: Το δημοσίευσε νέα απόφαση για το , τους υποψήφιους με 10% αλλά και την διαγραφή τμημάτων.

Τι αναφέρει η απόφαση

Η υπό στοιχεία Φ.153/79899/Α5/21.05.2019 (Β’ 1904 και 1940) κοινή απόφαση του Υπουργού και της Υφυπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Πρόσβαση αποφοίτων Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) σε ποσοστά θέσεων του συνολικού αριθμού εισακτέων σε Σχολές, Τμήματα και Εισαγωγικές κατευθύνσεις Τμημάτων των Πανεπιστημίων, της ΑΣΠΑΙΤΕ, των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.Τ.Ε.), των Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων, της Σχολής Αστυφυλάκων, της Σχολής Πυροσβεστών, της Σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων και των Σχολών της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 και εφεξής.», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, τροποποιείται ως εξής:

1.α) Από τον Πίνακα της παρ. 1 του άρθρου 1 με τα Τμήματα, στα οποία εισάγονται οι απόφοιτοι/ες του Τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος, διαγράφονται τα ακόλουθα Τμήματα:

ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΑΜΑΛΙΑΔΑ)ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΓΡΙΝΙΟ)ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΒΙΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ)ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ

β) Από τον Πίνακα της παρ. 2 του άρθρου 1 με τα Τμήματα, στα οποία εισάγονται οι απόφοιτοι/ες του Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας, διαγράφεται το ακόλουθο Τμήμα:

γ) Από τον Πίνακα της παρ. 4 του άρθρου 1 με τα Τμήματα, στα οποία εισάγονται οι απόφοιτοι/ες του Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών, διαγράφεται το ακόλουθο Τμήμα:

δ) Από τον Πίνακα της παρ. 6 του άρθρου 1 με τα Τμήματα στα οποία εισάγονται οι απόφοιτοι/ες του Τομέα Μηχανολογίας, διαγράφεται το ακόλουθο Τμήμα:

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΒΙΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΝ.ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ)ΠΑΤΡΩΝ

Δικαιούχοι συμμετοχής στις για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια

Δικαίωμα συμμετοχής στις έχουν όλοι/-ες όσοι/-ες υπέβαλαν σχετική Αίτηση- Δήλωση το ίδιο έτος, όπως περιγράφεται στο άρθρο 3 της παρούσας, με την προϋπόθεση πως, αν πρόκειται για μαθητές/-τριες της τελευταίας τάξης ΕΠΑ.Λ. του σχολικού έτους 2020-2021, αυτοί/-ές θα πρέπει να έχουν λάβει το πτυχίο ΕΠΑ.Λ. και το απολυτήριο δευτεροβάθμιου κύκλου σπουδών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης ή το πτυχίο ΕΠΑ.Λ., εφόσον έχουν ήδη απολυτήριο δευτεροβάθμιου κύκλου σπουδών, σύμφωνα με την υπό στοιχεία Φ.4/55515/Δ4/2021 (Β’ 2093) απόφαση της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Επίσης, οι μαθητές/-τριες της τελευταίας τάξης ΕΠΑ.Λ. παλαιότερων σχολικών ετών που έχουν υποβάλει Αίτηση-Δήλωση και παραπέμπονται στις εξετάσεις που διεξάγονται από 1 έως 11 Ιουνίου 2021 για λήψη πτυχίου ή/και απολυτηρίου, μπορούν να λάβουν μέρος στις του ίδιου σχολικού έτους. Σε περίπτωση που δεν αποκτήσουν απολυτήριο και πτυχίο μέχρι και την έκδοση αποτελεσμάτων της εξεταστικής περιόδου του Ιουνίου, η συμμετοχή τους στις ειδικές πανελλαδικές εξετάσεις θεωρείται άκυρη και αποκλείονται από την διαδικασία επιλογής για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Αν ο/η ίδιος/-α υποψήφιος/-α τον επόμενο χρόνο επιθυμεί την εισαγωγή του/της στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση θα πρέπει να συμμετάσχει εκ νέου στις πανελλαδικές εξετάσεις.».

Δελτίο-Υποβολή-Διαδικασία

1.Δικαίωμα υποβολής προτιμήσεων υποψηφίων για εισαγωγή σε σχολές, τμήματα και εισαγωγικές κατευθύνσεις τμημάτων έχουν οι υποψήφιοι/-ες, οι οποί-οι/-ες: α) έχουν συμμετάσχει στις πανελλαδικές εξετάσεις ΕΠΑ.Λ. σε τουλάχιστον δύο (2) από τα εξεταζόμενα μαθήματα του τομέα σπουδών/ειδικότητας που έχουν δηλώσει και β) έχουν επιτύχει στις πανελλαδικές εξετάσεις βαθμολογική επίδοση ίση ή μεγαλύτερη της . των ειδικών μαθημάτων ή πρακτικών δοκιμασιών ανά σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση, αν συντρέχει τέτοια περίπτωση, καθώς και την Ε.Β.Ε. ανά σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση, σύμφωνα με το άρθρο 4Α. Οι υποψήφιοι του προηγούμενου εδαφίου μπορούν να υποβάλουν Μηχανογραφικό Δελτίο προτιμήσεων υποψηφίου/-ας για εισαγωγή σε σχολές, τμήματα και εισαγωγικές κατευθύνσεις τμημάτων των Α.Ε.Ι και στις Α.Σ.Τ.Ε. που είναι αντίστοιχες ή συναφείς με τους τομείς σπουδών από τους οποίους αποφοιτούν, καθώς και σε σχολές, τμήματα και εισαγωγικές κατευθύνσεις τμημάτων των Α.Ε.Ι., στις Α.Σ.Σ.Υ., στη Σχολή Αστυφυλάκων, στη Σχολή Πυροσβεστών, στη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, καθώς και στις Α.Ε.Ν. της κοινής ομάδας όλων των τομέων.

2.Οι υποψήφιοι/-ες της παρ. 1 διεκδικούν:

α) ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) του συνολικού αριθμού εισακτέων, σε σχολές, τμήματα και εισαγωγικές κατευθύνσεις των Α.Ε.Ι. που καθορίζονται ως αντίστοιχα ή συναφή με τους τομείς από τους οποίους αποφοιτούν, καθώς και στην κοινή ομάδα σχολών, τμημάτων και εισαγωγικών κατευθύνσεων τμημάτων των Α.Ε.Ι., στην οποία εισάγονται απόφοιτοι όλων των τομέων. Κατ’ εξαίρεση, το ποσοστό του προηγούμενου εδαφίου ανέρχεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) του συνολικού αριθμού εισακτέων στα τμήματα και εισαγωγικές κατευθύνσεις τμημάτων Πολυτεχνείων και Πολυτεχνικών Σχολών, Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Κτηνιατρικής, Φαρμακευτικής, Φυσικής, Βιολογίας και Γεωλογίας, τα οποία καθορίζονται ως αντίστοιχα ή συναφή με τους τομείς από τους οποίους αποφοιτούν,

β) ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) του συνολικού αριθμού εισακτέων στην Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) και στις Α.Σ.Τ.Ε., σε Τμήματα που καθορίζονται ως αντίστοιχα ή συναφή με τους τομείς από τους οποίους αποφοιτούν, γ) ειδικό ποσοστό θέσεων του συνολικού αριθμού εισακτέων, που ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων ή και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, σε κοινή ομάδα που περιλαμβάνει τις Α.Σ.Σ.Υ., τη Σχολή Αστυφυλάκων, τη Σχολή Πυροσβεστών, τη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων και τις Α.Ε.Ν., ανεξάρτητα από τον τομέα από τον οποίο αποφοιτούν, δ) i) Σε ποσοστό 10% των θέσεων εισακτέων, χωρίς νέα εξέταση, όπως ορίζεται στις σχετικές υπουργικές αποφάσεις, για εισαγωγή σε σχολές, τμήματα και εισαγωγικές κατευθύνσεις τμημάτων των ., στις Α.Σ.Τ.Ε., στις Α.Σ.Σ.Υ., στη Σχολή Αστυφυλάκων, στη Σχολή Πυροσβεστών, στη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, καθώς και στις Α.Ε.Ν. με βάση την Ε.Β.Ε. ή τις Ε.Β.Ε. του ειδικού μαθήματος ή των ειδικών μαθημάτων ή πρακτικών δοκιμασιών της οικείας σχολής, τμήματος ή εισαγωγικής κατεύθυνσης, αν συντρέχει τέτοια περίπτωση και την Ε.Β.Ε. ανά σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση, οι οποίες διαμορφώθηκαν κατά το σχολικό έτος της τελευταίας συμμετοχής στις πανελλήνιες εξετάσεις, καθώς και την αντίστοιχη συνολική βαθμολογία τους στα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα των ημερήσιων ΕΠΑ.Λ. και στα ειδικά μαθήματα για πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Το δικαίωμα αυτό: δα) δεν αφορά στους υποψηφίους που συμμετείχαν σε , διεκδικώντας θέσεις επιπλέον του αριθμού εισακτέων και δβ) μπορεί να ασκηθεί το επόμενο και το μεθεπόμενο έτος του έτους τελευταίας εξέτασης στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα, ειδικά μαθήματα και πρακτικές δοκιμασίες για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Οι θέσεις που αντιστοιχούν στο ποσοστό του δέκα τοις εκατό (10%) του αριθμού εισακτέων κατανέμονται σε ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%) σε όσους συμμετείχαν στις ανωτέρω εξετάσεις το αμέσως προηγούμενο έτος και σε ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%) σε όσους συμμετείχαν στις ανωτέρω εξετάσεις δύο (2) έτη πριν από το έτος υποβολής μηχανογραφικού δελτίου χωρίς νέα εξέταση, με την επιφύλαξη ειδικών διατάξεων σχετικά με τις προκαταρκτικές εξετάσεις για την εισαγωγή στις Α.Σ.Σ.Υ., τη Σχολή Αστυφυλάκων, τη Σχολή Πυροσβεστών, τη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων και τις Α.Ε.Ν. Με κοινή απόφαση του Υπουργού

Παιδείας και Θρησκευμάτων και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού, καθορίζονται τα ειδικότερα ποσοστά επί του αριθμού των εισακτέων ανά κατηγορία ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ.. Υποψήφιοι, οι οποίοι συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις τα δύο προηγούμενα έτη, εφόσον συμμετάσχουν εκ νέου έστω και σε ένα μάθημα στις πανελλαδικές εξετάσεις των ΕΠΑ.Λ. δεν έχουν δικαίωμα να υποβάλουν με βάση τη βαθμολογία προηγούμενης εξέτασής τους για το ποσοστό του 10% των θέσεων εισακτέων χωρίς νέα εξέταση.

Στις περιπτώσεις της παρούσας εφαρμόζονται οι περ. α’ και β’ της παρ. 4. Θέσεις του οικείου ποσοστού που δεν καλύπτονται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της περ. β’ της παρ. 4, μεταφέρονται διαδοχικά:

i)στις θέσεις των υποψηφίων που συμμετέχουν στις των ημερήσιων ΓΕ.Λ. και ii) στις θέσεις των υποψηφίων που συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις των ημερήσιων ΕΠΑ.Λ., εφόσον οι προς μεταφορά θέσεις ανήκουν σε σχολές, τμήματα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις, στις οποίες παραμένουν κενές θέσεις μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής μηχανογραφικού δελτίου, σύμφωνα με την περ. α’ της παρ. 4 (μηχανογραφικού δελτίου πρώτης φάσης) των υποψηφίων των ημερήσιων ΓΕ.Λ. και ημερήσιων ΕΠΑ.Λ. που συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις του οικείου σχολικού έτους.

Ειδικά για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με τη διαδικασία της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 13Γ του ν. 4186/2013 (διαδικασία του χωρίς νέα εξέταση) κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων των ΕΠΑ.Λ. των σχολικών ετών 2019-2020 και 2018-2019 και κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 των υποψηφίων των ΕΠΑ.Λ. του σχολικού έτους 2019-2020, εφαρμόζονται οι διατάξεις της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 13Γ του ν. 4186/2013, όπως ίσχυαν έως την έναρξη ισχύος του ν. 4777/2021.

ii)Η υποπερ. i δεν εφαρμόζεται για τους υποψηφίους των Τμημάτων Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου, Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων του άρθρου 19 του ν. 4559/2018 (Α’ 142), όπως ισχύει.

3.Ειδικά οι υποψήφιοι/-ες των Εσπερινών ΕΠΑ.Λ., οι οποίοι με την Αίτηση – Δήλωση που υπέβαλαν επέλεξαν τη συμμετοχή τους στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΕΠΑ.Λ. με το ειδικό ποσοστό της παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4186/2013, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 241 του ν. 4610/2019 (Α’ 70), υποβάλλουν Μηχανογραφικό Δελτίο προτιμήσεων για εισαγωγή σε σχολές, τμήματα και εισαγωγικές κατευθύνσεις τμημάτων των Α.Ε.Ι. και στις Α.Σ.Τ.Ε., που είναι αντίστοιχα ή συναφή με τους Τομείς από τους οποίους αποφοιτούν καθώς και σε σχολές, τμήματα και εισαγωγικές κατευθύνσεις τμημάτων των Α.Ε.Ι., και στις Α.Ε.Ν. της κοινής ομάδας, διεκδικώντας ξεχωριστό ποσοστό θέσεων 1% επιπλέον του αριθμού, εφόσον υποβάλλουν το Μηχανογραφικό Δελτίο προτιμήσεων υποψηφίου το ίδιο έτος που συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις. Για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου απαιτείται

οι υποψήφιοι να έχουν επιτύχει στις : α) βαθμολογική επίδοση ίση ή μεγαλύτερη της Ε.Β.Ε. των ειδικών μαθημάτων ή πρακτικών δοκιμασιών ανά σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση, αν συντρέχει τέτοια περίπτωση, καθώς και β) την Ε.Β.Ε. ανά σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση, σύμφωνα με το άρθρο 4Α και με την επιφύλαξη της περ. α’ της παρ. 1 του παρόντος.

4.α) Από το σχολικό έτος 2021-2022 οι υποψήφιοι ημερήσιων και εσπερινών ΕΠΑ.Λ. που συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις, μετά από την ολοκλήρωση των εξετάσεων και τη γνωστοποίηση των βαθμών της τελικής τους επίδοσης στα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα, τα ειδικά μαθήματα και τις πρακτικές δοκιμασίες, καθώς και τη γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων των ικανοτήτων συμπληρώνουν ηλεκτρονικά μηχανογραφικό δελτίο (μηχανογραφικό δελτίο πρώτης φάσης), ύστερα από πρόσκληση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Σε αυτό επιλέγουν καθορισμένο αριθμό σχολών, τμημάτων ή εισαγωγικών κατευθύνσεων από τον οικείο τομέα σπουδών και την κοινή ομάδα. Ο αριθμός των επιλογών δεν μπορεί να υπερβαίνει το 20% του συνόλου των σχολών, τμημάτων ή εισαγωγικών κατευθύνσεων του τομέα σπουδών και της κοινής ομάδας. Οι υποψήφιοι δύνανται να επιλέγουν σχολές, τμήματα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις με βάση την . ή τις Ε.Β.Ε. του ειδικού μαθήματος ή των ειδικών μαθημάτων ή πρακτικών δοκιμασιών της σχολής, τμήματος ή εισαγωγικής κατεύθυνσης, αν συντρέχει τέτοια περίπτωση, την Ε.Β.Ε. ανά σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση και τη βαθμολογική τους επίδοση.

β) Μετά από την ανακοίνωση των επιτυχόντων, οι υποψήφιοι που δεν έχουν εισαχθεί σε καμία από τις δηλωθείσες επιλογές τους μπορούν να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά εκ νέου μηχανογραφικό δελτίο υποψηφίου (μηχανογραφικό δελτίο δεύτερης φάσης), επιλέγοντας, χωρίς περιορισμό επιλογών, όσες σχολές, τμήματα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις επιθυμούν από τον οικείο τομέα σπουδών και την κοινή ομάδα με βάση την Ε.Β.Ε. ή τις Ε.Β.Ε. του ειδικού μαθήματος ή των ειδικών μαθημάτων ή πρακτικών δοκιμασιών της οικείας σχολής, τμήματος ή εισαγωγικής κατεύθυνσης, αν συντρέχει τέτοια περίπτωση, την . ανά σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση και τη βαθμολογική τους επίδοση. Στη διαδικασία αυτή οι υποψήφιοι διεκδικούν τις θέσεις των οικείων σχολών, τμημάτων ή εισαγωγικών κατευθύνσεων, οι οποίες δεν πληρώθηκαν κατά τη διαδικασία υποβολής του μηχανογραφικού δελτίου πρώτης φάσης. Στη διαδικασία υποβολής μηχανογραφικού δελτίου δεύτερης φάσης δύνανται να συμμετέχουν και οι υποψήφιοι, οι οποίοι υπέβαλαν παράλληλο μηχανογραφικό δελτίο, σύμφωνα με το άρθρο 4Δ του ν. 4186/2013. Απαγορεύεται η εγγραφή του υποψηφίου ταυτόχρονα σε σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση Α.Ε.Ι. και σε δημόσιο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.).

γ) Ειδικά για το σχολικό έτος 2020-2021 οι υποψήφιοι υποβάλλουν μόνο το μηχανογραφικό δελτίο της περ. α’ (μηχανογραφικό δελτίο πρώτης φάσης). Το μηχανογραφικό δελτίο του προηγούμενου εδαφίου υποβάλλεται χωρίς τον περιορισμό των επιλογών που προβλέπεται στα εδάφια δεύτερο και τρίτο της περ. α’ και χωρίς να αναμένεται η έκδοση των αποτελεσμάτων των ικανοτήτων. Συναφώς, ο/η υποψήφιος/α μπορεί να δηλώσει στο μηχανογραφικό δελτίο προτίμηση για όσες σχολές, τμήματα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις επιθυμεί από αυτά που περιλαμβάνονται στον οικείο τομέα σπουδών και την κοινή ομάδα και με οποιαδήποτε σειρά, εφόσον έχει επιτύχει την Ε.Β.Ε. ή τις Ε.Β.Ε. του ειδικού μαθήματος ή των ειδικών μαθημάτων ή πρακτικών δοκιμασιών ανά σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση, αν συντρέχει τέτοια περίπτωση, καθώς και την. ανά σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση. Με τη δήλωσή του ο/η υποψήφιος/α προσδιορίζει για ποιες σχολές, τμήματα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις τμημάτων επιθυμεί να συμμετάσχει στη διαδικασία επιλογής. Ο/η υποψήφιος/α δεν δικαιούται να δηλώσει προτίμηση για σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση τμήματος, στο οποίο είναι ήδη φοιτητής/τρια, εφόσον υποβάλει μηχανογραφικό δελτίο για το ποσοστό 10% των θέσεων εισακτέων χωρίς νέα εξέταση.

5.α) Η συμπλήρωση της σειράς προτίμησης στο γίνεται με συνεχόμενη αύξουσα αρίθμηση για τις σχολές, τα τμήματα ή τις εισαγωγικές κατευθύνσεις τμημάτων, που επιθυμεί ο/η υποψήφιος/- α, σύμφωνα με την παρ. 4.

β. Με τη δήλωση προτίμησής του/της, ο/η υποψήφιος/-α αποδέχεται ότι σε σύγκριση με τους άλλους/-ες υποψήφιους/-ες δεν μπορεί να εισαχθεί σε σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση που δεν έχει δηλώσει. Αποδέχεται, επίσης, ότι δεν μπορεί να εισαχθεί σε σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση που προσδιόρισε στη δήλωσή του/της αν το σύνολο των μορίων του/της είναι μικρότερο από το σύνολο των μορίων του/της τελευταίου/-ας εισαγόμενου/-ης που, σύμφωνα με τον αριθμό εισακτέων, εισάγεται στη συγκεκριμένη σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση τμήματος. Επίσης, αποδέχεται ότι, αν με το σύνολο των μορίων του/της μπορεί να εισαχθεί σε περισσότερες σχολές, τμήματα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις τμημάτων, θα εισαχθεί τελικά μόνο σε εκείνη τη σχολή, το τμήμα ή την εισαγωγική κατεύθυνση που προσδιόρισε στη δήλωσή του/της, με ένδειξη προγενέστερη σε σχέση με τις υπόλοιπες που έχει δηλώσει.

γ. Η δήλωση προτίμησης σχολών, τμημάτων ή εισαγωγικών κατευθύνσεων στο υποψηφίου/-ας, το οποίο υποβάλλεται με τα ατομικά στοιχεία, αποτελεί το επίσημο παραστατικό για τη μηχανογραφική επεξεργασία των στοιχείων του/της υποψηφίου/-ας.

δ. Η δήλωση προτιμήσεων κάθε υποψηφίου/-ας στο Μηχανογραφικό Δελτίο αντιπροσωπεύει την αυθεντική έκφραση της θέλησής του/της, η οποία είναι οριστική, και της οποίας η συμπλήρωση ή η τροποποίηση επιτρέπεται μόνο εντός της προθεσμίας υποβολής της. Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής και εντός χρονικού διαστήματος, το οποίο καθορίζεται από την Επιτροπή Έκδοσης Αποτελεσμάτων, επιτρέπεται μόνο η μερική ή ολική ανάκληση της δήλωσης προτιμήσεων.»