ΦΕΚ A 85 – 07.04.2014
Ημερομηνία κυκλοφορίας 07.04.2014 Σελίδες 108 (1383 – 1490) – ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4254/2014

Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονο−
μίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4046/2012 και

άλλες διατάξεις

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ζ: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡ−
ΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Τα άρθρα 30 και 33 του ν. 682/1977 «Περί Ιδιωτικών
σχολείων Γενικής Εκπαιδεύσεως και Σχολικών Οικοτρο−
φείων» (Α ́ 244) και η παράγραφος 1 του άρθρου 11 του
ν. 1351/1983 «Εισαγωγή σπουδαστών στην Τριτοβάθμια
Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» (Α ́ 56) καταργούνται

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Θ: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡ−
ΓΕΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙ−
ΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Θ.1: ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ−ΠΑΡΑΤΑΣΗ−
ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ−ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ−ΠΑΡΟΧΕΣ ΟΑΕΔ-σελίς 1421
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Θ.3: ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΕΩΣ ΤΗΝ ΕΚ−
ΔΟΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑ−
ΤΑΡΓΟΥΜΕΝΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ ΤΟΥ ν. 4172/2013
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Θ.4: MH ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ-σελίς 1423

ΦΕΚ A 74 – 26.03.2014
Ημερομηνία κυκλοφορίας 26.03.2014 Σελίδες 68 (1215 – 1282)

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4250 Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992(Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις…ΤΟ Φ.Ε.Κ

Άρθρο 40
Διαθεσιμότητα έως την έκδοση
οριστικών πινάκων διάθεσης
Άρθρο 41
Επιγενόμενες εξαιρέσεις διαθεσιμότητας

Προεδρικό Διάταγμα 28
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 48 – 28.02.2014 στις 28.02.2014
ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΦΕΚ B 315 – 12.02.2014

Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ Ε.Δ.Ε.Α.Υ

Ημερομηνία κυκλοφορίας 13.02.2014 Σελίδες 16 (4113 – 4128)

ΦΕΚ A 32 – 11.02.2014 – ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4235

Άρθρο 68
Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας
του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων
Παράγραφος 2
Θέματα Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Επιστροφή απζημιώσεων από εκπαιδευτικές άδειες
Επιλογή στελεχών εκπαίδευσης και πειθαρχικά παραπτώματα
Παράγραφος 3
Ειδικές κατηγορίες διδακτικού
και εργαστηριακού προσωπικού των Α.Ε.Ι.
Παράγραφος 4
Αριθμός Διοικητικού και Εκπαιδευτικού
Προσωπικού των ΔΔΒΜ, ΙΕΚ, ΣΕΚ, ΣΔΕ και ΚΔΒΜ

Ημερομηνία κυκλοφορίας 11.02.2014 Σελίδες 144 (501 – 644)

ΦΕΚ A 8 – 10.01.2014

ΑΡΘΡΟ 11: ΘΕΜΑΤΑ ΦΟΡΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΙΕΚ/ΙΔΙΩΤ.ΣΧΟΛΕΙΑ/ΚΟΛΛΕΓΙΑ) & ΘΕΜΑΤΑ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΚΥΣΕΕΠ/ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ κ.α)

Ημερομηνία κυκλοφορίας 10.01.2014 Σελίδες 8 (123 – 130)

ΦΕΚ A 193 – 17.09.2013 Νόμος 4186/2013 ”

“Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και
λοιπές διατάξεις.”-ΑΡΘΡΟ 28 ΘΕΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Ημερομηνία κυκλοφορίας 17.09.2013 Σελίδες 52 (3111 – 3162)

ΦΕΚ A 167 – 23.07.2013 – Νόμος 4172/2013
Ημερομηνία κυκλοφορίας 23.07.2013 Σελίδες 60 (2457 – 2516)

Το άρθρο 82 αφορά στους Εκπαιδευτικούς και έχει τίτλο:

“Κατάργηση ειδικοτήτων κατά κλάδο και κατηγορία του προσωπικού της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις”


ΦΕΚ A 240 – 05.11.2013

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΟΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΤΟΥ Π.Δ ΥΠ.ΑΡΙΘΜ.152(ΦΕΚ Α 240 – 5.11.2013) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ Ε.Ε.Π & Ε.Β.Π ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 23

ΚΑΙ

ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ δ) ΚΑΙ ε) ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 10 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 3(Ε.Ε.Π/Ε.Β.Π ΣΕ Σ.Μ.Ε.Α.Ε)

ΚΑΙ

ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 12 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 3(Ε.Ε.Π ΣΕ ΚΕ.Δ.Δ.Υ)

Ημερομηνία κυκλοφορίας 05.11.2013 Σελίδες 28 (4107 – 4134)

ΦΕΚ A 107 – 09.05.2013
Ημερομηνία κυκλοφορίας 09.05.2013 Σελίδες 52 (1571 – 1622)-

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4152 Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013.
ΩΡΑΡΙΟ ΕΚΠ/ΚΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ: ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Θ΄: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ , στη σελίδα 1608, αναφέρεται:

…ε) Εκπαιδευτικό προσωπικό Δ/θμιας Εκπ/σης όλων των κλάδων της κατηγορίας ΠΕ ώρες 23 αν έχουν έως έξι έτη υπηρεσίας,
ώρες 21 αν έχουν από έξι μέχρι δώδεκα έτη υπηρεσίας και ώρες 20 αν έχουν πάνω από δώδεκα έτη υπηρεσίας.

ΦΕΚ A 88 – 18.04.2013
Ημερομηνία κυκλοφορίας 18.04.2013 Σελίδες 32 (1167 – 1198) Επανακυκλοφόρησε στις 30.04.2013-ΝΟΜΟΣ 4144-Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.

ΦΕΚ A 103 – 29.04.2013
Ημερομηνία κυκλοφορίας 29.04.2013 Σελίδες 20 (1497 – 1516)-ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4151-Ρυθμίσεις για την τροποποίηση και τη βελτίωση συνταξιοδοτικών,δημοσιονομικών, διοικητικών και λοιπών
διατάξεων του Υπουργείου Οικονομικών.

ΦΕΚ A 83 – 09.04.2013
Ημερομηνία κυκλοφορίας 09.04.2013 Σελίδες 12 (1085 – 1096)-Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.).

ΦΕΚ B 614 – 15.03.2013
Ημερομηνία κυκλοφορίας 20.03.2013 Σελίδες 8 (10797 – 10804) – Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας – Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης
Νόμος 4024
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 226 – 27.10.2011 στις 27.10.2011
ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ, ΕΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ – ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΟ, ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΦΕΔΡΕΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2012-2015

Συμπληρωματικές διευκρινήσεις σχετικά με τη βαθμολογική και μισθολογική κατάταξη των εκπαιδευτικών Π.Ε. και Δ.Ε.

Νόμος 4093
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 222 – 12.11.2012 στις 12.11.2012
ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2013-2016 – ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν. 4046/2012 ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2013-2016.
Νόμος 3528
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 26 – 09.02.2007 στις 13.02.2007
ΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.(ΔΗΜΟΣΙΟΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ)

Νόμος 4057
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 54 – 14.03.2012 στις 14.03.2012
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ – Ε.Ε.Π – Ε.Β.Π. ΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ. ΔΕΙΤΕ

Υποχρεωτικό ωράριο εργασίας εκπ/κών και συμπλήρωση αυτού.

ΔΕΙΤΕ
ΦΕΚ A 107 – 09.05.2013
Ημερομηνία κυκλοφορίας 09.05.2013 Σελίδες 52 (1571 – 1622)-

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4152 Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013.
ΩΡΑΡΙΟ ΕΚΠ/ΚΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ: ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Θ΄: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ , στη σελίδα 1608, αναφέρεται:

…ε) Εκπαιδευτικό προσωπικό Δ/θμιας Εκπ/σης όλων των κλάδων της κατηγορίας ΠΕ ώρες 23 αν έχουν έως έξι έτη υπηρεσίας,
ώρες 21 αν έχουν από έξι μέχρι δώδεκα έτη υπηρεσίας και ώρες 20 αν έχουν πάνω από δώδεκα έτη υπηρεσίας.


ΦΕΚ B 449 – 03.04.2007
Ημερομηνία κυκλοφορίας 05.04.2007 Σελίδες 8 (9387 – 9394)

(Καθορισμός εβδομαδιαίου ωραρίου Ε.Ε.Π και Ε.Β.Π σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε – Τροποποίηση κανονισμού λειτουργίας και καθορισμός ωραρίου ΚΕ.Δ.Δ.ΥΚαθηκοντολόγιο εκπαιδευτικών και Ε.Ε.Π στις Σ.Μ.Ε.Α.Ε)

ΦΕΚ B 1503 – 08.11.2001 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ Κ.Δ.Α.Υ/ΚΕ.Δ.Δ.Υ
Ημερομηνία κυκλοφορίας 13.11.2001 Σελίδες 16 (20939 – 20954)
Νόμος 1264
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 79 – 01.07.1982
ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΔΗΜΟΚΡΑΤΙΣΜΟ ΤΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ.
Νόμος 1566
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 167 – 30.09.1985
ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ.
Προεδρικό Διάταγμα 1
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1 – 03.01.2003 στις 13.01.2003
ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΑΥΤΩΝ, ΟΡΟΙ, ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΑΥΤΩΝ

Προεδρικό Διάταγμα 100
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 94 – 22.05.1997
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Π.Δ. 50/96 (ΦΕΚ 45 Α) ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.
Προεδρικό Διάταγμα 50
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 45 – 08.03.1996
ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Νόμος 4115
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 24 – 30.01.2013 στις 30.01.2013
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ(ΑΡΘΡΟ 39-Ε.Δ.Ε.Α.Υ-Σ.Δ.Ε.Υ-ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΚΠ/ΚΑ ΘΕΜΑΤΑ)


Νόμος 3966

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 118 – 24.05.2011 στις 25.05.2011
ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ, ΙΔΡΥΣΗ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ.(ΑΡΘΡΟ 56 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ)

Νόμος 3848
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 71 – 19.05.2010 στις 19.05.2010 Επανακυκλοφόρησε στις 20.05.2010
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ – ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Νόμος 3699
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 199 – 02.10.2008 στις 06.10.2008
ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Η ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ.
Νόμος 2817
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 78 – 14.03.2000 στις 17.03.2000
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΦΕΚ B 1286 – 12.09.2006
Ημερομηνία κυκλοφορίας 15.09.2006 Σελίδες 12 (17317 – 17328)

Διακοπές – Αργίες μαθητών – Σχολικές εορτές (ΦΕΚ Β’/1286/12.9.2006)

ΠΛΗΡΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΔΕΙΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ & ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Μπορείτε να δείτε τον ΟΔΗΓΟ ΑΔΕΙΩΝ σε μορφή PDF & DOC

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΑΔΕΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΑΔΕΙΕΣ (1): ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ:
ΑΔΕΙΕΣ (2): ΑΔΕΙΑ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ-ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ:
ΑΔΕΙΕΣ (3): ΑΝΕΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ:
ΑΔΕΙΕΣ (4): ΕΙΔΙΚΕΣ:
ΑΔΕΙΕΣ (5): ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ:
ΑΔΕΙΕΣ (6): ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ:
ΑΔΕΙΕΣ (7): ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ:
ΑΔΕΙΕΣ (8): ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΕΣ:
ΑΔΕΙΕΣ (9) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ-ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΕΣ:
ΑΔΕΙΕΣ (10): ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΤΙΚΕΣ (παραμεθορίου-ανυπαιτίου κωλύματος κλπ):
ΑΔΕΙΕΣ (11): ΑΙΜΟΔΟΤΙΚΕΣ:
ΑΔΕΙΕΣ (12): ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ:

——————————————————————————————————————————————–

ΤΙ ΑΔΕΙΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

Σημείωση από ΠΕΑΔ

ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΟΥΜΕ ΟΤΙ 7 ( ΕΠΤΑ) ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΙΣΧΥΕ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2007.Με το άρθρο 48 παρ.4 του Ν.3528/2007 (ΦΕΚ 26/09-02-2007τ.Α) οι μέρες ορίζονται σε δέκα ( 10 ) Η άδεια αυτή είναι με αποδοχές.

ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΔΩ:

———————————————————————————————————————————————————————-
Χορήγηση αδειών άνευ αποδοχών, αδειών για επιμορφωτικούς ή επιστημονικούς λόγους και αδειών εξετάσεων

Άδειες άνευ αποδοχών:
Άρθρο 51 του ν.3528/2007
Άρθρο 16, περ.Ε, του ν.1566/1985
Π.Δ1, άρθρο 15&21
ΔΕΙΤΕ ΚΑΙ
Άδειες για επιμορφωτικούς ή επιστημονικούς λόγους:
Άρθρο 59,παρ.1,2,3 του ν.3528/2007
Άδειες εξετάσεων:
Άρθρο 60, παρ.1,2 του ν.3528/2007
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΤΕΡΑ
…………………………………………………………………………………………….
ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ Η ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ
ΔΕΙΤΕ
———————————————————
Επικοινωνία και εγγραφή ανέργων στον Ο.Α.Ε.Δ – Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ Ο.Α.Ε.Δ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΟΥΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ

…………………………………………………………………………………….
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΓΝΩΣΗΣ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

Η γνώση ξένων γλωσσών αποδεικνύεται με πιστοποιητικά, πτυχία, διπλώματα και απολυτήριους τίτλους που αναφέρονται :
Α. Στο Προεδρικό Διάταγμα 50/2001
Όπως τροποποιήθηκε
Β. Με το Προεδρικό Διάταγμα 347/2003
Γ. Με το Προεδρικό Διάταγμα 116/2006 και
Δ. Το Προεδρικό Διάταγμα 146/2007

———————————————————————–
ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ: ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ-ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ-ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

Αναγνώριση προϋπηρεσίας ΧΡΟΝΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ. Από εδώ:
Αναγνώριση προϋπηρεσίας ΧΡΟΝΟΥ ΠΑΙΔΙΩΝ. Από εδώ:
Αναγνώριση προϋπηρεσίας ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΘΗΤΕΙΑΣ. Από εδώ:
Αναγνώριση προϋπηρεσίας ΓΟΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ. Από εδώ:
Αναγνώριση προϋπηρεσίας ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ. Από εδώ:

Διαδικασία συνταξιοδότησης. Από εδώ:

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ
alt
Νόμος 4093
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 222 – 12.11.2012 στις 12.11.2012
ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2013-2016 – ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν. 4046/2012 ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2013-2016.
ΦΕΚ A 103 – 29.04.2013
Ημερομηνία κυκλοφορίας 29.04.2013 Σελίδες 20 (1497 – 1516)-ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4151-Ρυθμίσεις για την τροποποίηση και τη βελτίωση συνταξιοδοτικών,δημοσιονομικών, διοικητικών και λοιπών
διατάξεων του Υπουργείου Οικονομικών.

Συχνές Ερωτήσεις Πολιτικών Υπαλλήλων

Συχνές Ερωτήσεις Συνταξιούχων

———————————————————————-
ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ Ε.Ε.Π/Ε.Β.Π

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΑΥΞΗΣΗ-ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΘΕΣΕΩΝ Ε.Ε.Π-Ε.Β.Π
Νόμος 1566
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 167 – 30.09.1985
ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ.