Δελτίο Τύπου

Eθνικό Συνέδριο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Μεγάλο ενδιαφέρον για αποκέντρωση της Διά Βίου Μάθησης

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα συμπεράσματα του Εθνικού Συνεδρίου με θέμα «Η Διά Βίου Μάθηση αρωγός στην αντιμετώπιση της κρίσης» που διεξήχθη από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. στις 4 και 5 Απριλίου. Πιο συγκεκριμένα:

  • Οι Περιφέρειες αντιμετωπίζουν τη Διά Βίου Μάθηση ως μοχλό ανάπτυξης ειδικού βάρους. Στο πλαίσιο αυτό αναπτύσσονται σε όλη την Ελλάδα σχετικές δράσεις, οι οποίες αποδεικνύονται πιο αποτελεσματικές όταν λαμβάνονται υπόψη οι κατά περιοχή αναπτυξιακές ανάγκες.
  • Η κοινωνικοοικονομική πραγματικότητα και οι εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση επιτάσσουν επίσπευση των έργων και των δράσεων που εντάσσονται στο πλαίσιο της Διά Βίου Μάθησης. Για να γίνει αυτό εφικτό, απαιτείται η ενίσχυση της νοοτροπίας συνεργασίας μεταξύ όλων των εμπλεκομένων με στόχο την αποτελεσματική υπέρβαση των εκάστοτε θεμάτων.
  • Η αποτελεσματικότητα κάθε μάθησης που λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια της ζωής μας (Διά Βίου) συνδέεται με όρους ποιότητας για όλους τους συντελεστές.

Το Συνέδριο έλαβε χώρα με αφορμή την ολοκλήρωση του έργου «Καινοτόμος στρατηγική ευαισθητοποίησης για τη Διά Βίου Μάθηση στην Ελλάδα: INSTALL- Innovative Strategy for raising Awareness of LLL in Greece», που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος για τη Διά Βίου Μάθηση από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (Συντονιστής Εταίρος), τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) και το Τ.Ε.Ι. Πατρών.

Την έναρξη του Συνεδρίου κήρυξε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού κ. Αθανάσιος Κυριαζής ο οποίος τόνισε ότι οι πολιτικές για τη Διά Βίου Μάθηση αποτελούν σήμερα προτεραιότητα τόσο στην Ευρώπη, όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο στοχεύοντας στην αύξηση της απασχόλησης, στην οικονομική ευημερία και στην πλήρη συμμετοχή του ατόμου στην κοινωνία. Σημείωσε δε ότι το Υπουργείο δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην αναβάθμιση των προσόντων του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας, στην ανάπτυξη του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων και στη σύνδεση των παρεχόμενων προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας.

Χαιρετισμό απηύθηνε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας κ. Απόστολος Κατσιφάρας ο οποίος υπογράμμισε τον ουσιώδη ρόλο που καλείται να αναλάβει η Διά Βίου Μάθηση στην προώθηση της αναπτυξιακής προοπτικής της χώρας και επίσης τη σημαντική συμβολή των περιφερειών προς το σκοπό αυτό.

Ο Πρόεδρος του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. κ. Θόδωρος Καρτσιώτης αναφέρθηκε συνοπτικά στο έργο του φορέα για την προώθηση της Διά Βίου Μάθησης, συμπεριλαμβανομένης της συμβολής του στο ευρωπαϊκό έργο για την καινοτόμο στρατηγική ευαισθητοποίησης (INSTALL).

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής κ. Σωτήρης Γκλαβάς επισήμανε το ρόλο του ποιοτικού σχολείου ως ακρογωνιαίου λίθου για κάθε περαιτέρω διαδικασία μάθησης. Η Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου Παιδείας κα. Αθηνά Πλέσσα – Παπαδάκη ανέπτυξε κατά την ομιλία της την Ευρωπαϊκή οπτική για την Εκπαίδευση και την Κατάρτιση.

Στο Συνέδριο συμμετείχαν εκπρόσωποι από όλες σχεδόν τις Ελληνικές Περιφέρειες, οι οποίοι ήρθαν σε άμεση επαφή με υπηρεσιακούς παράγοντες και εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού. Με αυτό τον τρόπο είχαν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για τις πιο πρόσφατες εξελίξεις στον εθνικό και ευρωπαϊκό σχεδιασμό για την προώθηση της Διά Βίου Μάθησης, και επίσης να παρουσιάσουν αναλυτικά το έργο κάθε περιφέρειας, δημιουργώντας για τους παριστάμενους (φορείς διοίκησης και παροχής υπηρεσιών Διά Βίου Μάθησης, κοινωνικούς φορείς, εκπαιδευόμενους και ενήλικους καταρτιζόμενους, εκπαιδευτικό προσωπικό που ασχολείται με την επιμόρφωση ενηλίκων, πολίτες κ.α.) ολοκληρωμένη εικόνα τόσο για τις δράσεις Διά Βίου Μάθησης πανελλαδικά, όσο και για τα κύρια ζητήματα που απασχολούν τις τοπικές κοινωνίες.

Κατά τη δεύτερη ημέρα του συνεδρίου παρουσιάστηκαν αναλυτικότερα τα αποτελέσματα του έργου INSTALL «Καινοτόμος στρατηγική ευαισθητοποίησης για τη Διά Βίου Μάθηση στην Ελλάδα: – Innovative Strategy for raising Awareness of LLL in Greece», με ιδιαίτερη αναφορά σεενημερωτικό παιχνίδι γνώσεων που αναπτύχθηκε με στόχο την ευαισθητοποίηση του κοινού, και ειδικότερα των νέων, σε θέματα που αφορούν στη Διά Βίου Μάθηση. Το παιχνίδι αποτέλεσε το πιο καινοτόμο στοιχείο του έργου και παράδειγμα καλής πρακτικής.

Την ίδια ημέρα παρουσιάστηκαν αναλυτικά το έργο και οι δράσεις του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. για την προώθηση της Διά Βίου Μάθησης και ειδικότερα την Πιστοποίηση Προσόντων, το πλαίσιο της αδειοδότησης των παρόχων Διά Βίου Μάθησης, τη πολιτική διασφάλισης ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης.

Ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) με κομβικό ρόλο και σημαντικό έργο στην αδειοδότηση και πιστοποίηση εκπαιδευτικών φορέων Διά Βίου Μάθησης, τη Διά Βίου Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας και τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό, είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, εποπτευόμενο από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Για το Δελτίο Τύπου πατήστε .