Η ψηφιοποίηση στα σχολεία είναι γεγονός – Δώδεκα υπηρεσιακά έγγραφα οφείλουν να ενημερώνουν –καθημερινά, εβδομαδιαία, ανά τακτά διαστήματα μέσα στον μήνα ή άπαξ– οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι εκτός από το εκπαιδευτικό τους έργο επιφορτίζονται και το γραφειοκρατικό άγος.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η Καθημερινή, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 79942/ΓΔ4, τηρούνται σε κάθε σχολική μονάδα τα εξής έγγραφα:

1. Πρωτόκολλο, στο οποίο καταχωρίζονται όλα τα εισερχόμενα και εξερχόμενα έγγραφα, στα οποία περιλαμβάνονται και οι κάθε είδους τίτλοι σπουδών, καθώς και τα εμπιστευτικά έγγραφα για τα οποία τηρείται ιδιαίτερος φάκελος.

2. Βιβλίο πράξεων διευθυντή.

3. Βιβλίο πράξεων συλλόγου διδασκόντων.

4. Ημερολόγιο λειτουργίας σχολείου, στο οποίο καταγράφονται καθημερινά, περιληπτικά, τα κατά την κρίση του διευθυντή σημαντικότερα γεγονότα που σχετίζονται με τη λειτουργία του σχολείου.

5. Βιβλίο ύλης κατά τάξη ή τμήματα τάξεων, στο οποίο καταχωρίζεται αυθημερόν από κάθε διδάσκοντα ο τίτλος της ενότητας που δίδαξε.

6. Βιβλίο βιβλιοθήκης, στο οποίο καταχωρίζονται, κατά ενότητες, τα βιβλία.

Τα πρακτικά του συλλόγου διδασκόντων θα μπορούν να υπογράφουν οι δάσκαλοι και ο διευθυντής του σχολείου ψηφιακά μέσω του gov.gr.

7. Βιβλίο υλικού, στο οποίο καταχωρίζονται όλα τα μη αναλώσιμα είδη του σχολείου, εκτός από αυτά που καταχωρίζονται στο βιβλίο βιβλιοθήκης.

8. Μητρώο μαθητών, στο οποίο καταχωρίζονται τα στοιχεία τους.

9. Ευρετήριο, στο οποίο καταχωρίζονται το επώνυμο, το όνομα, το όνομα πατέρα, το όνομα μητέρας και ο αριθμός μητρώου των εγγεγραμμένων μαθητών.

10. Απουσιολόγιο.

11. Βιβλίο καταγραφής ενεργειών υποστήριξης εύρυθμης λειτουργίας.

12. Ατομικοί φάκελοι των μαθητών, οι οποίοι φοιτούν σε σχολεία ειδικής αγωγής, σε τμήματα ένταξης και παράλληλη στήριξη.

Πολλά απ’ αυτά τα έγγραφα απαιτούν υπογραφές από πλήθος εκπαιδευτικών και μάλιστα πολλές φορές κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους. Τέτοιο παράδειγμα είναι τα πρακτικά του συλλόγου διδασκόντων. Το βιβλίο αυτό είναι το πλέον απαραίτητο για την εύρυθμη και δημοκρατική λειτουργία της σχολικής μονάδας. Σ’ αυτό γράφονται οι αποφάσεις του συλλόγου διδασκόντων για όλα τα θέματα, όπως κατανομή τάξεων – τμημάτων, σχεδιασμός εκπαιδευτικού έργου, εφημερία, εκπαιδευτικές επισκέψεις, προγραμματισμός δραστηριοτήτων κ.λπ.

Ξεκινώντας από το έγγραφο αυτό, άμεσα, και σε συνεργασία με το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης θα μπορούν να υπογράφουν οι διδάσκοντες και ο διευθυντής του σχολείου ψηφιακά μέσω του gov.gr, ώστε να τερματιστεί πλέον το φαινόμενο τήρησης των πρακτικών του συλλόγου χειρόγραφα ή να μην απαιτείται η φυσική υπογραφή των μελών του συλλόγου. Η επιβεβαίωση της ψηφιακής υπογραφής του υπογράφοντος με αποστολή sms στο κινητό του προσθέτει χαρακτήρα αυξημένης αξιοπιστίας, ενώ τα χαρακτηριστικά ασφαλείας των εγγράφων του gov.gr, όπως το QR code, ο αριθμός επαλήθευσης και η ψηφιακή σφραγίδα της ελληνικής κυβέρνησης διασφαλίζουν την ασφάλεια του εγγράφου. Στις αρχές του 2024 θα ξεκινήσει η ψηφιοποίηση του Βιβλίου πράξεων συλλόγου διδασκόντων και θα προχωρήσουν μετά και τα υπόλοιπα έγγραφα.

Καθημερινή