Απαντήσεις – διευκρινήσεις σε ηλεκτρονική επικοινωνία (mail) με αρ. πρωτ. 22327/Λ/2-3-2012 της εταιρείας ΙΒΜ ΕΛΛΑΣ Συστήματα Επεξεργασίας Πληροφοριών Α.Ε. σχετικά με την «Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής απόψεως προσφορά για την προμήθεια Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού για τη λειτουργία της εφαρμογής του Μηχανογραφικού Δελτίου (Web Servers, Database Servers & Συγκρότημα Storage Area Network)».