ΑΕΙ: Με τηλεκπαίδευση και το εαρινό εξάμηνο

ΑΕΙ: Με τηλεκπαίδευση και το εαρινό εξάμηνο

Σε ΦΕΚ με την υπογραφή του υφυπουργού Παιδείας , έγινε γνωστό πώς η εκπαιδευτική στα θα συνεχιστεί με τη μέθοδο της και για το εαρινό εξάμηνο

Η απόφαση

Εκπαιδευτική διαδικασία κατά το εαρινό εξάμηνο του  ακαδημαϊκού έτους 2020-2021

Η παροχή διδακτικού έργου του άρθρου 31 του  ν. 4009/2011 (Α΄ 195) προς τους φοιτητές των προγραμμάτων σπουδών πρώτου και δεύτερου κύκλου των Ανω τάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) πραγματοποιείται αποκλειστικά με τη χρήση μέσων εξ αποστάσεως  εκπαίδευσης (σύγχρονη και ασύγχρονη) καθ’ όλη τη δι άρκεια του εαρινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους  2020-2021 και έως την ολοκλήρωσή του.

Εξαιρούνται όσοι παρακολουθούν κλινικές, πρακτικές  και εργαστηριακές ασκήσεις, όπως ρυθμίζονται στην  εκάστοτε κοινή υπουργική απόφαση για τα έκτακτα μέ τρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο  περαιτέρω διασποράς του κορωνοιού COVID-19.

Άρθρο 2 Ενέργειες των οργάνων των Α.Ε.Ι. για το εαρινό εξάμη νο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021

1. Για την ομαλή διεξαγωγή και ολοκλήρωση της εκπαι δευτικής διαδικασίας σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες  των προγραμμάτων σπουδών πρώτου και δεύτερου κύ κλου των Α.Ε.Ι., και αποκλειστικά για το εαρινό εξάμηνο  του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021:

α) ο αριθμός των εβδομάδων διδασκαλίας οι οποίες  πραγματοποιήθηκαν σε ένα μάθημα δύναται να είναι  μικρότερος από δεκατρείς (13) πλήρεις εβδομάδες δι δασκαλίας, αλλά σε καμία περίπτωση μικρότερος από  δέκα (10), υπό την προϋπόθεση ότι στο εν λόγω χρονικό  διάστημα έχει υλοποιηθεί το σύνολο των διδακτικών  ωρών, όπως αυτές προβλέπονται στο κάθε πρόγραμμα  σπουδών,

β) η χρονική διάρκεια του εξαμήνου μπορεί να παραταθεί για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από δύο (2)  εβδομάδες, κατά παρέκκλιση των παρ. 5, 6 και 7 του άρ θρου 33 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195), του ισχύοντος Οργανισμού του Α.Ε.Ι., του ισχύοντος Κανονισμού του κάθε  Προγράμματος Σπουδών και κάθε άλλης κανονιστικής  απόφασης των οργάνων του Α.Ε.Ι.

Το ΦΕΚ

googlenewsΑκολουθείστε το iPaidia στο Google News

Tελευταίες Ειδήσεις για την Παιδεία και την εργασία στο ipaidia.gr

Η Παιδεία στο Viber ΕΔΩ !