Άνοιγμα σχολείων – Δήμοι: Παραγγέλνουν 4,8 εκατομμύρια μάσκες για μαθητές και εκπαιδευτικούς

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔28/08/2020 - 14:18 | Author: Newsroom Ipaidia

: Η ΚΕΔΕ δημοσιοποίησε  πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια υγειονομικού υλικού (μασκών) για μαθητές και εκπαιδευτικό προσωπικό για λογαριασμό των Δήμων σύμφωνα με το άρθρο τέταρτο της από 22-08-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 161), συνολικού προϋπολογισμού 6.108.199,97 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α

Καλούμε όλους τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς, που δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο της παρούσης και επιθυμούν να υποβάλλουν, στο Γραφείο Πρωτοκόλλου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, οδός Ακαδημίας 65 & Γενναδίου 8, 10678, Αθήνα, τηλ: 2132147556, 2132147563, μέχρι την 01-09-2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ. οικονομικές προσφορές για την Προμήθεια υγειονομικού υλικού (Μάσκες), για την κάλυψη των αναγκών σχολικών μονάδων των Δήμων της χώρας, συνολικού προϋπολογισμού 6.108.199,97 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της τιμής μονάδας ανά ομάδα ειδών.

Σε περίπτωση που σε κάποια/ες ομάδα/ες δεν καλυφθεί η ζητούμενη ποσότητα, το υπόλοιπο αυτής θα ανατεθεί στον προσφέροντα με την αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή προσφοράς. Οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς έχουν την δυνατότητα να συμμετέχουν σε όποια/ες ομάδα/ες επιθυμούν ακόμη και για μέρος της ποσότητας τους, με την προϋπόθεση να προσφέρουν κατ΄ ελάχιστο ποσότητα 10.000 τεμαχίων ανά ομάδα.
Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Αντικείμενο της παρούσας είναι η προμήθεια υγειονομικού υλικού (μασκών) για την κάλυψη των αναγκών των Δήμων της χώρας και ειδικότερα των μαθητών και του εκπαιδευτικού προσωπικού ενόψει ενάρξεως της νέας σχολικής χρονιάς με σκοπό την αντιμετώπιση διασποράς του νέου κορωνοϊού COVID-19, συνολικού προϋπολογισμού 6.108.199,97 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Το είδος και η ποσότητα των υπό προμήθεια μασκών καθορίζεται ως εξής:

Δείτε την πρόσκληση ΕΔΩ  • ideascentral

    europalso

Enter your email address: