: Όπως έχει γίνει γνωστό εδώ και καιρό το θα καταβληθεί σε δόσεις για όσους είναι σε Ποιές είναι οι που θα δοθεί από τους εργοδότες και ποιές από το κράτος.

: Ποιές είναι οι ημερομηνίες καταβολής

Όπως έγινε γνωστό το ποσό θα καταβληθεί σε δόσεις. Έτσι το βασικό ποσό θα δοθεί έως τις 21 Δεκεμβρίου από και κράτος, ενώ ένα μικρό τμήμα θα δοθεί από το κράτος έως 31 Ιανουαρίου. Ειδικότερα:

Έως τις 21 Δεκεμβρίου θα καταβληθεί η πρώτη δόση από εργοδότες και κράτος.

Οι εργοδότες θα πληρώσουν έως τις 21 Δεκεμβρίου το σύνολο του Δώρου που αναλογεί στις ημέρες πραγματικής απασχόλησης των μισθωτών τους κατά το χρονικό διάστημα από 1η Μαΐου έως 31 Δεκεμβρίου.

Έως τις 21 Δεκεμβρίου θα καταβάλλει και το κράτος το ποσό του Δώρου που αναλογεί στο ή στα χρονικά διαστήματα της αναστολής από  1η Μαΐου έως 30 Νοεμβρίου, με βάση υπολογισμού την αποζημίωση ειδικού σκοπού των 534 και των 800 ευρώ.

Σε δεύτερο χρόνο και έως τις 31 Ιανουαρίου θα καταβληθεί από το κράτος, το τμήμα του Δώρου που αντιστοιχεί στο διάστημα αναστολής του Δεκεμβρίου.

Συνεπώς, όσοι ήταν σε έως 30 Νοεμβρίου αλλά δεν είναι σε αναστολή τον Δεκέμβριο θα λάβουν όλο το Δώρο που δικαιούνται έως τις 21 Δεκεμβρίου.

Με την ίδια φόρμουλα θα πληρωθούν και οι εργαζόμενοι που έχουν ενταχθεί στον μηχανισμό «». Το ποσό του Δώρου Χριστουγέννων που αναλογεί στο χρονικό διάστημα υπαγωγής στον εν λόγω μηχανισμό και βαρύνει τους εργοδότες, καταβάλλεται έως τις 21 Δεκεμβρίου. Αντίστοιχα το ποσό, που αναλογεί στο χρονικό διάστημα υπαγωγής στον μηχανισμό και βαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό, καταβάλλεται από το υπουργείο Εργασίας απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων – εργαζομένων, ως εξής:

για το έως την 30ή.11.2020 διάστημα υπαγωγής, η καταβολή πραγματοποιείται έως την 21η.12.2020
για το διάστημα υπαγωγής από 1.12.2020 έως 31.12.2020, η καταβολή πραγματοποιείται έως την 31η.1.2021.

«Ψαλίδι» για όσους τεθεί σε αναστολή

Όσοι έχουν τεθεί σε αναστολή σύμβασης κάποιο χρονικό διάστημα από την 1η Μαΐου έως 31 Δεκεμβρίου θα πάρουν σπαστά «ψαλιδισμένο» Δώρο. Το ποσό του που θα πληρώσει το κράτος σε όλους τους εργαζόμενους για τις αναστολές από τον Μάιο έως τον Οκτώβριο και τον Δεκέμβριο διαμορφώνεται στα 67 – 69 ευρώ ανά μήνα αναστολής  Αντίστοιχα, το ποσό του Δώρου που θα πληρώσει το κράτος για τις αναστολές του Νοεμβρίου διαμορφώνεται στα 100 ευρώ για όσους ήταν σε αναστολή όλο τον Νοέμβριο.

Οι ασφαλιστικές εισφορές (ασφαλισμένου και εργοδότη ή ασφαλισμένου) επί του επιδόματος εορτών Χριστουγέννων, για τους εργαζόμενους που τίθενται σε αναστολή και οι οποίες αντιστοιχούν στο χρόνο αναστολής υπολογίζονται επί του ονομαστικού μισθού ή του ημερομισθίου του εργαζομένου και καλύπτονται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό.

Οι εισφορές του Δώρου προσδιορίζονται μέσω της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (ΑΠΔ) που υποβάλλεται από τον εργοδότη για το επίδομα εορτών Χριστουγέννων. Για την αναλογία του Δώρου που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα αναστολής καταχωρίζονται στην ΑΠΔ τα στοιχεία του ονομαστικού μισθού ή του ημερομισθίου, με πλήρη ή μειωμένη απασχόληση ή εκ περιτροπής απασχόληση με βάση τις συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου, αορίστου ή ορισμένου χρόνου.

Για τους εργαζόμενους που υπέβαλαν μονομερείς δηλώσεις αναστολής, οι εισφορές του Δώρου υπολογίζονται επί της αποζημίωσης ειδικού σκοπού. Οι εισφορές του Δώρου για τους εργαζόμενους που εντάσσονται στο μηχανισμό «Συν-Εργασία» υπολογίζονται επί του ονομαστικού μισθού και καλύπτονται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό.