Διαβάστε παρακάτω όλες τις ΝΕΕΣ αναφορικά με τη δοκιμασία δεξιοτήτων αριθμητικού συλλογισμού .

Πιο αναλυτικά, με αφορμή ερωτήματα υποψηφίων, υπενθυμίζεται από την Κεντρική Επιτροπή Διαγωνισμού (Κ.Ε.Δ.) της Πρόσκλησης-Προκήρυξης 2Γ/2022 του ΑΣΕΠ,,  (ΦΕΚ 75/τ. ΑΣΕΠ/21.11.2022) ότι σε σχέση με τη δοκιμασία δεξιοτήτων (γλωσσικός και αριθμητικός συλλογισμός) καθώς και εργασιακής αποτελεσματικότητας έχουν εκδοθεί και αναρτηθεί στην κεντρική ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ οι από 9/12/2022 και 23/1/2023 Ανακοινώσεις με οδηγίες και παραδείγματα.

Όπως προκύπτει από τις εν λόγω ανακοινώσεις, ο αριθμητικός συλλογισμός βασίζεται, αποκλειστικά και μόνο, στον εντοπισμό της μαθηματικής σχέσης μεταξύ αριθμών.

Η εν λόγω μαθηματική σχέση προκύπτει από απλές πράξεις (πρόσθεση, αφαίρεση, πολλαπλασιασμό, διαίρεση). Αυτό σημαίνει ότι δεν απαιτείται γνώση μαθηματικών τύπων οποιουδήποτε είδους εκ μέρους των υποψηφίων.

Επισημαίνεται, επίσης, ότι οι ερωτήσεις αριθμητικού λογισμού δεν έχουν τον χαρακτήρα εξέτασης γνώσεων σχετικά με μαθηματικές έννοιες, άλγεβρα και γεωμετρία.