Αναπληρωτές: Οι άδειες που μπορούν να χορηγηθούν – Ποιές οι προϋποθέσεις

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔01/12/2020 - 09:19 | Author: Newsroom Ipaidia

Άδειες Αναπληρωτών:Εγκύκλιο εξέδωσε το Υπουργείο Παιδείας, σχετικά με τις άδειες αναπληρωτών και σε ποιά περίπτωση, αλλά και με ποιές προϋποθέσεις μπορούν αυτές να χορηγηθούν στους ενδιαφερόμενους.

Απάντηση σε ερώτημα για άδειες αναπληρωτών/τριών εκπαιδευτικών.

ΣΧΕΤ.: Το αριθ. 9720/02-07-2020 έγγραφό σας, με αριθ. 85365/Ε3/03-07-2020 εισερχομένου εγγράφου στο
Υ.ΠΑΙ.Θ.

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού, αναφορικά με την παροχή διευκρινίσεων για θέματα αδειών των
αναπληρωτών/τριών εκπαιδευτικών, μετά την έκδοση της αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/117/οικ.11102/28-05-2020
(ΑΔΑ:6ΣΦ146ΜΤΛ6-48Π) εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ., σας αναφέρουμε τα ακόλουθα:

Ως προς το πρώτο ερώτημα, σχετικά με την υποβολή ιατρικών δικαιολογητικών στην περίπτωση χορήγησης άδειας ασθένειας, στο Κεφ. Β’, περ. 2.1. της ανωτέρω εγκυκλίου καθίσταται σαφές ότι η ιατρική γνωμάτευση που πρέπει να προσκομίσει ο/η αναπληρωτής/τρια εκπαιδευτικός, προκειμένου να του/της χορηγηθεί αναρρωτική άδεια, μπορεί να εκδίδεται τόσο από ιατρό που υπηρετεί σε Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. όσο και από ιδιώτη ιατρό.

Απάντηση σε ερώτημα.

Σχετ: Το με αρ. πρωτ. 9098/20-10-2020 έγγραφό σας, με αριθ. 143708/E3/21-10-2020 εισερχομένου
εγγράφου στο Υ.ΠΑΙ.Θ.

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού, αναφορικά με τη χορήγηση αδειών σε αναπληρωτές/τριες εκπαιδευτικούς, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/117/οικ.11102/28-05-2020 (ΑΔΑ:6ΣΦ146ΜΤΛ6-48Π) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, σας γνωρίζουμε ότι από τις άδειες που αναφέρονται στο κεφάλαιο Β’ «Άδειες και Διευκολύνσεις υπαλλήλων με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ», στους/στις αναπληρωτές/τριες εκπαιδευτικούς δύναται να χορηγηθούν οι παρακάτω άδειες:

1. Άδεια λόγω σοβαρών νοσημάτων του/της εκπαιδευτικού, του/της συζύγου ή των τέκνων, σε αναλογία
με βάση τη διάρκεια της σύμβασης. (Π.Δ. 410/1988, αρ.21, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 7α του
άρθρου 47 του ν.4674/2020).

2. Άδεια λόγω αναπηρίας του/της εκπαιδευτικού ή/και των τέκνων του/της, σε αναλογία με βάση τη
διάρκεια της σύμβασης. (Π.Δ. 410/1988, άρ.21, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 7α του αρ. 47 του
ν.4674/2020).

3. Άδεια σε περίπτωση ασθένειας τέκνου, σε αναλογία με βάση τη διάρκεια της σύμβασης. (Π.Δ.
410/1988, άρ.23, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 7β του άρθρου 47 του ν.4674/2020).

4. Άδεια για την παρακολούθηση της σχολικής επίδοσης των τέκνων, σε αναλογία με βάση τη διάρκεια
της σύμβασης. (Π.Δ. 410/1988, άρ.23, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 7β του άρθρου 47 του
ν.4674/2020).

5. Άδεια λόγω νοσηλείας τέκνου χωρίς αποδοχές (Ν. 4075/2012, άρ. 51, παρ. 2).

6. Άδεια μητρότητας (αρ. 9 του Ν. 2224/94 ΦΕΚ 112Α΄, όπως συμπληρώθηκε με το αρ. 11 του Ν.
2874/2000 ΦΕΚ 286Α’).

7. Άδεια γάμου (Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2002-2003 άρ. 9) και γέννησης τέκνου για τον πατέρα (Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2000-2001 άρ.
10).

8. Άδεια λόγω αιμοληψίας ή λήψης αιμοπεταλίων (Π.Δ. 410/1988, άρ.21, όπως τροποποιήθηκε με την
παρ. 7α του αρ. 47 του ν.4674/2020).

9. Άδεια πένθους (Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2002-2003 άρ. 9 και Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2010-2012, αρ. 8).

10. Άδεια εξετάσεων, σε αναλογία με βάση τη διάρκεια της σύμβασης (Π.Δ. 410/1988, αρ. 26, όπως
τροποποιήθηκε με την παρ. 7γ του άρθρου 47 του ν.4674/2020).

11. Άδεια για μονογονεϊκές οικογένειες, ανά διδακτικό έτος (Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2002-2003, αρ. 7).

12. Γονική άδεια ανατροφής χωρίς αποδοχές (Ν. 4075/2012, άρ. 50).

13. Μειωμένο εργασιακό ωράριο λόγω αναπηρίας του/της εκπαιδευτικού ή/και των τέκνων (Ν. 2527/1997
άρ. 16, παρ. 4 και 5, όπως αντικαταστάθηκαν με την παρ. 8 του άρ. 30 του Ν. 3731/2008, το άρ.27 του
Ν. 4305/2014 και την παρ. 9 του άρ.47 του Ν. 4674/2020 και αρ. 241/2013 γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ.).

Δείτε εδώ το pdf

Δείτε εδώ το pdf

   • Ακολουθείστε το iPaidia στο Google News

    Tελευταίες Ειδήσεις για την Παιδεία και την εργασία στο ipaidia.gr    • ideascentral

      europalso

    Enter your email address: