Μάθετε για τις άδειες αναπληρωτών πλήρους, μειωμένου ωραρίου

Πληροφορίες και για τις άδειες των ωρομισθίων

Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χαλκιδικής έχει αναρτήσει στην ιστοσελίδα της πληροφορίες σχετικά με τις άδειες που δικαιούνται οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί. Στηριχθήκαμε στα όσα αναφέρονται και προχωρήσαμε σε κάποιες προσθήκες ώστε να ενημερωθούν πλήρως οι χιλιάδες αναπληρωτές εκπαιδευτικοί. Αξίζει να σημειωθεί ότι για τους αναπληρωτές μέσω ΕΣΠΑ ισχύει ότι και για τους αναπληρωτές του τακτικού προϋπολογισμού με τη μόνο διαφορά ότι συμπληρώνουν ειδικές αιτήσεις που έχουν το λογότυπο του ΕΣΠΑ.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ

Επειδή πολλοί εργάζονται ως αναπληρωτές μειωμένου ωραρίου όσον αφόρα τις άδειες ισχύουν όσα και για τους αναπληρωτές πλήρους ωραρίου.

Αναγνωρίζεται η προϋπηρεσία μόνο για 15 μέρες αναρρωτικής

Προσοχή πρέπει να δοθεί στο γεγονός ότι δεν αναγνωρίζεται ως χρόνος πραγµατικής υπηρεσίας το υπερβάλλον των 15 ηµερών διάστηµα αναρρωτικής άδειας, σε εφαρµογή των διατάξεων των άρθρων 657 και 658 του Αστικού Κώδικα, περί χρονικού διαστήµατος αξίωσης καταβολής µισθού σε περίπτωση αναρρωτικής άδειας, και του αριθµ. 1470/22.08.2008 γνωµοδοτικού εγγράφου του Γραφείου του Νοµικού Συµβούλου του Υ.ΠΑΙ.Θ., περί αδειών εκπ/κών ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου. Στον περιορισµό του εν λόγω εδαφίου δεν εµπίπτουν οι άδειες κύησης ή λοχείας.

Δηλαδή εάν ένας αναπληρωτής λόγω κάποιου σοβαρού προβλήματος υγείας απουσιάσει από το σχολείο 20 μέρες θα αναγνωριστεί η προϋπηρεσία του μόνο για τις 15μέρες και όχι για τις 20. Στην περίπτωση αυτή, όπως προαναφέρθηκε, δεν εμπίπτουν οι άδειες κύησης και λοχείας.

Άλλα σημεία που χρήζουν προσοχής:

  1. Αναρρωτική άδεια με γνωμάτευση γιατρού ιδιώτη δεν χορηγείται.
    Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί εφόσον χρειάζονται αναρρωτική άδεια πρέπει να απευθύνονται στο Ι.Κ.Α. και δεν μπορούν να παραπέμπονται στις κατά τόπους υγειονομικές επιτροπές, οι οποίες έχουν αρμοδιότητα μόνο για τους μόνιμους δημοσίους υπαλλήλους.
  2. Οι αναπληρωτές δικαιούνται κανονικής άδειας για επτά (7) το πολύ εργάσιμες ημέρες κατ έτος για λόγους εξαιρετικής ανάγκης.

Επίσης στα όσα αναφέρονται από την διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χαλκιδικής θα προσθέσουμε και την άδεια αιμοδοσίας. Προσοχή πρέπει να δοθεί στο ότι η άδεια αυτή πρέπει να ληφθεί μέσα στο ίδιο ημερολογιακό έτος και δεν μεταφέρεται το επόμενο. Δηλαδή αν κάποιος έδωσε αίμα τον Οκτώβριο πρέπει να λάβει την άδεια μέχρι το Δεκέμβριο.

ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ

ΑΔΕΙΕΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ

Επειδή όμως εκτός από το θεσμό του αναπληρωτή εκπαιδευτικού υπάρχει και ο θεσμός του ωρομίσθιου θεωρούμε σκόπιμο να αναφέρουμε και τα όσα ισχύουν για τους ωρομίσθιους

  1. 1. ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ

Οι ωρομίσθιοι δικαιούνται αναρρωτική άδεια όπως ακριβώς και οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί και ισχύουν ότι και για τους συναδέλφους τους.

  1. 2. ΑΔΕΙΑ ΚΥΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΧΕΙΑΣ

Οι ωρομίσθιοι δικαιούνται επίσης και άδεια κύησης και λοχείας όπως ακριβώς και οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί.

3.ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΤΕΚΝΩΝ

Όπως αναφέρει η διεύθυνση δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής

Η άδεια των τεσσάρων ( 4 ) ημερών που προβλέπεται από το Άρθρο 9 του Ν.1983/84 σε συνδυασμό με το Άρθρο 6 του Π.Δ. 193/88, χορηγείται κατ` αρχήν και στο ωρομίσθιο προσωπικό, ενόψει της διάταξης της § 1 του Άρθρου 1 του διατάγματος αυτού που ορίζει ότι οι διατάξεις του Κεφ. Α` του Ν.1483/84 (Άρθρα 1-9) εφαρμόζονται και στους απασχολούμενους στο δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ.και τους ΟΤΑ με οποιανδήποτε σχέση. Προϋπόθεση όμως και στη περίπτωση αυτή είναι το ωρομίσθιο προσωπικό να απασχολείται κατά πλήρες ωράριο και η απασχόληση αυτή να συμπίπτει με περίοδο λειτουργίας των σχολείων. Εξυπακούεται ότι το Ωρομίσθιο προσωπικό του οποίου η απασχόληση δεν υπερβαίνει τις 880 ώρες κατ` έτος δεν μπορεί να κάνει χρήση όλων των ημερών της αδείας αυτής που σύμφωνα με το Αρ.9 του Ν.1483/84 χορηγείται με βάση την απασχόληση επί ένα ημερολογιακό έτος, αλλά τόσων ημερών όσων αναλογούν στο χρονικό διάστημα απασχόλησης του (π.χ. για πλήρη απασχόληση επί ένα τρίμηνο θα χορηγείται άδεια μίας ημέρας).

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ

ΑΔΕΙΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ

Ο εκπαιδευτικός που ανταποκρίνεται σε πρόσκληση από υπηρεσία αιμοληψίας για κάλυψη έκτακτης ανάγκης, καθώς και ο εκπαιδευτικός που μετέχει σε οργανωμένη ομαδική αιμοληψία, δικαιούται ειδική άδεια απουσίας, με πλήρεις αποδοχές, δύο (2) ημερών (παράγραφος 5 του άρθρου 50 του Υ.Κ.).
Οι δύο αυτές ημέρες άδειας χορηγούνται πέραν της ημέρας αιμοδοσίας και μπορούν να ληφθούν είτε συνεχόμενα με το χρόνο της αιμοδοσίας ή οποτεδήποτε μέσα στο ίδιο ημερολογιακό έτος. Σε κάθε περίπτωση δεν μεταφέρονται στο επόμενο ημερολογιακό έτος.

Επίσης, την εν λόγω άδεια τη δικαιούται και ο εκπαιδευτικός που προσέρχεται σε οιοδήποτε κέντρο αιμοληψίας από δική του πρωτοβουλία, για να προσφέρει αίμα. Στην περίπτωση αυτή οφείλει να προσκομίσει σχετική βεβαίωση του νοσηλευτικού ιδρύματος, στο οποίο πραγματοποιήθηκε η αιμοληψία. Σημειώνεται ότι η άδεια αυτή χορηγείται και στην περίπτωση λήψης αιμοπεταλίων. (ΥΠΕΠΘ 74275/Δ2, 10-7-2007, παρ. 4)

ΑΔΕΙΑ ΚΥΗΣΗΣ – ΛΟΧΕΙΑΣ

Στις προσωρινές αναπληρώτριες εκπαιδευτικούς χορηγείται άδεια μητρότητας 17 εβδομάδες. Από το διάστημα αυτό, 8 εβδομάδες θα χορηγούνται υποχρεωτικά πριν από την πιθανή ημερομηνία του τοκετού (άδεια τοκετού) και οι υπόλοιπες 9 εβδομάδες μετά τον τοκετό (άδεια λοχείας).
ε περίπτωση που ο τοκετός γίνει σε χρόνο μεταγενέστερο από αυτόν που είχε αρχικά πιθανολογηθεί, η άδεια παρατείνεται μέχρι την πραγματική ημερομηνία του τοκετού χωρίς η παράταση αυτή να συνεπάγεται την αντίστοιχη μείωση της άδειας που δικαιούται να λάβει η αναπληρώτρια εκπαιδευτικός. Αυτό σημαίνει ότι σε αυτή ειδικά την περίπτωση, η συνολική άδεια τοκετού υπερβαίνει τις 17 εβδομάδες. Αν όμως ο τοκετός γίνει σε χρόνο προγενέστερο από αυτόν που είχε στην αρχή πιθανολογηθεί, το υπόλοιπο της άδειας θα χορηγείται υποχρεωτικά μετά τον τοκετό, ώστε να εξασφαλίζεται χρόνος συνολικής άδειας 17 εβδομάδων (άρθρο 11 του Ν.2874/2000).

Αίτηση αναπληρωτών για άδεια κύησης , αίτηση για άδεια κύησης ΕΣΠΑ αναπληρωτών
Αίτηση για άδεια λοχείας, αίτηση λοχείας ΕΣΠΑ αναπληρωτών

Στις μητέρες προσωρινές αναπληρώτριες εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και εκκλησιαστικής εκπαίδευσης χορηγείται μειωμένο διδακτικό ωράριο. Η μείωση θα ισχύει από την ημέρα γέννησης του τέκνου και εφόσον αυτό βρίσκεται σε ζωή και δεν θα είναι μεγαλύτερη των δύο ωρών εβδομαδιαίως για τα δύο πρώτα ημερολογιακά έτη (άρθρο 13 παρ. 45 περ. γ σε συνδυασμό με το άρθρο 30 παρ. 14 του ν. 2083/92 Η εννεάμηνη άδεια με αποδοχές για ανατροφή παιδιού χορηγείται μόνο σε μητέρες τακτικές εκπαιδευτικούς.
Επίσης απαλλάσσονται από τις πρόσθετες υπηρεσίες στα σχολεία τους οι μητέρες παιδιών μέχρι δύο ετών.

ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ

Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί σε περίπτωση ασθενείας τους, δικαιούνται τις αποδοχές των εργασίμων ημερών ενός 15 ημέρου αν έχουν υπηρεσία στον ίδιο εργοδότη άνω των 10 ημερών και κάτω του έτους ή τις αποδοχές των εργασίμων ημερών ενός μηνός αν έχουν υπηρεσία στον ίδιο εργοδότη άνω του έτους. (Αρ.657 Α.Κ.)
Από τις ανωτέρω αποδοχές ο εργοδότης δικαιούται να εκπέσει κάθε ποσό που παίρνει ο εργαζόμενος από τον οικείο ασφαλιστικό του οργανισμό λόγω του κωλύματος Αρ. 658 Α.Κ.)

Εξάλλου, βάσει του Αρ. 5 του Α.Ν. 187/67, σε περίπτωση αποχής του εργαζόμενου από την εργασία του, λόγω ασθενείας, για το χρονικό διάστημα από την αναγγελία της ανικανότητας μέχρι την έναρξη της επιδοτήσεως του από το Ι.Κ.Α. ή τον άλλον ασφαλιστικό οργανισμό (1 έως 3 ημέρες) ο εργοδότης, υποχρεούται να πληρώσει μόνο το μισό των ημερομισθίων ή του αναλογούντος μισθού, αποκλειομένης της συμπληρώσεως του υπολοίπου ποσού από τον οικείο ασφαλιστικό φορέα.
Αναρρωτική άδεια με γνωμάτευση γιατρού ιδιώτη δεν χορηγείται.
Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί εφόσον χρειάζονται αναρρωτική άδεια πρέπει να απευθύνονται στο Ι.Κ.Α. και δεν μπορούν να παραπέμπονται στις κατά τόπους υγειονομικές επιτροπές, οι οποίες έχουν αρμοδιότητα μόνο για τους μόνιμους δημοσίους υπαλλήλους.

Αίτηση αναπληρωτών για αναρρωτική άδεια

Αίτηση αναπληρωτών ΕΣΠΑ για αναρρωτική άδεια

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ:
Στους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς-Ωρομίσθιους, χορηγείται αναρρωτική άδεια μετά από αίτηση τους συνοδευμένη από το απαραίτητο δικαιολογητικό έγγραφο του ΙΚΑ (και μόνο από το ΙΚΑ. Από την πρώτη ημέρα της ασθενείας, πρέπει να απευθύνονται στο ΙΚΑ της περιοχή τους απ΄όπου θα προμηθεύονται ένα τριπλότυπο το οποίο θα αναφέρει την πάθηση, τις ημέρες απουσίας και θα έχει υπογραφή από τον ελεγκτή του ΙΚΑ.) Η αίτηση πρέπει να κατατίθεται εντός 7 ημερών από την πρώτη ημέρα ασθενείας και θα πρέπει να συνοδεύεται από το τριπλότυπο. Στη συνέχεια ο Διευθυντής Π.Ε. Ν. Χαλκιδικής θα υπογράφει το τριπλότυπο του ΙΚΑ το οποίο ο αναπληρωτής θα πρέπει να προσκομίζει στο ΙΚΑ για να προμηθευτεί την απόφαση του ΙΚΑ σε σχέση με τις αποδοχές για το διάστημα απουσίας. Τέλος η απόφαση του ΙΚΑ θα πρέπει να αποστέλλεται άμεσα από τον εκπαιδευτικό στην Διεύθυνση για να χορηγηθεί η αναρρωτική άδεια και να γίνει περικοπή που προβλέπεται από την μισθοδοσία.(Π.Δ. 410/1988 και αρ. 44/1990 γνωμοδότηση του Ν. Συμβουλίου του Κράτους).

ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ

Για τις τρεις πρώτες μέρες της άδειας καταβάλλεται από το δημόσιο το μισό των αποδοχών που δικαιούται. Από το ΙΚΑ δεν δικαιούται τίποτε.
Για το διάστημα από την 4η μέχρι την 15η ημέρα παίρνει αποδοχές 12 ημερών αφαιρούμενης της επιδότησης του ΙΚΑ που αναλογεί στο διάστημα αυτό.
Για το διάστημα από την 16η ημέρα και μετά, μόνο την επιδότηση του ΙΚΑ.

ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ
Στους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς μπορεί να χορηγηθεί κανονική άδεια απουσίας με αποδοχές για επτά (7) το πολύ εργάσιμες ημέρες κατ έτος για λόγους εξαιρετικής ανάγκης.
Αίτηση για κανονική άδεια αναπληρωτών

Αίτηση για κανονική άδεια ΕΣΠΑ αναπληρωτών

ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ
Ειδική άδεια γάμου. Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί, έχουν δικαίωμα άδειας με αποδοχές πέντε (5) εργάσιμων ημερών σε περίπτωση γάμου. Η άδεια αυτή χορηγείται αμέσως πριν ή αμέσως μετά την τέλεση του γάμου και όχι άλλη χρονική περίοδο.
Αίτηση για ειδική άδεια απουσίας

Αίτηση για ειδική άδεια απουαίας ΕΣΠΑ

Ειδική άδεια λόγω θανάτου συγγενικού προσώπου Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί έχουν δικαίωμα απουσίας με αποδοχές δύο εργάσιμων (2) ημερών σε περίπτωση θανάτου συγγενών α΄βαθμού

Ειδική άδεια άσκησης εκλογικού δικαιώματος Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί δικαιούνται ειδική άδεια με αποδοχές μιας (1) έως τριών (3) ημερών, κατά περίπτωση, για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος, όπως κάθε φορά ορίζεται από το ΥΠ.ΕΣ. πριν από τη διενέργεια των εκλογών.

Ειδική άδεια δίκης: Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί δικαιούνται άδεια για τη συμμετοχή σε δίκη ενώπιον οποιουδήποτε Δικαστηρίου (άρθρα 657 και 658 του Αστικού Κώδικα).

Αίτηση για ειδική άδεια απουσίας

Αίτηση για ειδική άδεια απουσίας ΕΣΠΑ

ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ

Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί που έχουν τέκνα στην Πρωτοβάθμια ή Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, δικαιούνται να απουσιάζουν από την εργασία τους μέχρι τη συμπλήρωση τεσσάρων (4) εργάσιμων ημερών, για να επισκέπτονται το σχολείο των παιδιών τους, με σκοπό την παρακολούθηση της σχολικής τους επίδοσης (άρθρο 9 του Ν1483/1984 όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 6 του Π.Δτος 193/1988). Η άδεια αυτή είναι με αποδοχές και χορηγείται στον ένα από τους δύο γονείς. Αν και οι δύο γονείς είναι δικαιούχοι, αποφασίζουν με κοινή συμφωνία και υπεύθυνη δήλωση στην υπηρεσία τους, κάθε φορά, ποιος από τους δύο θα κάνει χρήση αυτού του δικαιώματος και για πόσο χρονικό διάστημα, που πάντως η συνολική διάρκειά της δεν μπορεί να υπερβεί σε διάρκεια τις τέσσερις (4) ημέρες και για τους δύο γονείς.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΕΣΠΑ:

ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΕΣΠΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΤΟ ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΤΟΥ ΕΣΠΑ ΣΤΟ ΥΠΟΣΕΛΙΔΟ