Τι ισχύει για το ανώτατο χρόνο άδειας εκπαιδευτικών για ανατροφή παιδιού έως 6 ετών (δεκτή γνωμοδότηση)

α) Για τη χορήγηση άδειας άνευ αποδοχών για ανατροφή τέκνου ηλικίας έως έξι ετών στους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, εφαρμόζεται η ειδική διάταξη του άρθρου 16 περ. ε’ του Ν. 1566/1985, συμπληρωματικά δε η διάταξη του άρθρου 53 παρ. 1 του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν. 3528/2007) και μόνο ως προς το διαδικαστικό θέμα της υποχρεωτικής χορήγησής της και χωρίς γνώμη υπηρεσιακού συμβουλίου (πλειοψ.).

β) Η διάταξη του άρθρου 50 του Ν. 4075/2012 δεν ευρίσκει πεδίο εφαρμογής, δεδομένης της ευνοϊκότερης ρύθμισης του επίμαχου ζητήματος με την ειδική διάταξη του άρθρου 16 περ. ε’ του Ν. 1566/1985 (ομόφωνα).