, οι υποψήφιοι της προκήρυξης 8Κ/2020 πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, προκειμένου να καταρτιστούν οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης και διοριστέων.

Πιο αναλυτικά, στην συγκεκριμένη πρόσκληση καλούνται οι υποψήφιοι, που περιλαμβάνονται στον πίνακα του , για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας, μεταξύ άλλων, , χωρίς νέα προκήρυξη, από επιλαχόντες.

Σημειώνεται ότι οι υποψήφιοι που περιλαμβάνονται στον πίνακα που περιλαμβάνονται στον αναρτημένο πίνακα και δεν αποστείλουν στο ΑΣΕΠ την εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής τους αίτησης υπογεγραμμένης καθώς και τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας, αποκλείονται από την περαιτέρω διαδικασία.

Οι υποψήφιοι καλούνται να αποστείλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά με συστημένη επιστολή στο ΑΣΕΠ, στην ακόλουθη διεύθυνση: Τ.Θ. 14308, Αθήνα Τ.Κ. 115 10.

Η προθεσμία υποβολής της εκτυπωμένης μορφής της ηλεκτρονικής αίτησης με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά αρχίζει στις 5 Ιουλίου 2023 ημέρα Τετάρτη και λήγει στις 18 Ιουλίου 2023 ημέρα Τρίτη. Το εμπρόθεσμο της ταχυδρομικής αποστολής αυτών κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ταχυδρομικής σήμανσης.