: Με νέο σημερινό έγγραφο ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Αλέξανδρος Κόπτσης ζητά από τους Διευθυντές να ενημερώσουν το , ποιοί εκπαιδευτικοί δεν συμμετείχαν στη διαδικασία.

Τι αναφέρει το έγγραφο

Οι σχολικές μονάδες της περιοχής αρμοδιότητάς σας που αναγράφονται στον συνημμένο πίνακα, όπως προκύπτει από το με αριθμό 66/9-12-2021 Απόσπασμα και Παράρτημα Πράξης του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), το οποίο είναι αρμόδιο για την λειτουργία της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής «Αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου σχολικών μονάδων», δεν υπέβαλαν, αν και είχαν εκ του νόμου υποχρέωση (άρθρα 47 και 47Α του ν. 4547/2018, Υ.Α. 108906/ΓΔ4/7.9.2021 και Κ.Υ.Α. 122756/ΓΔ4/29.9.2021), τα εξής:

1) Ετήσια Έκθεση Εσωτερικής εκπαιδευτικού έργου για το έτος 2020-2021 ή/ και

2) Συλλογικό Προγραμματισμό εκπαιδευτικού έργου για το έτος 2021-2022.

Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση που ο Σύλλογος Διδασκόντων δεν συγκληθεί ή δεν συνεδριάσει ή για οποιονδήποτε λόγο δεν προβεί εν γένει στις ενέργειες της αρμοδιότητάς του όσον αφορά στη διαδικασία συλλογικού προγραμματισμού και αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου των σχολικών μονάδων, τότε ο Διευθυντής ή Προϊστάμενος της σχολικής μονάδας έχει εκ του νόμου την αρμοδιότητα να προβεί σε σύνταξη και ανάρτηση τόσο της ετήσιας Έκθεσης Εσωτερικής Αξιολόγησης όσο και του Συλλογικού Προγραμματισμού, με τη συνεργασία του Συμβούλου Εκπαίδευσης που έχει την παιδαγωγική ευθύνη.

Οι αποφάσεις του Διευθυντή/ Προϊσταμένου της είναι υποχρεωτικές για τους εκπαιδευτικούς που ορίζει να συμμετέχουν σε ομάδες δράσεων (άρθρο 97 ν. 4823/2021).

Λαμβανομένου υπόψη ότι η μη συμμόρφωση στην προαναφερόμενη υποχρέωση επιφέρει τις έννομες συνέπειες που ορίζονται στις διατάξεις των παρ. 5 και 6 του άρθρου 56 του ν. 4823/2021 (Α’ 136), παρακαλούνται οι Διευθυντές ή Προϊστάμενοι των προαναφερομένων σχολικών μονάδων, διά της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, να μας γνωρίσουν εγγράφως τους λόγους μη τήρησης της παραπάνω εκ του νόμου οριζόμενης υποχρέωσης του Συλλόγου Διδασκόντων ή/και των ιδίων, αποστέλλοντας ταυτόχρονα αντίγραφο των πρακτικών συνεδρίασης του Συλλόγου Διδασκόντων όσον αφορά στο ζήτημα της αξιολόγησης και του συλλογικού προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου της σχολικής μονάδας, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο αποδεικτικό έγγραφο.

Η εν λόγω έγγραφη απάντηση και τα συνοδευτικά αυτής έγγραφα πρέπει να αποσταλούν από τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης ηλεκτρονικά και ανά σχολική μονάδα στη Γενική Διεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του ΥΠΑΙΘ ([email protected]), έως την Πέμπτη 23.12.2021.

Τέλος, οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης παρακαλούνται να αποστείλουν ηλεκτρονικά στη Γενική Διεύθυνση Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του ΥΠΑΙΘ ([email protected]), όσον αφορά στις εν λόγω σχολικές μονάδες της περιοχής αρμοδιότητάς τους έως την Πέμπτη 23.12.2021, συγκεντρωτικό πίνακα με τους αριθμούς πρωτοκόλλου και τον ΑΔΑ των αποφάσεων, βάσει των οποίων ορίστηκαν οι Διευθυντές/Προϊστάμενοι ή Διευθυντές /Προϊστάμενοι σε αυτές τις σχολικές μονάδες, καθώς και αντίγραφα των αποφάσεων αυτών.

Ο πίνακας θα έχει τα ακόλουθα πεδία: Δ/νση Εκπ/κού, Ονομασία Σχολικής Μονάδας, Ονοματεπώνυμο Διευθυντή/Προϊσταμένου Σχολικής Μονάδας, Αριθμό πρωτοκόλλου απόφασης ορισμού, ΑΔΑ απόφασης ορισμού.