσον χρειάζονται ενημέρωση ή επιπλέον διευκρινίσεις, θα επικοινωνούν με την Κεντρική Υπηρεσία».

Πανελλήνιες 2024: Θέματα και απαντήσεις πανελλαδικών - Εκτιμήσεις Βάσεων 2024 - Δείτε εδώ όλα τα ΝΕΑ