– Υπουργείο Παιδείας: Το , ανταποκρινόμενο άμεσα στις εξελίξεις, ενεργοποιεί ψηφιακά εργαλεία που επιτρέπουν την εξ αποστάσεως σύγχρονη και ασύγχρονη διδασκαλία.

 

Αναλυτικές πληροφορίες θα βρείτε στο website της καμπάνιας / ενέργειας “μαθαίνουμε στο σπίτι”, mathainoumestospiti.gr.

 

Επισημαίνεται ότι η δεν υποκαθιστά τη δια ζώσης εκπαίδευση, αλλά έχει ως στόχο τη διατήρηση της επαφής των μαθητών με τους εκπαιδευτικούς και το σχολείο. Η ασύγχρονη εκπαίδευση απευθύνεται σε όλους τους μαθητές και όλες τις μαθήτριες Δημοτικών, Γυμνασίων και Λυκείων. Για την υλοποίηση της εξ αποστάσεως ασύγχρονης εκπαίδευσης, προτείνεται να αξιοποιηθούν πληροφοριακά συστήματα, δίκτυα και εφαρμογές που έχει αναπτύξει το ΥΠΑΙΘ όπως για παράδειγμα το e-class και η Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα e-me. Μέθοδοι και εργαλεία που τυχόν έχουν ήδη αναπτυχθεί και χρησιμοποιούνται από τα σχολεία και τους εκπαιδευτικούς για την ανάγκη της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, είναι δυνατόν να συνεχίσουν να χρησιμοποιούνται παράλληλα με όσα προτείνονται με το παρόν έγγραφο οδηγιών. Η επιλογή της πλατφόρμας που θα αξιοποιηθεί έγκειται στη διακριτική ευχέρεια του/της κάθε εκπαιδευτικού

Σε κάθε περίπτωση πριν την έναρξη της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ενημερώνονται οι γονείς/κηδεμόνες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή κάθε άλλου πρόσφορου μέσου:

α) για τη δυνατότητα συμμετοχής των μαθητών/τριών στην ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση β) για τις διαθέσιμες ψηφιακές πλατφόρμες και
γ) για την εφαρμογή του Νέου Ευρωπαϊκού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 2016/679 και του νόμου 4624/2019(βλ παράρτημα).
Για την αξιοποίηση της πλατφόρμας e-me και της πλατφόρμας e-class ισχύουν τα εξής:


Για τη χρήση της πλατφόρμας () απαιτείται λογαριασμός πρόσβασης του εκπαιδευτικού στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (ΠΣΔ).

Α. Εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε σχολεία του εξωτερικού και δεν διαθέτουν λογαριασμό στο ΠΣΔ, πρέπει να ακολουθήσουν τα επόμενα βήματα:
1. Να υποβάλλουν στην ιστοσελίδα https://register.sch.gr/teachers/ ηλεκτρονική αίτηση για τη δημιουργία λογαριασμού πρόσβασης στο ΠΣΔ. Τα στοιχεία της αίτησης επιβεβαιώνονται αυτόματα από το mySchool και εφόσον ταυτίζονται, δημιουργείται ο λογαριασμός. 2. Να συνδεθούν με τα συνθηματικά τους στο ΠΣΔ στην ιστοσελίδα https://www.sch.gr/mysch και να δηλώσουν (επιλέξουν από σχετικό πίνακα) το σχολείο εξωτερικού στο οποίο υπηρετούν.

Β. Εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε σχολεία του εξωτερικού και διαθέτουν ήδη λογαριασμό στο ΠΣΔ, ακολουθούν μόνο το βήμα 2.
Τονίζεται ότι στην παραπάνω αναφερόμενη διαδικασία, οι μαθητές δεν αποκτούν προσωπικό λογαριασμό στο ΠΣΔ. Οι εκπαιδευτικοί δημιουργούν μάθημα στο eclass.sch.gr και κοινοποιούν το URL του μαθήματος στους μαθητές τους.

Σε περίπτωση που απαιτηθεί τεχνική υποστήριξη, αυτή θα παρέχεται από τις υπηρεσίες τοπικής υποστήριξης του ΠΣΔ που εμφανίζονται στη σελίδα https://www.sch.gr/helpdesk/, ανάλογα με τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης που ανήκει οργανικά κάθε εκπαιδευτικός.
Σε περίπτωση που είναι αναγκαία η ανάκτηση κωδικού στο ΠΣΔ, παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα https://register.sch.gr/password/reset_password/

Ο λογαριασμός ΠΣΔ προσφέρει πρόσβαση σε όλες τις υπηρεσίες ΠΣΔ, όπως αυτές αναφέρονται στο https://www.sch.gr/services/
E-me
Για την χρήση της e-me από εκπαιδευτικούς οι οποίοι δεν διαθέτουν λογαριασμό ΠΣΔ, διατίθεται η «eme για όλους» (e-me 4all) στη διεύθυνση https://4all.e-me.edu.gr η οποία είναι ελεύθερη και ανοιχτή σε όλους. Η είσοδος γίνεται με απλή εγγραφή, χωρίς να απαιτείται η χρήση λογαριασμών ΠΣΔ.
Επισημαίνεται ότι η “e-me για όλους” έχει την ίδια λειτουργικότητα με την επίσημη e-me.
Για την διαδικασία της εγγραφής και αξιοποίησης της «e-me για όλους» ισχύουν τα εξής:
Οι εκπαιδευτικοί εγγράφονται στην “e-me για όλους” ως εξής:

Μεταβαίνουν στη διεύθυνση https://4all.e-me.edu.gr

Επιλέγουν «Δημιουργία Λογαριασμού» και συμπληρώνουν τα στοιχεία της φόρμας. Μπορούν να χρησιμοποιήσουν οποιοδήποτε e-mail τους (για κάθε εγγραφή απαιτείται ξεχωριστό e-mail).

Ενεργοποιούν την εγγραφή τους μέσα από το μήνυμα που θα λάβουν στο e-mail που έδωσαν.

Ενημερώνονται οι γονείς/κηδεμόνες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή κάθε άλλου πρόσφορου μέσου: για την ψηφιακή πλατφόρμα «e-me για όλους» (e-me 4all), κοινοποιώντας τον σχετικό σύνδεσμο https://4all.e-me.edu.gr καθώς και για τη διαδικασία εγγραφής στην πλατφόρμα
Οι μαθητές με τη συνδρομή των γονέων/κηδεμόνων εγγράφονται στην ψηφιακή πλατφόρμα «e-me για όλους». Για την εγγραφή χρησιμοποιούν ένα οποιοδήποτε e-mail, είτε του γονέα/κηδεμόνα είτε του/της μαθητή/τριας. Απαιτείται ένα ξεχωριστό e-mail ανά εγγραφή στην «e-me για όλους».
Οι μαθητές/τριες με τη συνδρομή των γονέων/κηδεμόνων ενημερώνουν τους/τις εκπαιδευτικούς τους για τα ονόματα χρήστη (usernames) που χρησιμοποίησαν για την είσοδό τους στην πλατφόρμα.

Οι εκπαιδευτικοί, αφού ενημερωθούν για τα ονόματα χρήστη (usernames) των μαθητών/τριών τους, εισέρχονται στην πλατφόρμα “e-me για όλους” και δημιουργούν την/τις ψηφιακές τους τάξη/εις. Συγκεκριμένα, για κάθε τάξη στην οποία διδάσκουν:

o δημιουργούν μία νέα, ιδιωτική «κυψέλη». o προσκαλούν τους/τις μαθητές/τριές τους να συμμετάσχουν στην κυψέλη (ψηφιακή τάξη) που δημιούργησαν, στέλνοντας πρόσκληση συμμετοχής.

Οι μαθητές/τριες λαμβάνουν από τον/την εκπαιδευτικό τους πρόσκληση συμμετοχής στην κυψέλη της τάξης τους. Η πρόσκληση θα εμφανιστεί ως ειδοποίηση μέσα στην πλατφόρμα «e-me για όλους». Ελέγχουν τα στοιχεία της πρόσκλησης και εφόσον προέρχεται από τον/την εκπαιδευτικό τους, την αποδέχονται και γίνονται μέλη της ψηφιακής τάξης.

Εναλλακτική επιλογή: Οι εκπαιδευτικοί ενημερώνουν τους/τις μαθητές/τριες για την κυψέλη (ψηφιακή τάξη που δημιούργησαν) στέλνοντάς τους το σχετικό σύνδεσμο και ζητούν από τους/τις μαθητές/τριες να υποβάλλουν αίτημα συμμετοχής στην κυψέλη. Στη συνέχεια, οι εκπαιδευτικοί αποδέχονται τα αιτήματα συμμετοχής. Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιλογή αυτή είναι να έχουν ενεργοποιήσει την επιλογή «Να επιτρέπονται αιτήσεις συμμετοχής» κατά τη δημιουργία της κυψέλης.

Αναλυτικότερες οδηγίες για τη δημιουργία της ψηφιακής τάξης (κυψέλης) δίνονται στο τέλος του παρόντος καθώς και στον Οδηγό «Αρχίζω με την e-me: Οδηγίες βήμα-βήμα για μαθητές/τριες»

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες χρήσης της e-me συμβουλευτείτε:

Τις βίντεο-παρουσιάσεις των λειτουργιών της e-me στο κανάλι της e-me:
https://www.youtube.com/channel/UC5KMcu8JVA1cijXEK8P4eIg/videos
Τον Αναλυτικό Οδηγό Χρήσης της e-me (https://e-me.edu.gr/s/eme/main/manual.html)

Τους Οδηγούς o «Αρχίζω με την e-me: Οδηγίες βήμα-βήμα για μαθητές/τριες» o «Αρχίζω με την e-me: Οδηγίες βήμα-βήμα για εκπαιδευτικούς»

Τις Συχνές Ερωτήσεις (FAQ) (https://dschool.edu.gr/menoumespiti/assets/FAQ-e-me.pdf) (ενημερώνεται συνεχώς)

 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ / ΟΔΗΓΙΕΣ:

Αναλυτικά, οι εφαρμογές που υποστηρίζονται στην «e-me για όλους είναι»:

Προφίλ & Επαφές
Διαμόρφωση προσωπικού προφίλ (ψηφιακής ταυτότητας).
Δημιουργία κοινωνικού δικτύου μαθητών/τριών και εκπαιδευτικών.

Αρχεία
Περιβάλλον αποθήκευσης και διαμοιρασμού αρχείων για μαθητές/τριες και εκπαιδευτικούς στο υπολογιστικό νέφος (cloud), με δυνατότητα συγχρονισμού των αρχείων με τον υπολογιστή ή τη φορητή συσκευή τους. Παρέχεται προσωπικός χώρος 2GB για κάθε μαθητή/τρια ή εκπαιδευτικό, με δυνατότητα επέκτασης.

Κυψέλη
Δημιουργία χώρων (συν)εργασίας (Κυψέλες) από μαθητές/τριες και από εκπαιδευτικούς. Η Κυψέλη έχει μέλη, «τοίχο» για επικοινωνία των μελών, κοινόχρηστα και προσωπικά αρχεία μελών, ιστολόγιο και εφαρμογές (apps). Είναι είτε δημόσια είτε ιδιωτική. Μπορεί να αντιπροσωπεύει μια τάξη, ή ένα σχολείο ή μια ομάδα μαθητών/τριών ή εκπαιδευτικών που υλοποιούν μια εργασία.

e-portfolio
Σύστημα ηλεκτρονικού πορτφόλιο για μαθητές/τριες και εκπαιδευτικούς. Παρέχει δυνατότητες οργάνωσης, αποθήκευσης και τεκμηρίωσης επιλεγμένων εργασιών ή αρχείων και προβολής τους στο δημόσιο προφίλ.

e-me content
Εργαλείο για εύκολη ανάπτυξη διαδραστικών μαθησιακών αντικειμένων ή γενικότερα εκπαιδευτικών ψηφιακών πόρων. Υποστηρίζει δημιουργία ασκήσεων διαφόρων τύπων, quiz, διαδραστικών βίντεο, χρονολογίων, παιχνιδιών μνήμης κ.ά.

e-me assignments
Περιβάλλον ανάθεσης και παρακολούθησης εργασιών, υποβολής απαντήσεων και ανατροφοδοτήσεων.

e-me blogs
Περιβάλλον δημιουργίας και διαχείρισης ιστολογίων. Παρέχει δυνατότητα δημιουργίας συνεργατικών ιστολογίων Κυψέλης.

e-me connect
Σύγχρονη επικοινωνία μέσω κλήσεων ήχου και βίντεο, καθώς και μηνυμάτων σε πραγματικό χρόνο.

 

my Photodentro
Δημιουργία προσωπικού αποθετηρίου μαθησιακών αντικειμένων από μαθητές/τριες και εκπαιδευτικούς, επιλέγοντας αντικείμενα από τα Αποθετήρια Φωτόδεντρο.

Ημερολόγιο
Εφαρμογή ημερολογίου για οργάνωση εργασιών.

Λεξικά: Λεξικό Νοηματικής (από το ΙΕΛ), ΕΛεΦυΣ: Εικονογραφημένο Λεξικό Φυσικής για το Σχολείο (από εκπαιδευτικούς).

Μικροεφαρμογές Κυψέλης: «Πλάνο Τάξης», «Δημοσκόπηση» κ.ά.

Ρυθμίσεις
Δυνατότητα προσωποποιημένης εμφάνισης αρχικής σελίδας (οργάνωση εφαρμογών σε φακέλους, επιλογή θέματος εμφάνισης, εικόνας φόντου κ.ά.).

e-me store
Αποθετήριο εφαρμογών (apps).

Οδηγίες: Πώς θα δημιουργήσετε την ψηφιακή σας τάξη στην «e-me για όλους»

Από την αρχική σελίδα της «e-me για όλους» επιλέξτε την εφαρμογή «Κυψέλες». Οι κυψέλες αποτελούν τον βασικό χώρο συνεργασίας στην e-me.

Δημιουργήστε μια νέα, ιδιωτική κυψέλη (επιλογή Νέα και στη συνέχεια Ιδιωτική Κυψέλη). Συμπληρώστε τη φόρμα με τα στοιχεία της κυψέλης.

Προσκαλέστε τους/τις μαθητές/τριες της τάξης σας να συμμετέχουν στη συγκεκριμένη κυψέλη ως εξής: o Μέσα από την εφαρμογή Μέλη της κυψέλης επιλέξτε «Πρόσκληση Μελών» και στη συνέχεια «Αναζήτηση». o Συμπληρώστε το ονοματεπώνυμο του/της μαθητή/τριας ή το όνομα χρήστη (id), για να τον/την εντοπίσετε. o Επιλέξτε τον/την μαθητή/τρια και στείλτε πρόσκληση συμμετοχής. o Όταν ο/η μαθητής/τρια συνδεθεί στην «e-me για όλους», θα βρει την πρόσκληση συμμετοχής στη συγκεκριμένη κυψέλη και, αφού την αποδεχθεί, θα γίνει μέλος της.
Έχοντας εντάξει όλους τους/τις μαθητές/τριες της τάξης σας η νέα κυψέλη που δημιουργήσατε αντιπροσωπεύει την ψηφιακή τάξη σας.
Δημιουργήστε μία ξεχωριστή κυψέλη για κάθε μία τάξη στην οποία διδάσκετε.

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Κατ’ εφαρμογή του Νέου Ευρωπαϊκού, Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων 2016/679 και του νόμου 4624/2019, σας ενημερώνουμε σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας από το Ελληνικό Δημόσιο όπως εκπροσωπείται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, ως υπεύθυνο επεξεργασίας. Τα προσωπικά σας δεδομένα (e-mail) αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας που εκτελείται από τη σχολική μονάδα, από τους ιστοτόπους e-class.sch.gr ή e-me.edu.gr και λειτουργούς του Υπουργείου Παιδείας, λόγω της ιδιότητάς σας ως μαθητών ή/και γονέων ή κηδεμόνων και της σχέσης σας με το Ελληνικό Δημόσιο, είναι δε αναγκαία για την εκπλήρωση των σκοπών και υποχρεώσεων του Ελληνικού Δημοσίου, κατά τις κείμενες διατάξεις, για τη διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας και αναγκαίας συμπλήρωσης της εκπαιδευτικής δραστηριότητας κατά το φετινό εκπαιδευτικό έτος εφαρμογής των έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού Covid-19.

Έχετε δικαίωμα να λάβετε επιβεβαίωση για το κατά πόσον ή όχι προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν υφίστανται επεξεργασία. Σε περίπτωση που τα προσωπικά σας δεδομένα υφίστανται επεξεργασία, έχετε το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα, λήψης αντιγράφου αυτών, διόρθωσης ανακριβειών, συμπλήρωσης ελλιπών προσωπικών δεδομένων, διαγραφής προσωπικών δεδομένων, διακοπής της επεξεργασίας τους, λήψης τους σε δομημένη, κοινώς χρησιμοποιούμενη και αναγνωρίσιμη από μηχανήματα μορφή, διαβίβασής τους σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, χωρίς αντίρρηση από το Ελληνικό Δημόσιο, διαβίβασής τους από το Ελληνικό Δημόσιο σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, εφόσον αυτό είναι τεχνικά εφικτό, υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, αντίταξης ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία τους για σκοπούς εμπορικής προώθησης.

Για οποιαδήποτε απορία έχετε σε σχέση με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από το Ελληνικό Δημόσιο ή/και τα σχετικά δικαιώματά σας, παραμένουμε στη διάθεσή σας (e-mail επικοινωνίας [email protected] και [email protected] ).