: Όσοι θέλουν να λάβουν Τέλος Ακίνητης Περιουσίας θα πληρώνουν το ποσό στους οικείους δήμους και όχι στους συμβολαιογράφους.

Πώς λύθηκε το πρόβλημα

Όπως αναφέρει το newmoney, με τροπολογία κατατέθηκε στο νομοσχέδιο του και Κοινωνικών Υποθέσεων «Δουλειές Ξανά: Αναδιοργάνωση Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης και ψηφιοποίηση των υπηρεσιών της, αναβάθμιση δεξιοτήτων εργατικού δυναμικού και διάγνωσης των αναγκών εργασίας και άλλες διατάξεις» λύνεται το πρόβλημα που είχε οδηγήσει σε αποχή τους συμβολαιογράφους από κάθε πράξης μεταβίβασης ακίνητων.

Με την τροπολογία επέρχονται τροποποιήσεις στη ρύθμιση σχετικά με την πληρωμή του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.) κατά τη διαδικασία μεταβίβασης της κυριότητας (άρθρο 24 παρ. 18 του ν.2130/1993, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 19 του ν.4915/2022).

Ειδικότερα προβλέπεται ότι:

-η εναλλακτική δυνατότητα του μεταβιβάζοντος ή του αποκτώντος για καταβολή εγγύησης μέχρι την εκκαθάριση της οφειλής από Τ.Α.Π., εφαρμόζεται ανεξάρτητα από το αν υφίσταται αδυναμία έκδοσης της σχετικής βεβαίωσης,
-οι υπόχρεοι καταβάλλουν το ποσό (εγγύηση) στον οικείο δήμο (και όχι στον συμβολαιογράφο),
–το καταβαλλόμενο ποσό, σε περίπτωση πώλησης ακινήτου, αντιστοιχεί σε ποσοστό τρία τοις χιλίοις (3%ο) επί του τιμήματος,
-η υποχρέωση υποβολής των απαιτούμενων στοιχείων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του οικείου δήμου ανήκει στον μεταβιβάζοντα (και όχι στον συμβολαιογράφο),
-καταργείται η δυνατότητα παρακράτησης του οφειλόμενου ποσού που προκύπτει κατά τη μεταβίβαση του ακινήτου.

Το πλήρες κείμενο του Άρθρου 3 της τροπολογίας έχει ως εξής:

Μεταβίβαση κυριότητας – Τροποποίηση περ. β’, γ’ και ε’ παρ. 18 άρθρου 24 ν. 2130/1993

1. Στην περ. β’ της παρ. 18 του άρθρου 24 του ν. 2130/1993 (Α’ 62), επέρχονται οι ακόλουθες αλλαγές: α) το πρώτο εδάφιο τροποποιείται ώστε να προβλέπεται η δυνατότητα εφαρμογής του ανεξαρτήτως αν υφίσταται αδυναμία έκδοσης από τον οικείο δήμο της βεβαίωσης περί μη οφειλής Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.) και να διευκρινισθεί περαιτέρω το ποσό της καταβαλλόμενης εγγύησης, β) το δεύτερο εδάφιο τροποποιείται ώστε να προβλέπεται ότι ο μεταβιβάζων αποδίδει, μέσω κατάθεσης ή εμβάσματος, το ποσό αυτό σε τραπεζικό λογαριασμό του δήμου, γ) το τρίτο εδάφιο τροποποιείται προκειμένου να αποσαφηνισθεί ο τρόπος έκδοσης του αποδεικτικού κατάθεσης ή εμβάσματος, δ) το τέταρτο εδάφιο τροποποιείται με την πρόβλεψη προθεσμίας πέντε (5) ημερών προς τους δήμους, προκειμένου να αναρτήσουν στην ιστοσελίδα τους, τους τραπεζικούς λογαριασμούς μαζί με τις σχετικές οδηγίες για τους ενδιαφερομένους, και η περ. β’ διαμορφώνεται ως εξής:

«β. Εναλλακτικά, αν το επιθυμεί ο μεταβιβάζων, ανεξαρτήτως αν υφίσταται αδυναμία έκδοσης της βεβαίωσης της περ. α), έχει τη δυνατότητα να καταβάλει στον οικείο δήμο, ως εγγύηση μέχρι την εκκαθάριση της οφειλής, ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό τρία τοις χιλίοις (3%ο) επί του τιμήματος της πώλησης ή της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου σε κάθε άλλη περίπτωση μεταβίβασης. Το ποσό αυτό αποδίδεται από τον μεταβιβάζοντα μέσω κατάθεσης ή εμβάσματος σε τραπεζικό λογαριασμό του δήμου. Το αποδεικτικό κατάθεσης ή εμβάσματος του ποσού του πρώτου εδαφίου, το οποίο εκδίδεται από την τράπεζα ή το σύστημα ηλεκτρονικής τραπεζικής, επέχει θέσης βεβαίωσης κατά την περ. α). Οι δήμοι υποχρεούνται να αναρτούν στην ιστοσελίδα τους τους λογαριασμούς κατάθεσης των ανωτέρω ποσών, καθώς και σχετικές οδηγίες για τους ενδιαφερομένους, εντός πέντε (5) ημερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος.».

2. Στην περ. γ’ της παρ. 18 του άρθρου 24 του ν. 2130/1993, επέρχονται οι ακόλουθες αλλαγές: α) το πρώτο εδάφιο τροποποιείται ώστε να προβλέπεται η δυνατότητα εφαρμογής του, ανεξαρτήτως αν υφίσταται αδυναμία έκδοσης από τον οικείο δήμο της βεβαίωσης περί μη οφειλής Τ.Α.Π. και να διευκρινισθεί περαιτέρω το ποσό της προβλεπόμενης εγγύησης, β) το δεύτερο εδάφιο τροποποιείται ώστε να προβλέπεται ότι ο αποκτών αποδίδει, μέσω κατάθεσης ή εμβάσματος, το ποσό αυτό σε τραπεζικό λογαριασμό του δήμου, εκ μέρους του μεταβιβάζοντος, γ) το τρίτο εδάφιο τροποποιείται, προκειμένου να αποσαφηνισθεί ο τρόπος έκδοσης του αποδεικτικού κατάθεσης ή εμβάσματος, δ) το τέταρτο εδάφιο τροποποιείται με την πρόβλεψη προθεσμίας πέντε (5) ημερών προς τους δήμους, προκειμένου να αναρτήσουν στην ιστοσελίδα τους, τους τραπεζικούς λογαριασμούς μαζί με τις σχετικές οδηγίες για τους ενδιαφερομένους και η περ. γ’ διαμορφώνεται ως εξής:

«γ. Εναλλακτικά, αν το επιθυμεί ο αποκτών, ανεξαρτήτως αν υπάρχει περίπτωση αδυναμίας έκδοσης της βεβαίωσης της περ. α), ο αποκτών έχει τη δυνατότητα να καταβάλει στον οικείο δήμο, ως εγγύηση μέχρι την εκκαθάριση της οφειλής, ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό τρία τοις χιλίοις (3%ο) επί του τιμήματος της πώλησης ή της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου σε κάθε άλλη περίπτωση μεταβίβασης. Το ποσό αυτό αποδίδεται από τον αποκτώντα μέσω κατάθεσης ή εμβάσματος σε τραπεζικό λογαριασμό του δήμου εκ μέρους του μεταβιβάζοντος. Το αποδεικτικό κατάθεσης ή εμβάσματος του ποσού του πρώτου εδαφίου, το οποίο εκδίδεται από την τράπεζα ή το σύστημα ηλεκτρονικής τραπεζικής, επέχει θέσης βεβαίωσης κατά την περ. α). Οι δήμοι υποχρεούνται να αναρτούν στην ιστοσελίδα τους τους λογαριασμούς κατάθεσης των ανωτέρω ποσών, καθώς και σχετικές οδηγίες για τους ενδιαφερομένους, εντός πέντε (5) ημερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος.».

3. Το πρώτο εδάφιο της περ. ε’ της παρ. 18 του άρθρου 24 του ν. 2130/1993 τροποποιείται, με την πρόβλεψη ότι ο μεταβιβάζων, και όχι ο συμβολαιογράφος, είναι εκείνος που υποβάλλει σε ηλεκτρονική πλατφόρμα που τηρεί ο δήμος τα στοιχεία του μεταβιβάζοντος καθώς και τα στοιχεία του μεταβιβαζόμενου ακινήτου, όπως αναγράφονται στην μεταβιβαστική πράξη και με τη διαγραφή της πρόβλεψης περί παρακράτησης του οφειλόμενου ποσού που προκύπτει κατά τη μεταβίβαση του ακινήτου, και η περ. ε’ διαμορφώνεται ως εξής:

«ε. Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών και τη σύμφωνη γνώμη του δημάρχου, μπορεί να αποφασίζεται η αναστολή της υποχρέωσης υποβολής της ανωτέρω βεβαίωσης περί μη οφειλής Τ.Α.Π. για τη μεταβίβαση της κυριότητας των πάσης φύσεως ακινήτων, υπό την προϋπόθεση υποβολής πριν τη σύνταξη του συμβολαίου, σε ηλεκτρονική πλατφόρμα που τηρεί ο δήμος, από τον μεταβιβάζοντα των στοιχείων αυτού και του μεταβιβαζόμενου ακινήτου, όπως αυτά θα αναγράφονται στη μεταβιβαστική πράξη, ώστε να ελέγχονται και να βεβαιώνονται τυχόν οφειλές βάσει του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ν.δ. 356/1974, Α’ 356). Η ως άνω απόφαση επέχει θέση βεβαίωσης κατά την περ. α) του παρόντος.».