: Την ικανοποίησή του εκφράζει το Δ.Σ. της ΕΛΜΕ Χανίων «για τις μέχρι τώρα αποφάσεις των διδασκόντων στις για συμμετοχή τους με συντριπτική πλειοψηφία στην ΑΠΕΡΓΙΑ-ΑΠΟΧΗ της ΟΛΜΕ, και αποχή από τις διαδικασίες αυτοαξιολόγησης-αξιολόγησης σε:

1) 1ο ΕΠΑΛ Χανίων
2) 2ο ΕΠΑΛ Χανίων
3) ΕΠΑΛ Ελ Βενιζέλου
4) Εσπερινό ΕΠΑΛ Χανίων
5) ΕΠΑ.Λ. ΒΡΥΣΩΝ
6) Γυμνάσιο Βάμου
7) ΓΕΛ Βάμου
8) 3ο Γυμνάσιο Χανίων
9) 4ο Γυμνάσιο Χανίων
10) 5ο Γυμνάσιο Χανίων
11) 7ο Γυμνάσιο Χανίων
12) 1ο ΓΕΛ Χανίων
13) 2ο ΓΕΛ Χανίων
14) 3ο ΓΕΛ Χανίων
15) 4ο ΓΕΛ Χανίων
16) ΓΕΛ Ακρωτηρίου
17) ΓΕΛ Ν. Κυδωνίας
18) Γυμνάσιο Ν. Κυδωνίας
19) Γυμνάσιο Σούδας
20) 1ο Γυμνάσιο Κισάμου,
21) 2ο Γυμνάσιο Κισάμου,
22) ΓΕΛ Κισάμου,
23) ΕΠΑΛ Κισάμου
24) Γυμνάσιο Κολυμβαρίου,
25) ΓΕΛ Κολυμβαρίου,
26) Γυμνάσιο Πλατανιά,
27) 1ο Γυμνάσιο Ελ Βενιζέλου
28) 2ο Γυμνάσιο Ελ Βενιζέλου
29) ΓΕΛ Ελ Βενιζέλου
30) Μουσικό Σχολείο Χανίων
31) Γυμνάσιο Βουκολιών
32) ΓΕΛ Βουκολιών,
33) Γυμνάσιο Σφακίων
34) ΓΕΛ Σφακιων,
35) ΓΕΛ Παλαιόχωρας
36) ΕΝΕΓΥΛ Χανίων
37) ΕΕΕΕΚ Κισάμου
38) Γυμνάσιο Καντάνου
39) ΕΠΑΛ Καντάνου»

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «Την εβδομάδα(1-5/3) θα συνεχιστεί η ενημέρωση των συλλόγων διδασκόντων από τα μέλη ή τους συνδέσμους του ΔΣ της ΕΛΜΕ (μετά από συνεννόηση με τους διευθυντές των σχολείων)»

Εν τω μεταξύ, μέσω ανακοίνωσης δίνονται διευκρινίσεις σχετικά με την απεργία – αποχή στην οποία διευκρινίζεται ότι  «1. Σχετικά με την απαρτία του Συλλόγου Διδασκόντων:

Η νομοθεσία ορίζει ξεκάθαρα: «Ο σύλλογος των διδασκόντων βρίσκεται σε νόμιμη απαρτία και οι αποφάσεις του είναι έγκυρες, όταν τα παρόντα μέλη είναι περισσότερα από τα απόντα» (Υπουργική Απόφαση Φ.353.1/324/105657/Δ1/2002 αρθ.37 παρ.13 – ΦΕΚ 1340/16-10-2002). Σε καμία διάταξη που αφορά στην εκπαίδευση δεν αναφέρεται ότι σε οποιαδήποτε επόμενη σύγκληση του ΣΔ απαιτείται μικρότερη απαρτία.

Παρόλα αυτά, δεχόμαστε καταγγελίες ότι κάποιοι διευθυντές επικαλούνται τον Κώδικα Διοικητικής Λειτουργίας (ν.2690/1999) και συγκεκριμένα το άρθρο 14:

«Σύνθεση – Συνεδριάσεις – Λειτουργία
Το συλλογικό όργανο συνεδριάζει νομίμως όταν στη σύνθεσή του μετέχουν, ως τακτικά ή αναπληρωματικά μέλη, περισσότερα από τα μισά των διορισμένων τακτικών μελών (απαρτία). Η απαρτία πρέπει να υπάρχει σε όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης. Αν, κατά την πρώτη συνεδρίαση διαπιστωθεί έλλειψη απαρτίας, το όργανο καλείται εκ νέου σε συνεδρίαση, η οποία πραγματοποιείται το νωρίτερο σε είκοσι τέσσερις ώρες (24) ώρες, στον ίδιο τόπο και με την ίδια ημερήσια διάταξη. Κατά τη συνεδρίαση αυτή, υπάρχει απαρτία αν μετέχουν στη σύνθεση τακτικά ή αναπληρωματικά μέλη που παριστούν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του συνόλου των διορισμένων τακτικών μελών του και εν πάση περιπτώσει όχι λιγότερα των τριών (3) τακτικών ή αναπληρωματικών μελών. Στα τριμελή συλλογικά όργανα, για την ύπαρξη στο απαρτίας, απαιτείται η παρουσία και των τριών (3) τακτικών ή αναπληρωματικών μελών».

Επισημαίνουμε ότι ο Κώδικας Διοικητικής Λειτουργίας αναφέρεται στα όργανα της Διοίκησης. Για αυτό άλλωστε μιλάει για διορισμένα, τακτικά και αναπληρωματικά μέλη. Είναι προφανές ότι το συγκεκριμένο άρθρο δεν αναφέρεται στο Σύλλογο Διδασκόντων των σχολείων, γεγονός που επιβεβαιώνεται επιπλέον και στο Άρθρο 1 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ.1 Ν.4250/2014,ΦΕΚ Α 74/26.3.2014,και με το άρθρο 7 παρ.1 Ν.4325/2015,ΦΕΚ Α 47/11.5.2015) του ίδιου νόμου:
«Πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του Κώδικα
Οι διατάξεις του Κώδικα αυτού εφαρμόζονται στο Δημόσιο, στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και στα άλλα νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου, εκτός αν άλλως ορίζεται σε επιμέρους διατάξεις…».

Οι διαδικασίες της εκπαίδευσης έτσι κι αλλιώς ορίζονται από άλλες διατάξεις. Στην περίπτωση των Συλλόγων Διδασκόντων είναι ο ν.1566/85 και η ΥΑ Φ.353.1/324/105657/Δ1/2002.

Εφιστούμε την προσοχή στους συναδέλφους και ιδίως στους διευθυντές των σχολείων. Κάθε συνεδρίαση του Συλλόγου Διδασκόντων που δεν έχει την απαραίτητη απαρτία, με τους απόντες να είναι περισσότεροι από τους παρόντες, είναι καταφανώς παράνομη και δεν παράγει έννομα αποτελέσματα.

2. Σχετικά με την καταχώριση της απεργίας-αποχής στο myschool:

Επισημαίνουμε και πάλι ότι η απεργία-αποχή είναι αποχή από συγκεκριμένα μόνο καθήκοντα και εν προκειμένω αποχή από τα καθήκοντα αξιολόγησης που προβλέπονται από τα άρθρα 33, 34, 35 και 36 του ν.4692/2020 και από την υπ. αριθμ. 6603/ΓΔ4 (ΦΕΚ B’ 140/20.01.2021) υπουργική απόφαση. Όλα τα υπόλοιπα καθήκοντα, διδακτικά και εξωδιδακτικά, εκτελούνται κανονικά από τους εκπαιδευτικούς. Ως εκ τούτου, δε μπορεί να καταχωριστεί ούτε ως απεργία ούτε ως στάση εργασίας στο myschool. Κάτι τέτοιο θα ήταν καταφανώς παράνομο»