: Μεταξύ των παρεμβάσεων της περιλαβμάνεται και η αλλά και η διαμόρφωση του κατώτατου μισθού. To σας παρουσιάζει όσα αναφέρει η Βίβλος:

: Τι αλλάζει

Το πληροφοριακό σύστημα αποτελεί ένα εργαλείο για την καταγραφή δεδομένων της αγοράς εργασίας καθώς εκεί δηλώνονται όλες οι βασικές ενέργειες της σχέσης μεταξύ εργαζομένων – επιχειρήσεων (προσλήψεις, αποχωρήσεις, συμβάσεις εργασίας, άδειες, υπερωρίες, Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας κ.λπ.).

Το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ είναι σχεδιασμένο με τη λογική διαχείρισης-υποβολής εγγράφων. Το 47% των πεδίων που συμπληρώνονται είναι ελεύθερα, ενώ το 53% συμπληρώνονται μέσω λιστών επιλογής.

Το γεγονός αυτό από μόνο του αποτελεί ένδειξη της δυσκολίας που υπάρχει στην μηχανογραφική επεξεργασία των δεδομένων που περιέχονται στα πεδία από μία τόσο εκτεταμένη βάση δεδομένων αλλά και σε ότι αφορά το πρόσθετο διοικητικό βάρος που επιφέρει στους υπόχρεους υποβολής των στοιχείων αρμοδιότητας του συστήματος.

Με το προτεινόμενο έργο επιτυγχάνεται ο δραστικός περιορισμός των υποβαλλόμενων ηλεκτρονικών φορμών/εντύπων και ο αναπροσανατολισμός του πληροφοριακού συστήματος στις διαδικασίες που διέπουν τις εργασιακές σχέσεις εξαρτημένης και μη απασχόλησης.

ΑΣΕΠ: Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις για ΝΕΕΣ προσλήψεις

Σκοπός της προτεινόμενης δράσης είναι η επέκταση σε όλη την αγορά εργασίας της χρήσης της, μέσω κατασκευής της κατάλληλης back-office υποδομής στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ για την υποδοχή και επεξεργασία στοιχείων, την πρόβλεψη χρήσης εναλλακτικών μέσων για την σήμανση των εισόδων – εξόδων στους χώρους εργασίας, την πρόνοια κάλυψης ειδικών περιπτώσεων όπως μετακινούμενα συνεργεία και εργοτάξια.

Ο ευρύτερος στόχος αφορά στην οικοδόμηση ανταγωνιστικής και βιώσιμης οικονομίας, στην ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς, στην απασχόληση, και στη μείωση της φτώχειας και του συνεπακόλουθου κοινωνικού αποκλεισμού. Προς τούτο, αποβλέπουμε στην κατά το δυνατόν διασφάλιση αξιοπρεπούς αμοιβής λαμβάνοντας υπόψη/ συνεκτιμώντας τις εθνικές οικονομικές συνθήκες.

Στοχεύση

Ανάσχεση των απολύσεων, Δημιουργία

Συγκέντρωση στοιχείων προς τροφοδότηση/ ενημέρωση της διαδικασίας/ μηχανισμού προσδιορισμού/ εξαγωγής νομοθετημένου μισθού.

Βελτίωση/ ενίσχυση της επάρκειας και προσβασιμότητα Στοιχείων/ δεδομένων.

Αναμενόμενα οφέλη

Το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα είναι ο Μηχανισμός προσδιορισμού (νομοθετημένου) να συγκεντρώνει τα στοιχεία εκείνα ώστε ο νομοθετημένος κατώτατος μισθός να είναι ευθυγραμμισμένος με την πραγματική πορεία της οικονομίας, να στηρίζει και να βελτιώνει την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων.

Ως και τούτου, θα εξασφαλιστούν η αξιολόγηση της ποιότητας, της επάρκειας, της συνάφειας των διαθέσιμων στοιχείων/δεδομένων που απαιτούνται με πλήρη ανάλυση και πρόβλεψη σε ετήσια βάση για την εξαγωγή του νομοθετημένου κατώτατου μισθού.