: Δείτε αναλυτικά στο που θα γίνουν οι 300 νέες με προκήρυξη – Ξεκινούν οι αιτήσεις  – Ποιά είναι τα απαραίτητα δικαιολογητικά

ΑΣΕΠ – Δείτε στο   όσα πρέπει να ξέρετε για τις νέες προσλήψεις

Πρόσληψη με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, συνολικά τριακοσίων (300) ατόμων, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας (ΔΛΚΔΜ), που εδρεύει στην Πτολεμαΐδα του Νομού Κοζάνης και συγκεκριμένα του εξής, ανά Υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα, αριθμού ατόμων και διάρκεια Σύμβασης (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα.

Δικαιολογητικά

Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους, οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα Ανακοίνωση και το «Παράρτημα ΣΟΧ ΛΙΓ/ΧΕΙΑ,ΑΗΣ/ΥΗΣ, ΑΣΠ/ΤΣΠ» δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Ενότητα «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου ΙΙ, του ανωτέρω Παραρτήματος.Κατά τα λοιπά,ισχύουν τα οριζόμενα στο «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΟΧΔΕΗ-ΛΙΓ/ΧΕΙΑ,ΑΗΣ/ΥΗΣ,ΑΣΠ/ΤΣΠ», με σήμανση έκδοσης 05.02.2020

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:

1.Όλοι οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν την υγεία που απαιτείται, για την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν και τονίζεται ιδιαιτέρως ότι οι υποψήφιοι που θα , θα απασχοληθούν αποκλειστικά και μόνο στις εργασίες για τις οποίες προσλαμβάνονται.

2.ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι υποψήφιοι πέραν των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο Κεφάλαιο ΙΙ του «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΣΟΧ ΔΕΗ ΛΙΓ/ΧΕΙΑ, ΑΗΣ/ΥΗΣ, ΑΣΠ/ΤΣΠ»,οφείλουν να υποβάλλουν και Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986, στην οποία να δηλώνουν ότι δεν έχουν απασχοληθεί στη ΔΕΗ Α.Ε. ή σε θυγατρικές Εταιρείες της (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε ., ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε., ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Α.Ε. και ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΛΙΤΗΣ Α.Ε.) και αν έχουν απασχοληθεί, να δηλώνεται η Εταιρεία απασχόλησης με οποιαδήποτε σχέση εργασίας (Σύμβαση Ορισμένου χρόνου 8μηνης διάρκειας, Σύμβαση Έργου, Σύμβαση 60 ημερομισθίων, εκτός Πρακτικής Άσκησης), κατά την τελευταία 3ετίααπό τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων,καθώς και τα χρονικά διαστήματα που απασχολήθηκαν.

3.Σε κάθε περίπτωση, υποψήφιοι που έχουν οκτώ (8) μήνες απασχόλησης και άνω, μέσα σε συνολικό χρόνο δώδεκα (12) μηνών, μπορούν να συμμετέχουν στη διαδικασία επιλογής. Οι υποψήφιοι αυτοί κατατάσσονται στους συντασσόμενους πίνακες μετά από τους συνυποψηφίους τους που δεν έχουν καλύψει οκτώ (8) μήνες απασχόλησης σε συνολικό χρόνο δώδεκα (12) μηνών και προσλαμβάνονται μόνον εφόσον δεν είναι δυνατή η κάλυψη του απαιτούμενου αριθμού προσλήψεων από τους προηγούμενους υποψηφίους.